3 VSOL 894/2016-B-75
KSOS 33 INS 17993/2013 3 VSOL 894/2016-B-75

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Helenou Krejčí v insolvenční věci dlužníka Radima anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby: 64985296, bytem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, t.č. Věznice Heřmanice PP2, Ostrava 13, PSČ 713 02, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.5.2016, č.j. KSOS 33 INS 17993/2013-B-70,

takto:

Odvolání dlužníka se o d m í t á .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zrušil z důvodu nepostačujícího majetku dle ustanovení § 308 odst. 1, písm. d) insolvenčního zákona konkurs prohlášený na majetek dlužníka, neboť z konečné zprávy schválené usnesením soudu ze dne 30.3.2016 vyplývá, že výtěžek konkursu nepostačoval, po vydání výtěžku zajištěnému věřiteli, ani k pokrytí nákladů konkursu. Usnesení obsahuje poučení o tom, že proti němu lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník ve lhůtě do patnácti dnů od jeho doručení odvolání. V odvolání vznášel námitky o nesprávnosti soupisu majetku v majetkové podstatě i jeho ocenění a zpeněžení. Podle obsahu odvolání navrhl, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že konkurs nebude zrušen.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, isir.justi ce.cz a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se po zjištění, že odvolání bylo podáno včas, nejprve zabýval otázkou, zda zákon dlužníkovi dává právo podat odvolání proti usnesení, kterým byl konkurs prohlášený na jeho majetek soudem zrušen z důvodu nepostačujícího majetku.

Podle § 308 odst. 1, písm. d) IZ, insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

Podle ustanovení § 309 odst. 2 IZ, proti rozhodnutí podle § 308 odst. 1 mohou podat odvolání pouze insolvenční správce a přihlášení věřitelé.

Podle § 218, písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Podle § 218c o.s.ř., o zastavení odvolacího řízení pro zpětvzetí odvolání před zahájením jednání před odvolacím soudem a o odmítnutí odvolání podle § 218 nebo podle § 218a může rozhodnout jen předseda senátu odvolacího soudu nebo pověřený člen senátu.

Z citovaného ustanovení § 309 odst. 2 IZ vyplývá, že zákon dává právo podat odvolání proti rozhodnutí soudu, kterým zrušil konkurs z toho důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, pouze insolvenčnímu správci a přihlášeným věřitelům. Insolvenční zákon tedy obsahuje speciální úpravu subjektivní legitimace k podání odvolání proti usnesení insolvenčního soudu vydanému dle § 308 odst. 1, písm. d) IZ (stanoví jinak ve smyslu § 7 IZ), proto nelze právo dlužníka k podání odvolání proti předmětnému usnesení dovozovat z obecné úpravy § 201 o.s.ř., která dává právo odvolání proti soudnímu rozhodnutí účastníkovi řízení, jemuž byla tímto rozhodnutím způsobena újma. Dlužník, který je podle § 14 odst. 1 IZ účastníkem insolvenčního řízení, přičemž předmětné usnesení se týká jeho práv, nemá právo podat odvolání proti předmětnému usnesení soudu prvního stupně. Soudem prvního stupně poskytnuté (ne zcela přesné) poučení o právu odvolání proti předmětnému usnesení, nezakládá subjektivní legitimaci dlužníka k jeho podání.

Odvolací soud z výše uvedených důvodů pověřenou členkou senátu odvolání dlužníka odmítl, aniž se mohl napadeným usnesením zabývat věcně (§ 218 písm. b/, § 218c o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené prostřednictvím insolvenčního rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů (věřitelskému výboru) se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 26. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Krejčí, v.r. Zuzana Žádníková pověřená členka senátu