3 VSOL 894/2012-A-34
KSBR 26 INS 10881/2012 3 VSOL 894/2012-A-34

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka BOMASO, a.s., se sídlem Brno, Kikrleho 1129/17, PSČ 627 00, IČ: 63999943, zastoupeného Mgr. Hanou Himmatovou, advokátkou se sídlem Žižlavský a partneři, advokátní kancelář s.r.o., Praha 1, Široká 5, PSČ 110 00, IČ: 28227409, o insolvenčním návrhu navrhovatelů a) Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Modřice, Husova 554, PSČ 664 42 a b) Dušana anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Strnadova 3, PSČ 628 00, zastoupených Mgr. Ing. Pavlem Knoppem, advokátem se sídlem Brno, Lidická 51, PSČ 602 00, o odvolání navrhovatelů proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27.9.2012 č.j. KSBR 26 INS 10881/2012-A-30

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku XIII. o uložení povinnosti navrhovatelů a) a b) zaplatit soudní poplatek za insolvenční návrh p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zjistil úpadek dlužníka BOMASO, a.s. (výrok I.), povolil dlužníkovi reorganizaci (výrok II.), ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Adama Sigmunda se sídlem Brno, Krkoškova 2, PSČ 613 00, IČ: 71331468 (výrok III.), vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 120 dnů od povolení reorganizace předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán nebo aby bez zbytečného odkladu sdělil, že jej předložit nehodlá (výrok IV.), uvědomil věřitele dlužníka, že mohou předložit vlastní reorganizační plán až na základě výzvy soudu, pokud by právo dlužníka sestavit reorganizační plán zanikl (výrok V.), vyzval dlužníkovy věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s tím, že k přihláškám podaným později insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují, a s dalším potřebným poučením (výrok VI.), vyzval dlužníkovy věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech nebo pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách, přičemž neučiní-li tak, mohou nést odpovědnost za škodu vzniklou tím, že do majetkové podstaty nebude včas sepsán majetek dlužníka sloužící k zajištění nebo tím, že nebudou včas zjištěna zajišťovací práva na takovém majetku váznoucí (výrok VII.), nařídil přezkumné jednání s tím, že první schůze věřitelů se bude konat bezprostředně po skončení tohoto přezkumného jednání, a účast dlužníka a insolvenčního správce na přezkumném jednání a na schůzi věřitelů je nezbytná (výroky VIII., IX. a X.), uložil insolvenčnímu správci nejpozději do 4. prosince 2012 předložit insolvenčnímu soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek tak, aby jej insolvenční soud mohl zveřejnit nejpozději 15 dnů přede dnem konání přezkumného jednání (výrok XI.), ustanovil znalcem za účelem ocenění majetkové podstaty společnost Ostravská znalecká a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00, IČ: 26838745 a uložil tomuto znalci vypracovat písemně znalecký posudek podle zadání soudu (výrok XII.), uložil navrhovatelům a) a b) povinnost zaplatit soudní poplatek za insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč společně a nerozdílně do tří dnů od právní moci tohoto usnesení na blíže označený účet Krajského soudu v Brně nebo složit v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně (výrok XIII.), a uvědomil o tom, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku a že toto usnesení je účinné od okamžiku jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výroky XIV. a XV.).

V odůvodnění svého rozhodnutí ve vztahu k výroku XIII. soud prvního stupně uvedl, že uložil navrhovatelům a) a b) povinnost zaplatit soudní poplatek z insolvenčního návrhu v souladu s ustanovením § 2 odst. 1, písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve znění účinném od 1.9.2011, přičemž výše poplatku byla stanovena podle položky 4.1 písm. c) Sazebníku poplatků.

Proti tomuto usnesení, výslovně proti výroku XIII., podali navrhovatelé a) a b) odvolání, v němž soudu prvního stupně vytýkali, že jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, bez bližšího odůvodnění. Konkrétní důvody podaného odvolání odvolatelé nedoplnili ani na základě výzvy Krajského soudu v Brně v usnesení ze dne 23.10.2012 č.j. KSBR 26 INS 10881/2012-B-7.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání navrhovatelů a) a b) není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že řízení bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu, podaného navrhovateli a) Martinem Chalabalou a b) Dušanem Trávníčkem, kteří se domáhali rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Podáním ze dne 19.9.2012, došlým insolvenčnímu soudu téhož dne, podal dlužník insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace podle ustanovení § 316 odst. 5 IZ a současně předložil reorganizační plán přijatý nadpoloviční většinou zajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek a nadpoloviční většinou nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek v souladu s ustanovením § 316 odst. 5 IZ, tedy přistoupil do řízení.

Podle ustanovení § 2 odst. 1, písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně jsou navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 4 odst. 1, písm. e) zákona o soudních poplatcích, jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu.

Podle ustanovení § 5 zákona o soudních poplatcích, sazby poplatků za řízení jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen peněžní částkou (dále jen procentní poplatek ). Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. Sazby poplatků za úkony jsou stanoveny pevnou částkou. Sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

Podle ustanovení § 11 odst. 2, písm. r) zákona o soudních poplatcích, od poplatku se osvobozují dlužník a insolvenční správce v insolvenčním řízení.

V přezkoumávané věci není pochybnosti o tom, že navrhovatelé a) a b) Martin Chalabala a Dušan Trávníček, kteří podali insolvenční návrh, jsou poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně.

Podle obsahu spisu nebylo navrhovatelům přiznáno osvobození od placení soudních poplatků (o osvobození od placení soudních poplatků navrhovatelé a) a b) ostatně ani nežádali), přičemž navrhovatelé nejsou osvobozeni od soudních poplatků ani ze zákona, neboť podle ustanovení § 11 odst. 2 IZ, písm. r) zákona o soudních poplatcích se osobní osvobození v insolvenčním řízení vztahuje toliko na dlužníka a insolvenčního správce.

Soud prvního stupně proto nepochybil, pokud v souvislosti s rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložil navrhovatelům a) a b) povinnost zaplatit společně a nerozdílně soudní poplatek za podaný insolvenční návrh (§ 4 odst. 1, písm. e/ zákona o soudních poplatcích).

Vzhledem k tomu, že i výše tohoto soudního poplatku byla stanovena soudem prvního stupně správně ve výši 2.000 Kč (položka 4 bod 1, písm. c/ Sazebníku poplatků), odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, to je ve výroku XIII., jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; navrhovatelům a) a b), dlužníkovi a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 23. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu