3 VSOL 89/2013-B-126
KSBR 27 INS 20629/2012 3 VSOL 89/2013-B-126

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka PLOMA, a.s., se sídlem Hodonín, Velkomoravská 79, PSČ 695 31, IČ: 25556045, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, o způsobu řešení úpadku, o odvolání věřitele Lignolet, s.r.o., se sídlem Praha 9-Prosek, Kytlická 780, PSČ 190 00, IČ: 24739871, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.1.2013 č.j. KSBR 27 INS 20629/2012-B-58

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se v odvoláním napadeném výroku II. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zamítl návrh věřitele Javořice, a.s. se sídlem Ptení-Ptenský Dvorek 100, IČ: 63492202 na povolení reorganizace dlužníka, podaný soudu dne 1.11.2012 a projednaný schůzí věřitelů dne 15.1.2013 (výrok I.), na majetek dlužníka PLOMA, a.s. prohlásil konkurs (výrok II.), s tím, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.) a zrušil předběžné opatření nařízené insolvenčním soudem dne 15.11.2012, jímž bylo určeno, že dlužník je oprávněn provádět v tomto výroku blíže specifikované úkony pouze po předchozím písemném souhlasu insolvenčního správce Mgr. Ivany Rychnovské (výrok IV.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dne 15.1.2013 se konala schůze věřitelů, která hlasovala o návrhu věřitele Javořice, a.s. na povolení reorganizace dlužníka, přičemž schůze tento návrh věřitele neschválila naprostou většinou hlasů-pro povolení reorganizace hlasoval pouze její navrhovatel Javořice, a.s. Soud proto rozhodl o zamítnutí návrhu na povolení reorganizace podle ustanovení § 326 odst. 1, písm. c) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), neboť schůze věřitelů neschválila návrh věřitele na povolení reorganizace dlužníka. Podle ustanovení § 327 odst. 1 IZ pokračoval soud v insolvenčním řízení a podle ustanovení § 149 odst. 1 IZ musel rozhodnout o způsobu řešení úpadku dlužníka. Soud byl vázán rozhodnutím schůze věřitelů ve smyslu ustanovení § 150 až 152 IZ, která neshledala reorganizaci dlužníka vhodnou, a tím rozhodla o jediném možném řešení úpadku dlužníka prohlášením konkursu. Soud proto prohlásil konkurs na majetek dlužníka. Současně zrušil nařízené předběžné opatření podle ustanovení § 77 odst. 2 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení, výslovně proti výroku II. o prohlášení konkursu, podal věřitel Lignolet, s.r.o. odvolání (podání ze dne 28.1.2013, doplněné podáním ze dne 18.3.2013), v němž namítal, že soud prvního stupně byl nesprávně obsazen. Poukázal na to, že dne 24.5.2012 doručila společnost PLOMA, a.s. insolvenčnímu soudu návrh na vyhlášení moratoria (před zahájením insolvenčního řízení ve smyslu ustanovení § 125 IZ), čímž došlo k zahájení řízení. Tato věc (kterou odvolatel označil jako insolvenční věc I. ), byla přidělena soudnímu oddělení 38 INS, přičemž dne 25.5.2012 insolvenční soud (oddělení 38) moratorium vyhlásil a dne 3.8.2012 vydal na návrh věřitele předběžné opatření, proti němuž podala společnost PLOMA, a.s. odvolání. Dne 22.8.2012 časově poslední insolvenční nápad připadl oddělení 44 INS (44 INS 20487/2012). Dne 23.8.2012 pak podala společnost PLOMA, a.s. insolvenční návrh ( insolvenční věc II. ), a tato věc byla přidělena soudnímu oddělení 27 INS. JUDr. Hana Hrstková, jíž byla přidělena věc k rozhodnutí, však není zákonným soudcem a není v insolvenční věci II. oprávněna rozhodovat. Podle názoru odvolatele přidělením insolvenční věci II. do soudního oddělení 27 INS bylo porušeno tzv. koncernové pravidlo podle zákona o soudech a soudcích a dále byl porušen dobový rozvrh práce insolvenčního soudu (rotační způsob přidělování podle přílohy č. 4 tohoto rozvrhu práce). K tvrzenému porušení koncernového pravidla odvolatel uvedl, že porušení rozvrhu práce insolvenčním soudem by v přítomném případě bylo zřejmé, pokud by dobový rozvrh práce obsahoval pravidlo, že ve věci téhož dlužníka budou věci přiděleny témuž oddělení. Toto pravidlo dobový rozvrh práce (oproti předcházejícím obdobím) sice neobsahoval, přesto má odvolatel za to, že toto pravidlo je inherentní součástí tzv. koncernového pravidla, zakotveného v zákoně o soudech a soudcích, a proto by mělo být (i přes absenci jeho přímého vyjádření v rozvrhu) dodržováno. V této souvislosti odvolatel odkázal na ustanovení § 42 odst. 2, poslední věta, zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v rozhodném znění, podle něhož platilo, že způsob rozdělení insolvenčních věcí musí být dále stanoven tak, aby insolvenční věci dlužníků, kteří tvoří koncern, projednávalo stejné soudní oddělení. Podle odvolatele má-li být toto pravidlo naplňováno, musí být jeho součástí (podmnožinou) i pravidlo ve věci téhož dlužníka vždy témuž oddělení , pokud by tomu tak nebylo, koncernové pravidlo by bylo neuplatnitelné (což demonstroval na v odvolání dále uvedených příkladech). K závěru, že pravidlo ve věci téhož dlužníka vždy témuž oddělení je inherentní součástí principu přidělování insolvenčních věcí, lze podle odvolatele dospět i cestou argumentu a minori ad maius. Pokud zákonodárce chtěl-jak odvolatel dále pokračoval-aby věci téhož koncernu řešilo to samé oddělení, respektive ten samý insolvenční soudce, tím spíše musel chtít , aby insolvenční věci týchž dlužníků (v rámci jednoho koncernu) řešilo to samé oddělení, respektive ten samý insolvenční soudce. Touto právní úvahou se insolvenční soudy v praxi řídí (například insolvenční věc dlužníka MODEL FARO s.r.o., ohledně něhož bylo vyhlášeno insolvenční moratorium-pod sp. zn. KSPL 20 INS 20428/2011, poté, co moratorium zaniklo uplynutím doby, byl podán věřitelský insolvenční návrh a věc přidělena opět témuž oddělení-KSPL 20 INS 15859/2012). Existují i rozvrhy, které řeší přímo přítomnou situaci, například rozvrh Městského soudu v Praze. Podle názoru odvolatele lze výkladem dobového rozvrhu Krajského soudu v Brně dojít k závěru, že insolvenční návrh měl být přidělen do soudního oddělení, které ve věci téhož dlužníka vydalo rozhodnutí o insolvenčním moratoriu, například za použití článku 2.1.4 či článku 2.1.5. Článek 2.1.4 formuluje koncernové pravidlo přidělování, argumentem od menšího k většímu lze nepochybně dospět k závěru, že insolvenční věci téhož dlužníka by měly být přidělovány témuž soudnímu oddělení. Článek 2.1.5 hovoří o tom, že témuž soudnímu oddělení budou přiděleny další insolvenční návrhy, pokud řízení o předchozích návrzích dosud nebylo pravomocně skončeno, s ohledem na to, že rozvrh práce nepamatoval na přidělování předinsolvenčních moratorií, lze nepochybně do sousloví návrh na zahájení insolvenčního řízení zahrnout výkladem i pojem návrh na vyhlášení moratoria . Odvolatel má tedy za to, že při adekvátním výkladu rozvrhu práce měla být insolvenční věc II. přidělena do oddělení, které rozhodovalo o insolvenční věci I. , to je do oddělení 38 INS. Shledal-li by odvolací soud tuto variantu neprůchodnou , pak by bylo-podle odvolatele-nutno uzavřít, že dobový rozvrh práce je v rozporu se zákonem o soudech a soudcích (anebo jej obchází), když ve svých důsledcích znemožňuje aplikaci koncernového pravidla. Za této situace by došlo k přidělení insolvenční věci II. v rozporu se zákonem a o přidělení by měl v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona o soudech a soudcích rozhodnout předseda insolvenčního soudu. K námitce, že k přidělení insolvenční věci II. došlo v rozporu s rotačním způsobem přidělování, jak byl stanoven v rozvrhu práce insolvenčního soudu, odvolatel uvedl, že dne 23.8.2012, kdy napadla insolvenčnímu soudu insolvenční věc II. (věc vedená pod sp. zn. KSBR 27 INS 20629/2012) rotační způsob přidělování vykázal hned několik nepravidelností. Insolvenční věc č. 20542 byla přidělena oddělení 47 INS (přestože poslední věc ze dne 23.8.2012 byla přidělena oddělení 44 INS a na řadě bylo oddělení 45 INS), insolvenční věc č. 20593 byla přidělena oddělení 31 INS (přestože předcházející věc byla přidělena oddělení 31 INS a na řadě bylo oddělení 32 INS), insolvenční věc č. 20612 byla přidělena oddělení 44 INS (přestože předcházející věc byla přidělena oddělení 38 INS a na řadě tak bylo jak oddělení 39 INS, tak 40 INS), insolvenční věc č. 20621 byla přidělena oddělení 39 INS (přestože předcházející věc byla přidělena oddělení 47

INS a na řadě bylo oddělení 24 INS) a insolvenční věc č. 20622 (insolvenční věc bezprostředně předcházející přidělení insolvenční věci II. ) napadla insolvenčnímu soudu dne 23.8.2012 ve 13.43 hod, to je později, než insolvenční věc II. , která napadla 23.8.2012 ve 13.38 hod, avšak v rámci přiřazování nápadu byla v rotačním systému přiřazena dříve, než insolvenční věc II. . Těchto pět potenciálních pochybení prakticky znemožňují určit, kterému soudnímu oddělení měla insolvenční věc II. napadnout, v takovém případě tudíž nezbylo, než aby předseda insolvenčního soudu určil soudní oddělení, ve kterém má být uvedená insolvenční věc rozhodnuta. Konečně odvolatel namítal, že insolvenční věc II. neexistuje s úvahou, zda v době zahájení insolvenční věci II. byla již insolvenční věc I. skončena. Poukázal v tomto směru na judikaturu Nejvyššího soudu, týkající se principu jednotnosti insolvenčního řízení, který spočívá v tom, že insolvenční řízení je jediným řízením, které se rozpadá do jednotlivých fází, žádná z těchto fází však není samostatným řízením. Podle názoru odvolatele v relativně vzácné situaci předinsolvenčního moratoria by se princip jednotnosti insolvenčního řízení uplatnil tak, že předinsolvenční moratorium by se (za určitých podmínek-podaný insolvenční návrh) stalo jednou z dalších fází, respektive předsunutou fází jednotného insolvenčního řízení. To by podle odvolatele znamenalo, že žádná insolvenční věc II. není dána, naopak je pouze insolvenční věc I. , takže oddělením příslušným k vydání odvoláním napadeného usnesení není oddělení 27 INS, ale oddělení 38 INS. V podání ze dne 18.3.2013 (jímž reagoval na vyjádření místopředsedy soudu prvního stupně ke způsobu rozdělování věcí) odvolatel doplnil, že pokud se týká přidělení věci č. 20318, kdy insolvenční soud odůvodnil vynechání oddělení 37 tím, že oddělení 37 byla mimo pořadí přidělena věc č. 20267 (dlužník otcem syna, ohledně něhož je již v oddělení 37 vedeno insolvenční řízení), přidělení věci č. 20321, kdy bylo vynechání oddělení 40 odůvodněno tím, že oddělení 40 byla mimo pořadí přidělena věc č. 22289 (dlužníci jsou manželé), přidělení věci č. 20357, kdy vynechání oddělení 30 bylo odůvodněno tím, že oddělení 30 byla mimo pořadí přidělena věc 20310 (dlužníci manželé), přidělení věci č. 20485, kdy vynechání oddělení 38 a 39 bylo odůvodněno tak, že jedná-li se o vynechání oddělení 38, byla oddělení 38 předtím mimo pořadí přidělena věc č. 20391 (dlužníci manželé), a jedná-li se o oddělení 39, pak sníženým nápadem pro Mgr. Jana Kozáka, jakožto místopředsedu insolvenčního soudu, přidělení věci č. 20542, kdy vynechání oddělení 45 bylo odůvodněno tím, že oddělení 45 byla mimo pořadí přidělena věc č. 20424 (dlužníci manželé) a přidělení věci č. 20545, kdy vynechání oddělení 24 bylo odůvodněno tím, že oddělení 24 byla mimo pořadí přidělena věc č. 20430 (dlužníci manželé), nezpochybňuje, že byl pravděpodobně důvod pro takové mimořádné přidělení věcí, nicméně to není s ohledem na text přílohové části dobového rozvrhu práce (článek 2.1.3.) důvodem pro vynechání oddělení 37, oddělení 40, oddělení 30, oddělení 38, oddělení 45 a oddělení 24 v následujících kolech. K přidělení věcí č. 20318, č. 20321, č. 20357, č. 20485, č. 20542 a č. 20545 tedy došlo v rozporu s rozvrhem práce. V rozporu s rozvrhem práce byla přidělena i věc č. 20593. Podle odvolatele došlo-li dne 23.8.2011 u insolvenčního soudu k výpadku elektrického proudu, během něhož byla přidělena věc č. 20590 do oddělení 31 a následně, po obnovení dodávek elektrického proudu, softwarový systém automatického přidělování přidělení věci č. 20590 do oddělení 31 ignoroval (považoval jej nesprávně za mylný zápis), a do oddělení 31 podruhé v tomto kole přidělil věc č. 20593, je nemyslitelné, aby právo na zákonného soudce bylo omluvitelně porušeno s odkazem na softwarové limity systému automatického přidělování nápadu. Softwarové řešení musí být přizpůsobeno respektování práva na zákonného soudce a nikoli opačně. Pokud se týká přidělení věci č. 20612, lze dovodit, že důvodem vynechání oddělení 39 byla skutečnost, že oddělení 39 má snížený nápad (s čímž odvolatel je ochoten se smířit), důvodem vynechání oddělení 40 pak bylo přidělení věci č. 20289 mimo pořadí (dlužníci manželé), nicméně vynechání oddělení 40 při mimořádném přidělení podle článku 2.1.3 nemá oporu v rozvrhu práce, navíc, i pokud by důvod pro vynechání byl, oddělení 40 již v reakci na přidělení věci č. 20289 vynecháno v předchozích kolech bylo a nebyl důvod jej vynechávat znovu. Přidělení věci č. 20612 tak bylo v rozporu s rozvrhem. Nesprávně byla přidělena i věc č. 20621, kdy k přidělení této věci mimo pořadí oddělení 39 došlo v důsledku sníženého nápadu oddělení 39, takové softwarové řešení je však-podle odvolatele-v rozporu s rozvrhem práce, přílohou č. 4. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení, v němž bude věc přidělena jinému soudnímu oddělení insolvenčního soudu.

Podle ustanovení § 7 odst. 1IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, a že odvolání obsahuje všechny náležitosti včetně uvedení způsobilého odvolacího důvodu podle ustanovení § 205 odst. 2, písm. a) o.s.ř., odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Z rozvrhu práce Krajského soudu v Brně pro rok 2012-z textové části pro obchodní úsek, bodu 2 vyplývá, že návrhy na zahájení insolvenčního řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), budou po jednom přidělovány ve sledu nápadu soudním oddělením v pořadí podle přílohy č. 4 (tzv. rotačním způsobem). K přidělování věcí je využíván softwarový systém automatické přidělování věcí v režimu obecný systém , který funguje v rejstříku ISIR (bod 2.1.1.). Soudnímu oddělení 39 bude softwarovým systémem automatické přidělování věcí , který funguje v rejstříku ISIR přidělováno 48 % nápadu. Toto omezení se nevztahuje na postupy podle bodů 2.1.3., 2.1.4. a 2.1.5. (bod 2.1.2.). Návrhy na zahájení insolvenčního řízení (bez ohledu na skutečnost, zda jsou spojeny s návrhem na způsob řešení úpadku dlužníka), které se týkají manželů, fyzických osob-příbuzných v řadě přímé, budou projednány a rozhodnuty u jednoho soudního oddělení podle přílohy č. 4 rozvrhu práce. Tyto věci budou projednány a rozhodnuty u oddělení, které v jedné z dotčených věcí jako první vydalo vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Věc (návrh na zahájení insolvenčního řízení), která se týká jednoho z manželů, kde byla vyhláška o zahájení insolvenčního řízení vydána později, než ve věci druhého z manželů, bude neprodleně předána soudnímu oddělení, které vydalo vyhlášku jako první, a to na základě pokynu soudce, kterému byla věc původně přidělena a jehož oddělení vydalo vyhlášku o zahájení řízení jako druhé (případně další) v pořadí. Při předání věci bude postupováno podle bodu 5. textové části rozvrhu práce soudu pro obchodní úsek (bod 2.1.3.). Návrhy na zahájení insolvenčního řízení, které se týkají subjektu v koncernu, budou projednány a rozhodnuty u jednoho soudního oddělení podle přílohy č. 4 rozvrhu práce. Tyto věci budou projednány a rozhodnuty u oddělení, které v jedné z dotčených věcí jako první vydalo vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Věc (návrh na zahájení insolvenčního řízení), které se týká některého ze subjektů v koncernu, kde byla vyhláška o zahájení insolvenčního řízení vydána později, než ve věci jiného ze subjektů v koncernu, bude neprodleně předáno soudnímu oddělení, které vydalo vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení jako první, a to na základě pokynu soudce, kterému byla věc původně přidělena a jehož oddělení vydalo vyhlášku o zahájení řízení jako druhé (případě další) v pořadí. Při předávání věci bude postupováno podle bodu 5. textové části rozvrhu práce krajského soudu pro obchodní úsek. Soudním oddělením, kterým byly přiděleny návrhy na zahájení insolvenčního řízení na subjekty v koncernu podle předchozího odstavce nebudou v tomto počtu přidělovány další návrhy na zahájení insolvenčního řízení podle z.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Dojde-li k souběhu způsobu přidělování podle bodů 2.1.4. a 2.1.5. rozvrhu práce, má přednost přidělení podle pravidla uvedeného v bodu 2.1.4. K přidělování věcí podle bodů 2.1.3. a 2.1.4. dochází i v době, má-li konkrétní insolvenční soudní oddělení zastaven nápad (bod 2.1.4.). Další návrh podle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) proti dlužníkovi, proti kterému byl již návrh na zahájení insolvenčního řízení podle z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) podán a řízení o něm nebylo doposud pravomocně skončeno, se přidělí soudnímu oddělení, které vyřizuje původní návrh (první návrh) na zahájení insolvenčního řízení proti témuž dlužníkovi (bod 2.1.5.).

V příloze č. 4 rozvrhu práce bylo stanoveno pořadí soudních oddělení takto: 24 Ins, K Mgr. Eva Krčmářová, 26 Ins, K JUDr. Ludmila Hanzlíková, 27 Ins, K JUDr. Hana Hrstková, 28 Ins, K Mgr. Zdeňka Hubertová, 29 Ins, K JUDr. Vlasta Bruknerová, 30 Ins, K Mgr. Martin Hejda, 31 Ins, K JUDr. Alena Knapilová, 32 Ins, K JUDr. Jaroslav Pospíchal, 37 Ins, K JUDr. Bohumila Čuprová, 38 Ins, K JUDr. Jarmila Bejčková, 39 Ins, K Mgr. Jan Kozák, 40 Ins, K Mgr. Pavla Mozgová, 44 Ins, K Mgr. Martin Boháček, 45 Ins, K Mgr. Lenka Boháčková a 47 Ins, K JUDr. Drahomíra Lukešová.

K výzvě odvolacího soudu se Mgr. Jan Kozák, místopředseda Krajského soudu v Brně, vyjádřil k otázkám rozvrhu práce v souvislosti s přidělením věci dlužníka PLOMA, a.s. a zrekapituloval nápad insolvenčních věcí u Krajského soudu v Brně již ode dne 20.8.2012-od nápadu č. věci dle ISIR 20289-hodina a minuta nápadu 14.25, která byla přidělena soudnímu oddělení 40 INS, do konce pracovní doby dne 23.8.2012, kdy napadla i věc vedená pod č. 20629, jež byla přidělena soudnímu oddělení 27 INS. Jednotlivé návrhy pak měly v tomto období napadat takto:

DEN HODINA A ČÍSLO VĚCI DLE PŘIDĚLENO MINUTA NÁPADU ISIR SOUDNÍMU ODDĚLENÍ INS 20.8.2012 14.25 20289 40 20.8.2012 14.30 20290 26 20.8.2012 14.32 20291 27 20.8.2012 14.34 20292 28 20.8.2012 15.20 20296 29 21.8.2012 8.17 20309 30 21.8.2012 8.17 20310 30 21.8.2012 8.28 20316 31 21.8.2012 8.34 20317 32 21.8.2012 8.41 20318 38 21.8.2012 8.50 20321 44 21.8.2012 8.58 20333 45 21.8.2012 8.59 20335 47 21.8.2012 9.00 20337 24 21.8.2012 9.22 20348 26 21.8.2012 9.40 20349 27 21.8.2012 9.52 20351 28 21.8.2012 10.00 20354 29 21.8.2012 10.10 20357 31 21.8.2012 11.42 20379 32 21.8.2012 13.32 20389 37 21.8.2012 13.38 20391 38 21.8.2012 13.38 20393 38 21.8.2012 14.04 20403 40 22.8.2012 8.11 20412 44 22.8.2012 8.20 20423 45 22.8.2012 8.20 20424 45 22.8.2012 8.30 20426 47 22.8.2012 8.36 20429 24 22.8.2012 8.36 20430 24 22.8.2012 8.56 20431 26 22.8.2012 9.12 20442 27 22.8.2012 9.21 20443 28

22.8.2012 9.29 20452 29 22.8.2012 9.41 20453 30 22.8.2012 10.45 20467 31 22.8.2012 11.49 20473 32 22.8.2012 12.15 20482 37 22.8.2012 12.18 20485 40 22.8.2012 12.22 20487 44 23.8.2012 7.58 20542 47 23.8.2012 8.04 20545 26 23.8.2012 8.14 20555 27 23.8.2012 8.25 20558 28 23.8.2012 8.50 20559 29 23.8.2012 10.03 20578 30 23.8.2012 10.13 20590 31 23.8.2012 10.18 20593 31 23.8.2012 10.19 20594 32 23.8.2012 10.33 20606 38 23.8.2012 11.00 20611 40 23.8.2012 11.09 20612 44 23.8.2012 11.11 20613 45 23.8.2012 11.41 20616 47 23.8.2012 11.58 20621 39 23.8.2012 11.59 20622 24 23.8.2012 12.01 20623 26 23.8.2012 12.30 20629 27

K tomu Mgr. Jan Kozák uvedl, že pokud se týká výjimek z pravidelného kolečka, pak věc vedená pod č. 20289 (dlužník Jaroslav Tomala) byla přidělena do oddělení 40 INS, neboť do tohoto oddělení byla předtím přidělena věc č. 20152-dlužnice Radka Tomalová (manželka). Věc č. 20318 byla přidělena do oddělení 38 INS, oddělení 37 INS bylo vynecháno, neboť podatelna byla informována o nutnosti přidělit do oddělení 37 INS věc č. 20267 dlužníka Miroslava Frantála, když tomuto oddělení již předtím byla přidělena věc č. 992-dlužník Miroslav Frantál mladší (syn). Věc vedená pod č. 20321 byla přidělena oddělení 44 INS, oddělení 40 INS bylo vynecháno s ohledem na předchozí nepravidelné přidělení věci č. 20289. Věc vedená pod č. 20357 byla přidělena do oddělení 31 INS, předchozí oddělení 30 bylo vynecháno, neboť 21.8.2012 byla oddělení 30 INS mimo pořadí přidělena věc č. 20310 (dlužník manžel dlužnice, jejíž věc napadla pod č. 20309). Věc č. 20485 byla přidělena do oddělení 40, předchozí oddělení 39 bylo vynecháno (tomuto oddělení bylo přidělováno 48 % běžného nápadu, podíl byl nastaven pracovníky pověřenými Ministerstvem spravedlnosti), a oddělení 38 bylo vynecháno, neboť dne 21.8.2012 byla tomuto oddělení přidělena k vyřízení mimo pořadí věc č. 20393-dlužník je manžel dlužnice ve věci napadlé pod č. 20391. Věc vedená pod č. 20542 byla přidělena oddělení 47, předchozí oddělení 45 bylo vynecháno, neboť 22.8.2012 v 8.20 hod byla tomuto oddělení mimo pořadí přidělena věc č. 20424-dlužník je manžel dlužnice ve věci pod č. 20423. Věc č. 20545 byla přidělena oddělení 26, předchozí oddělení 24 bylo vynecháno, neboť 22.8.2012 v 8.36 hod byla tomuto oddělení mimo pořadí přidělena věc č. 20430-dlužník je manžel dlužníka ve věci č. 20429. Věci vedené pod č. 20592 a č. 20593 byly přiděleny oddělení 31. Při zápisu těchto dvou insolvenčních návrhů došlo v důsledku technických potíží k narušení kolového systému přidělování věci, v důsledku problémů s automatickým přidělením věcí, které trvaly déle než několik minut, což automaticky znamenalo narušení řádného přidělení věcí INS kolovým způsobem podle rozvrhu práce.

Námitky, jimiž odvolatel zpochybňoval správnost postupu krajského soudu při přidělování insolvenčních návrhů ve zkoumaném období, nejsou důvodné.

Především je nedůvodná námitka odvolatele, že přidělením věci č. 20629 do oddělení 27 bylo porušeno tzv. koncernové pravidlo podle zákona o soudech a soudcích.

Je třeba uvést, že § 42 odst. 2 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, stanoví, že věci se rozdělují mezi jednotlivá soudní oddělení podle jejich druhu, určeného předmětem řízení v jednotlivé věci, ledaže jde o věci, jejichž povaha nebo význam takové opatření nevyžadují. Způsob rozdělení věcí musí být současně stanoven tak, aby byla zajištěna specializace soudců podle zvláštních právních předpisů, aby věci, které se projednávají a rozhodují na pobočce soudu, připadly soudnímu oddělení působícímu na této pobočce, aby pracovní vytížení jednotlivých soudních oddělení bylo, pokud je to možné, stejné a aby v den, kdy věc soudu došla, bylo nepochybné, do kterého soudního oddělení náleží; je-li v rámci jednotlivých úseků určeno rozvrhem práce více soudních oddělení, rozdělují se mezi ně věci ve stanovených poměrech vždy postupně. Způsob rozdělení insolvenčních věcí musí být dále stanoven tak, aby insolvenční věci dlužníků, kteří tvoří koncern, projednávalo stejné oddělení.

V přezkoumávané věci spatřuje odvolatel porušení tzv. koncernového pravidla v té skutečnosti, že věc č. 20629, která napadla u Krajského soudu v Brně dne 22.8.2012 ve 12.30 hod, nebyla přidělena soudnímu oddělení 38 přesto, že toto soudní oddělení projednávalo návrh dlužníka PLOMA, a.s. na vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení podle § 125 IZ ze dne 24.5.2012, došlý soudu téhož dne, na jehož základě Krajský soud v Brně usnesením ze dne 25.5.212 č.j. KSBR 38 INS 12597/2012-A-9, které nabylo právní moci dne 25.5.2012, vyhlásil v insolvenční věci dlužníka PLOMA, a.s. moratorium, s tím, že je účinné od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku a trvá do 25.8.2012.

Nutno zdůraznit, že rozvrh práce Krajského soudu v Brně pro rok 2012 nestanovil, aby návrh na moratorium před zahájením insolvenčního řízení a návrh na zahájení insolvenčního řízení proti témuž dlužníkovi, doručený insolvenčnímu soudu nejpozději v den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým se řízení o návrhu na moratorium před zahájením insolvenčního řízení končí, byly projednány u jednoho soudního oddělení, přičemž dovozovat z tohoto důvodu jeho nesprávnost s ohledem na zcela jasné znění ustanovení § 42 odst. 2 zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, rozhodně nelze. Úvaha odvolatele, že pokud zákonodárce chtěl , aby věci téhož koncernu řešilo totéž oddělení, respektive týž insolvenční soudce, pak tím spíše musel chtít , aby soudní oddělení, respektive insolvenční soudce, který vyhlásí moratorium před zahájením insolvenčního řízení, vyřizoval i pozdější insolvenční návrh na téhož dlužníka je nepřípadná, neboť pokud by byl skutečně takový záměr zákonodárce, pak by jej nepochybně v textu zákona výslovně vyjádřil. Skutečnost, odvolatelem namítaná, že u jiných soudů byla a v rozvrhu práce Krajského soudu v Brně pro rok 2013 již je taková zásada stanovena, je přitom-z hlediska závěru, že rozvrh práce Krajského soudu v Brně pro rok 2012 nebyl v rozporu s ustanovením § 42 odst. 2 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích-bez významu.

Řízení o návrhu dlužníka na vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení podle § 125 IZ, jež bylo vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 38 INS 12597/2012, a řízení o insolvenčním návrhu dlužníka s návrhem na prohlášení konkursu ze dne 23.8.2012, jež je vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 27 INS 20629/2012, jsou dvě zcela samostatná a rozdílná řízení, s tím, že podáním insolvenčního návrhu dlužníka s návrhem na prohlášení konkursu moratorium, vyhlášené před zahájením insolvenčního řízení zaniklo (§ 126 odst. 4 IZ). Z těchto důvodů je proto nedůvodná i další námitka odvolatele, že insolvenční věc II. , to je věc, která u Krajského soudu v Brně napadla pod č. 20629, neexistuje .

Pokud se týká tvrzení odvolatele ohledně porušení tzv. rotačního způsobu přidělování, kdy bylo namítáno nesprávné přidělení věci č. 20318 oddělení 38, věci č. 20321 oddělení 44, věci č. 20357 oddělení 31, věci č. 20485 oddělení 40, věci č. 20542 oddělení 47 a věci č. 20545 oddělení 26, soud prvního stupně vysvětlil, že věc č. 20318 byla přidělena senátu 38 a nikoliv senátu 37, které bylo vynecháno, neboť podatelna byla informována o nutnosti přidělit tomuto oddělení věc č. 20267 (dlužník Miroslav Frantál), když tomuto oddělení 37 byla předtím přidělena věc č. 992 (dlužník Miroslav Frantál mladší). Věc č. 20321 byla přidělena oddělení 44 a nikoli oddělení 40, neboť dne 20.8.2012 byla tomuto oddělení přidělena mimo pořadí věc č. 20289 (dlužník Jaroslav Tomal) proto, že mu předtím byla přidělena věc č. 20152 (dlužnice Radka Tomalová). Věc č. 20357 byla přidělena oddělení 31, přičemž předchozí oddělení 30 bylo vynecháno, neboť dne 21.8.2012 byla tomuto oddělení mimo pořadí přidělena věc č. 20310 (dlužnice Dáša Maršálková), když tomuto oddělení byla předtím přidělena věc č. 20309 (dlužník Tomáš Maršálek). Věc č. 20485 byla přidělena senátu 40, předchozí oddělení 39 bylo vynecháno s ohledem na stanovený rozvrh práce, podle něhož bylo oddělení 39 přidělováno 48 % běžného nápadu, vynecháno bylo i oddělení 38, neboť tomuto oddělení byla mimo pořadí přidělena věc č. 20393 (dlužnice Zuzana Müllerová), vzhledem k předcházejícímu přidělení věci č. 20391 (dlužník František Müller). Věc č. 20542 byla přidělena oddělení 47, předchozí oddělení 45 bylo vynecháno, neboť dne 22.8.2012 byla oddělení 40 mimo pořadí přidělena věc č. 20424 (dlužnice Miroslava Kachyňová), s tím, že předtím byla tomuto oddělení přidělena věc č. 20423 (dlužník Antonín Kachyňa). Věc č. 20545 pak byla přidělena oddělení 26, přičemž oddělení 24 bylo vynecháno proto, že dne 22.8.2012 byla tomuto oddělení 24 mimo pořadí přidělena věc č. 20430 (dlužnice Milada Janalíková), vzhledem k předcházejícímu přidělení věci č. 20429 (dlužník Pavel Janalík). Je tak zřejmé, že při tomto způsobu přidělování věcí byl respektován rozvrh práce pro rok 2012-textová část-bod 2.1.3., který stanovil, že návrhy na zahájení insolvenčního řízení (bez ohledu na skutečnost, zda jsou spojeny s návrhem na způsob řešení úpadku dlužníka), jež se týkají manželů a dále fyzických osob-příbuzných v řadě přímé, budou projednávány a rozhodnuty u jednoho soudního oddělení-toho oddělení, které v jedné z dotčených věcí jako první vydalo vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Námitka odvolatele, že mimořádné přidělení věci podle bodu 2.1.3. rozvrhu práce, není (s ohledem na jeho znění) důvodem pro vynechání toho oddělení, jež by mělo následovat v kterémkoliv dalším kole, neobstojí. V bodě 2.1.3. textové části rozvrhu práce sice není (obdobně jako v bodě 2.1.4.) stanoveno výslovně, že těm soudním oddělením, kterým byly přiděleny návrhy na zahájení insolvenčního řízení mimo pořadí, nebudou v tomto počtu přidělovány další návrhy na zahájení insolvenčního řízení, nicméně pokud tak Krajský soud v Brně postupoval, postupoval v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, které i v rozhodném období stanovilo, že způsob rozdělení věcí musí být současně stanoven tak, aby pracovní vytížení jednotlivých soudních oddělení bylo, pokud je to možné, stejné.

Dalším námitkám odvolatele je možno přisvědčit potud, že věc č. 20593 byla přidělena oddělení 31 mimo pořadí, neboť tomuto oddělení byla přidělena i bezprostředně předcházející věc č. 20590.

Ústavní imperativ, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, dotváří a upevňuje soudcovskou nezávislost na straně jedné, na straně druhé představuje pro každého účastníka řízení záruku, že k rozhodnutí jeho věci jsou povolány soudy a soudci podle předem daných zásad (procesních pravidel), tak, aby byla zachována zásada pevného přidělování soudní agendy. Podstatou práva na zákonného soudce je tedy vyloučení libovůle při obsazování soudu. V přezkoumávané věci je však třeba mít na zřeteli, že v daném případě je používán softwarový systém automatického přidělování věcí, přičemž k vybočení z pravidelného kolečka přidělování došlo v důsledku technických problémů, a nikoli z důvodu jakési libovůle. Podle přesvědčení odvolacího soudu, přiřadil-li softwarový systém v důsledku těchto potíží automaticky věc č. 20593 opět oddělení 31, nešlo o výběr soudce provedený ad hoc , a zásada zákonného soudce porušena nebyla.

Nedůvodná je i námitka nesprávného přidělení věci č. 26621 oddělení 39. Tento způsob přidělení odpovídá textové části rozvrhu práce, bodu 2.1.2., podle něhož soudnímu oddělení 39 bude softwarovým systémem automatické přidělování věcí , který funguje v rejstříku ISIR přidělováno pouze 48 % nápadu, při současném respektování zásady rovnoměrného vytížení jednotlivých soudních oddělení podle ustanovení § 42 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.

Neobstojí pak ani námitka odvolatele ohledně přidělení věci č. 20622 oddělení 24, jež měla podle odvolatele napadnout později, než věc č. 26629, která byla přidělena senátu 27. Jak vyplývá z insolvenčního rejstříku, věc vedená pod č. 20622, která byla přidělena oddělení 24, napadla dne 23.8.2012 v 11.59 hod, věc č. 20623, která byla přidělena oddělení 26, dne 23.8.2012 ve 12.01 hod a věc č. 20629 dlužníka PLOMA, a.s., jež byla přidělena oddělení 27, dne 23.8.2012 ve 12.30 hod.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadeném výroku II. jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru, státnímu zastupitelství a věřiteli Lignolet, s.r.o. se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 28. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu