3 VSOL 896/2016-B-103
KSBR 45 INS 2427/2011 3 VSOL 896/2016-B-103

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , Brno, Husova 5, PSČ: 602 00, zastoupeného JUDr. Ivanou Seifertovou, advokátkou se sídlem Praha 2, Legerova 1820/39, PSČ: 120 00, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.5.2016, č.j. KSBR 45 INS 2427/2011-B-83,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zrušil schválené oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (výrok III.), a vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok IV.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 13.6.2011, č.j. KSBR 45 INS 2427/2011-B-29, ve znění změnového usnesení ze dne 12.8.2013 bylo mimo jiné schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, přičemž ve výroku II. usnesení bylo dlužníkovi uloženo provést první splátku nezajištěným věřitelům ve prospěch splátkového kalendáře do 25.7.2011 ze své mzdy, kterou pobíral od zaměstnavatele VESKO Jičín, spol. s r.o., se sídlem Jičín, Dělnická 15. Dále bylo změnovým usnesením uloženo dárci dlužníka Zdence Chmelíčkové, bytem Sudice 139, Rapotice, nevyplácet částky, ke kterým se zavázala v darovací smlouvě dlužníkovi, nýbrž insolvenčnímu správci Mgr. Tomáši Gartšíkovi. Podáním ze dne 25.8.2015 insolvenční správce soudu sdělil, že dlužník u zaměstnavatele VESKO Jičín, spol. s r.o. ukončil pracovní poměr isir.justi ce.cz dohodou, a o novém zaměstnavateli dlužníka mu nic není známo. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 6.1.2016 vyplynulo, že očekávaná míra uspokojení věřitelů je cca 20 %, dlužník je dlouhodobě nekontaktní, insolvenční správce navrhl schválené oddlužení zrušit a prohlásit konkurs na majetek dlužníka. V další zprávě ze dne 12.2.2016 správce opakovaně upozornil soud, že dlužník neplní povinnosti v insolvenčním řízení, když správci neoznámil ukončení pracovního poměru, nevykonává žádnou přiměřenou výdělečnou činnost, a pokud ji vykonává, o takové skutečnosti správce neinformoval; za období od června 2015 do února 2016 přitom dlužná částka na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce činí 9.801 Kč, přičemž do zákonných 30 % zbývá (ke dni podání zprávy) uhradit 134.494,88 Kč a na odměně a náhradě hotových výdajů 16.325 Kč, takže čistý měsíční příjem dlužníka by musel dosahovat částky minimálně 54.455,23 Kč. Podáním ze dne 16.3.2016 správce soudu sdělil, že na základě upozornění neznámé osoby bylo zjištěno, že dlužník je (od 1.7.2015) zaměstnán u společnosti EICO PLUS s.r.o., se sídlem Rousínov, Královopolské Vážany 157 s příjmem nejméně 10.000 Kč měsíčně. Usneseními ze dne 8.9.2015 a ze dne 13.10.2015 byl dlužník opakovaně vyzýván, aby se vyjádřil k možnosti zrušení schváleného oddlužení, a aby doložil příjmy, jež by mohly být použitelné pro plnění oddlužení, na výzvy soudu však nereagoval. Podáním ze dne 29.3.2016 bylo soudu společností RWE Energie, s.r.o. sděleno, že dlužník na základě elektronického platebního rozkazu vydaného Městským soudem v Brně dne 13.11.2015 pod č.j. EPR 266871/2014-6, který nabyl právní moci dne 2.12.2015, neuhradil částku 29.381,22 Kč a náklady řízení ve výši 2.628 Kč, tento věřitel navrhl, aby schválené oddlužení dlužníka zrušil. Jak soud prvního stupně dále uvedl, dne 1.4.2016 proběhlo jednání ke kontrole plnění splátkového kalendáře a jeho dalšího trvání , zástupkyně dlužníka se k jednání bez omluvy nedostavila, nepřítomnost dlužníka omluvila zdravotními důvody. Na základě těchto skutečností soud prvního stupně uzavřel, že byly naplněny podmínky ustanovení § 418 odst. 1, písm. a), b) i c) insolvenčního zákona, neboť se v průběhu splátkového kalendáře ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, dlužník také neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a v důsledku jeho zaviněného jednání mu po schválení oddlužení vznikl peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. I s ohledem na délku trvání účinků schváleného oddlužení, výši dluhu na zálohách na odměnu a hotové výdaje správce, výši procentního uspokojení přihlášených nezajištěných věřitelů a s ohledem na neplnění povinností dlužníka a neplnění povinné osoby z darovací smlouvy proto schválené oddlužení zrušil a na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Současně rozhodl, že konkurs bude projednáván v souladu s ustanovením § 314 odst. 1, písm. a) IZ jako nepatrný, neboť dlužník je fyzickou osobou a není podnikatelem.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž žádá, aby soud při rozhodování o prohlášení konkursu přihlédl k jeho dlouhodobě neuspokojivému zdravotnímu stavu, což dokládal připojenými zprávami Fakultní nemocnice Brno. Odvolatel namítá, že dosud (do května 2015) svým nezajištěným věřitelům podle sdělení insolvenčního správce zaplatil 18,5 % výše pohledávek , doba stanovená zákonem pro oddlužení v jeho případě již skončila a nyní by měl soud rozhodnout o tom, zda jej osvobozuje od úhrady zbytku dluhů. Více nebyl schopen uhradit z objektivních příčin (v této souvislosti odkazuje na své prohlášení ), jeho zdravotní stav se nelepší a prognóza není příliš optimistická. Od února 2015 trpěl komplikovaným onemocněním zubů a nyní jej čeká složitá operace kyčelního kloubu. Zaměstnavatel, u kterého byl zaměstnán (VESKO Jičín) skončil v insolvenci, další zaměstnavatel jej propustil ve zkušební době s ohledem na neuspokojivý zdravotní stav. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že schválené oddlužení se nezrušuje. Ke svému odvolání připojil odvolatel zprávy Fakultní nemocnice Brno o ambulantním vyšetření ze dne 23.11.2015, ze dne 23.5.2016 a ze dne 18.7.2016, listinu označenou jako zrušení pracovního poměru ve zkušební době , vyhotovenou zaměstnavatelem NÁŘADÍ CL s.r.o., identifikační číslo osoby: 25468693 dne 30.6.2015, a listinu, na niž v odvolání odkazuje jako na tzv. prohlášení dlužníka. V listině, označené jako zrušení pracovního poměru ve zkušební době , jež je adresována dlužníkovi, se v jejím úvodu konstatuje, že dlužník byl zaměstnán ve společnosti na základě pracovní smlouvy ze dne 11.5.2015 na pozici obchodního zástupce s tím, že v pracovní smlouvě byla sjednána zkušební doba v trvání 3 měsíců, listina dále obsahuje údaj o tom, že podle ustanovení § 66 zákoníku práce tímto zaměstnavatel ruší pracovní poměr ve zkušební době ke dni 30.6.2015 bez udání důvodu. V tzv. prohlášení dlužník uvádí, že ke dni 28.2.2015 byl nucen po 10 letech ukončit zaměstnání ve společnosti VESKO Jičín z důvodu, že mu dlouhodobě nebyla vyplácena mzda, po cca 2 měsících na úřadu práce byl krátce zaměstnán u společnosti NÁŘADÍ CL Česká Lípa , od 1.7.2015 pracuje ve společnosti EICO PLUS Královopolské Vážany , kde mu je díky jeho handicapu vyplácena minimální mzda.

Zástupce věřitelů a insolvenční správce se k podanému odvolání nevyjádřili.

Odvolací soud předesílá, že dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II.-Přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že v přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno k návrhu dlužníka spojenému s návrhem na povolení oddlužení, došlému soudu dne 16.2.2011, jímž se dlužník domáhal zjištění úpadku a povolení oddlužení s navrhovaným způsobem oddlužení plněním splátkového kalendáře. O návrhu rozhodl Krajský soud v Brně usnesením ze dne 11.3.2011, č.j. KSBR 45 INS 2427/2011-A-9, jímž zjistil úpadek dlužníka Josefa anonymizovano , povolil oddlužení dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Tomáše Gartšíka. Usnesením ze dne 13.6.2011, č.j. KSBR 45 INS 2427/2011-B-29, ve znění opravného usnesení ze dne 10.10.2011, č.j. KSBR 45 INS 2427/2011-B-32 soud prvního stupně schválil oddlužení dlužníka, uložil dlužníkovi, aby po dobu 5 let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému 25. dni kalendářního měsíce počínaje měsícem červencem 2011 ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení záloh na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.080 Kč, podle poměru pohledávek věřitelů, ve výroku tohoto rozhodnutí specifikovaném, s tím, že první splátku je dlužník povinen zaplatit nezajištěným věřitelům nejpozději ke dni 25.7.2011 ze mzdy, kterou pobírá od svého zaměstnavatele VESKO Jičín, spol. s r.o., se sídlem Jičín, Dělnická 15, identifikační číslo osoby: 48154393. Součástí poučení v tomto rozhodnutí je i poučení o tom, že po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmů usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit (ustanovení § 412 odst. 1 IZ). S ohledem na příjmy, z nichž by nemohl uspokojit své nezajištěné věřitele ve výši 30 % jejich pohledávek, předložil dlužník dne 31.7.2013 darovací smlouvu, uzavřenou dne 30.7.2013 s dárkyní Zdenkou Chmelíčkovou, jíž se dárkyně zavázala darovat obdarovanému Josefu Chmelíčkovi částku ve výši 4.000 Kč měsíčně vždy k 20. dni každého kalendářního měsíce s tím, že první peněžité plnění poskytne ke 20. dni kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž byla tato smlouva uzavřena. V návaznosti na uzavřenou darovací smlouvu pak Krajský soud v Brně usnesením ze dne 12.8.2013, č.j. KSBR 45 INS 2427/2011-B-55 změnil usnesení ze dne 13.6.2011, č.j. KSBR 45 INS 2427/2011-B-29, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.10.2011, č.j. KSBR 45 INS 2427/2011-B-32 ve výroku III. tak, že mimo jiné nově uložil dárkyni dlužníka Zdence Chmelíčkové, aby počínaje měsícem srpnem 2013 nevyplácela darovanou částku dlužníkovi, nýbrž ji zasílala insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo jí insolvenční správce neprodleně sdělí, a to bez zřetele na právní moc tohoto usnesení.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, nebo d) to navrhne dlužník.

V přezkoumávané věci ze zprávy insolvenčního správce ze dne 25.8.2015, došlé soudu téhož dne, vyplývá, že dlužník ukončil pracovní poměr u společnosti VESKO Jičín, spol. s r.o. dohodou, což bylo zjištěno ze sdělení zaměstnavatele dlužníka. Podle údajů, uvedených správcem, dlužník na výzvy správce k řešení situace nereagoval, míra očekávaného uspokojení podle současně připojené zprávy o plnění oddlužení č. 8 činila v této době 22,45 %. V další své zprávě, došlé soudu dne 19.1.2016, správce uvedl, že situace je neměnná, na insolvenční účet již nepřichází žádné platby, neboť podle sdělení společnosti VESKO Jičín, spol. s r.o. dlužník u tohoto zaměstnavatele již nepracuje, dlužník sám je dlouhodobě nekontaktní. Podle údajů uvedených v připojené zprávě o plnění oddlužení č. 9 ze dne 14.12.2015 činila očekávaná míra uspokojení věřitelů 19,95 %. Další zpráva o činnosti insolvenčního správce a o stavu insolvenčního řízení došla soudu dne 12.2.2016. V této zprávě insolvenční správce mimo jiné uvedl, že celkem bylo dlužníkem uhrazeno 203.247,52 Kč, což činí 18,05 % pohledávek dlužníkových nezajištěných věřitelů. Aby bylo dosaženo 30% míry uspokojení dlužníkových nezajištěných věřitelů, zbývá do konce oddlužení (v červnu 2016) uhradit 134.494,88 Kč, na odměně insolvenčního správce 16.335 Kč, tedy (včetně odměny) celkem 150.830 Kč. Podle údajů uvedených insolvenčním správcem v jeho podání, které soudu došlo dne 11.3.2016, je dlužník zaměstnancem společnosti EICO PLUS s.r.o., identifikační číslo osoby: 28289153 od 1.7.2015 s příjmem nejméně 10.000 Kč, což-jak správce uvedl-však dlužník sám neoznámil. K uvedenému podání připojil insolvenční správce pracovní smlouvu uzavřenou mezi společností EICO PLUS s.r.o., jako zaměstnavatelem, a dlužníkem, jako zaměstnancem, a mzdový výměr.

Dne 30.3.2016 došlo soudu podání věřitele RWE Energie, s.r.o., identifikační číslo osoby: 49903209, označené jako návrh na zrušení oddlužení dle ustanovení § 418 insolvenčního zákona , v němž sděluje, že dlužníkovi na základě blíže označeného elektronického platebního rozkazu, který je vykonatelný, byla uložena povinnost zaplatit věřiteli částku ve výši 29.381,22 Kč a náklady řízení ve výši 2.628 Kč, a z tohoto důvodu proto navrhuje, aby insolvenční soud oddlužení dlužníka zrušil. K tomuto svému podání připojil věřitel mimo jiné smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, uzavřenou dne 11.10.2012 mezi věřitelem a dlužníkem, a dále elektronický platební rozkaz vydaný Městským soudem v Brně dne 13.11.2015, č.j. EPR 266871/2014-6, jímž byla ve věci žalobce RWE Energie, s.r.o., identifikační číslo osoby: 49903209 proti žalovanému Josefu Chmelíčkovi, anonymizovano , bytem Brno, Vranovská 52/4, o zaplacení částky 29.381,22 Kč, uložena žalovanému povinnost do 15 dnů od doručení elektronického platebního rozkazu zaplatit žalobci částku ve výši 21.446,84 Kč, částku ve výši 7.934,38 Kč, a dále náklady řízení ve výši 2.628 Kč; podle připojené doložky nabylo uvedené rozhodnutí právní moci dne 2.12.2015.

Z aktualizované zprávy insolvenčního správce ze dne 24.8.2016 podané v průběhu odvolacího řízení vyplývá, že od podání poslední zprávy ze dne 12.2.2016 nedošlo k žádným změnám, na účet nejsou připisovány žádné platby a do oddlužení již není plněno cca jeden rok ničeho. Podle dalších údajů uvedených insolvenčním správcem v této zprávě je dlužník zaměstnancem společnosti EICO PLUS s.r.o., od 1.7.2015, s tím, že tuto skutečnost dlužník insolvenčnímu správci rovněž neoznámil.

Je třeba uvést, že v celém průběhu plnění schváleného oddlužení může dojít k tzv. převrácení oddlužení do řešení úpadku dlužníka konkursem.

Ze shora citovaného ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) IZ vyplývá, že schválené oddlužení insolvenční soud zruší v případě, neplní-li dlužník podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Povinnosti dlužníka při plnění oddlužení jsou přitom vymezeny v ustanovení § 412 odst. 1 IZ, podle něhož (ve znění účinném do 31.12.2013) platí, že po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých šest kalendářních měsíců, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Mezi povinnosti dlužníka při plnění oddlužení tak, jak jsou vymezeny v ustanovení § 412 odst. 1 IZ, patří i povinnost bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání (§ 412 odst. 1, písm. c/ IZ). Je zřejmé, že minimálně tuto povinnost dlužník porušil, neboť-ač v usnesení ze dne 13.6.2011, č.j. KSBR 45 INS 2427/2011-B-29 ve znění opravného usnesení ze dne 19.10.2011, č.j. KSBR 45 INS 2427/2011-B-32 řádně poučen-insolvenčnímu správci ani insolvenčnímu soudu nesdělil, že ke dni 28.2.2015 ukončil pracovní poměr u zaměstnavatele VESKO Jičín, spol. s r.o., na základě pracovní smlouvy ze dne 11.5.2015 byl zaměstnán do 30.6.2015 u dalšího zaměstnavatele NÁŘADÍ CL s.r.o., a že od 1.7.2015 je zaměstnán u zaměstnavatele EICO PLUS s.r.o.. V důsledku toho, že neoznámil své nové zaměstnavatele, porušil i povinnost nezatajovat žádný ze svých příjmů (§ 412 odst. 1, písm. e/ IZ). Soud prvního stupně proto správně uzavřel, že je dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. a/ IZ.

Podle údajů, uvedených insolvenčním správcem v jeho zprávě ze dne 12.2.2016 (odvolatel správnost těchto údajů nezpochybnil), bylo v průběhu trvání účinků schváleného oddlužení uhrazeno ke dni podání zprávy 203.247,52 Kč, což představovalo 18,05 % pohledávek dlužníkových nezajištěných věřitelů. Aby bylo dosaženo minimální 30 % míry uspokojení jejich pohledávek, bylo by nutno uhradit do konce trvání oddlužení, tj. do června 2016, věřitelům dlužníka 134.494,88 Kč, a na odměně insolvenčního správce 16.335 Kč, takže, včetně odměny insolvenčního správce, by bylo nutno doplatit 150.830 Kč. I pokud by soud přihlédl k příjmům dlužníka, jichž dosahuje u nynějšího zaměstnavatele, tj. k částce 10.000 Kč měsíčně, bylo již ke dni vydání odvoláním napadeného usnesení zjevné, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možno splnit. Jak přitom vyplývá z aktualizované zprávy insolvenčního správce podané v průběhu odvolacího řízení, od podání zprávy ze dne 12.2.2016 nebylo dlužníkem plněno ničeho, takže závěr soudu prvního stupně, že je dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení i dle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) IZ, je správný.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že je dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení rovněž podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. c) IZ. Dlužníkovi vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek vůči věřiteli RWE Energie, s.r.o., přičemž vznik tohoto závazku dlužník nepochybně zavinil, neboť závazek by nevznikl, pokud by řádně plnil své povinnosti podle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (uzavřené dne 11.10.2012). Dlužník byl zavázán k zaplacení peněžitého plnění věřiteli RWE Energie, s.r.o. rozhodnutím soudu, povinnost, která mu byla uložena tímto rozhodnutím ve lhůtě 15 dnů od doručení elektronického platebního rozkazu ze dne 13.11.2015, č.j. EPR 266871/2014-6 nesplnil. Je přitom nesporné, že ke dni rozhodování soudem prvního stupně byl uvedený závazek dlužníka ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Soud prvního stupně tudíž nepochybil, pokud schválené oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře zrušil a na majetek dlužníka prohlásil konkurs.

Z hlediska správného závěru soudu prvního stupně o tom, že jsou dány důvody pro postup podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ jsou okolnosti namítané odvolatelem ohledně jeho nepříznivého zdravotního stavu bez významu, proto se těmito námitkami odvolací soud již nezabýval, a usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 6. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu