3 VSOL 900/2012-B-42
KSBR 29 INS 17428/2011 3 VSOL 900/2012-B-42

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Luďka anonymizovano , anonymizovano , bytem Velký Ořechov, Hřivínův Újezd 144, PSČ 763 07, o změně splátkového kalendáře, o odvolání Dany anonymizovano , anonymizovano , bytem Velký Ořechov, Hřivínův Újezd 144, PSČ 763 07, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8.10.2012 č.j. KSBR 29 INS 17428/2011-B--32 takto:

Odvolání Dany anonymizovano se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně změnil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.2.2012 č.j. KSBR 29 INS 17428/2011-B-16 tak, že toto usnesení doplnil o výrok IVa. a změnil výrok V. Pod výrokem IV.a bylo uloženo zaměstnavateli manželky dlužníka Dany anonymizovano , anonymizovano , PSČ 763 07 Velký Ořechov, Hřivinův Újezd 144, kterým je v okamžiku vydání rozhodnutí Miroslav Krajča, Březůvky 21, PSČ 763 45 Březůvky, IČ: 48469602 přikázáno ode dne doručení usnesení srážet z její mzdy částky postižitelné výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (výrok II. rozhodnutí o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře), srážené částky nevyplácet dlužníkovi, ale vyplácet je k rukám insolvenční správkyně JUDr. Zdeňky Pechancové, Masarykova 175, Luhačovice, PSČ 763 26 a pod výrokem V. bylo uloženo dlužníku, aby zasílal insolvenční správkyni JUDr. Zdeňce Pechancové částku 5.000 Kč z darovací smlouvy od dárce Romana Hladiše tak, že první platbu provede dlužník nejpozději do 30.9.2012. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 17.2.2012 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěných věřitelů s tím, že toto usnesení nabylo právní moci dne 1.3.2012. Výrok IVa. soud odůvodnil tím, že podáním doručeným dne 24.9.2012 byla insolvenčnímu soudu adresována zpráva insolvenčního správce obsahující potvrzení čistého příjmu manželky dlužníka Dany anonymizovano , které bylo vydáno zaměstnavatelem manželky dlužníka Miroslavem Krajčou. Ve smyslu zápisu ze schůze věřitelů ze dne 9.1.2012 soud stanovil povinnost splácení pohledávek nezajištěných věřitelů dlužníka ve výroku IVa. manželce dlužníka Daně anonymizovano .

Proti tomuto usnesení podala odvolání Dana anonymizovano , která ve svém odvolání namítala, že není účastníkem řízení a soud jí nemůže ukládat povinnost dle § 94 odst. 2 a 3 občanského soudního řádu. Tvrdí, že nepodala návrh na společné oddlužení manželů, účastníkem tohoto řízení je pouze její manžel, ona sama za dalšího účastníka řízení nebyla přibrána žádným soudním rozhodnutím.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud se nejdříve zabýval tím, zda odvolání bylo podáno osobou oprávněnou a dospěl k závěru, že v daném případě tomu tak není.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 IZ, rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je insolvenčním soudem vydáváno s výhradou změny poměrů a dojde-li v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře k natolik zásadní změně okolností, které jsou významné pro stanovení výše nebo vůbec pro další trvání stanovených měsíčních splátek (např. zanikne významná pohledávka za dlužníkem, dlužník získá mimořádné příjmy), je insolvenční soud oprávněn i bez návrhu odpovídajícím způsobem změnit také rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. O změně může soud rozhodnout i na návrh dlužníka nebo věřitele, který má zájem, aby probíhající oddlužení reflektovalo na nastalé změny. Proti změně rozhodnutí o schválení oddlužení se může odvolat pouze věřitel, který by podle nového rozhodnutí měl obdržet na úhradu své pohledávky méně než podle rozhodnutí původního.

Z výše uvedeného vyplývá, že odvolatelce nepřísluší právo podat odvolání proti usnesení, kterým byl změněn splátkový kalendář, resp. usnesení o oddlužení plněním splátkového kalendáře, neboť insolvenční zákon výlučně připouští právo podat odvolání pouze věřiteli, který by podle něj měl obdržet na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí. Odvolací soud proto postupem podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl odvolání manželky dlužníka Dany anonymizovano , aniž by byl oprávněn přezkoumávat věcnou správnost napadeného rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenční správkyni, věřitelskému orgánu a odvolatelce se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 19. prosince 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu