3 VSOL 888/2015-P3-9
KSBR 28 INS 6579/2011 3 VSOL 888/2015-P3-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Vlasty anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Vratěníně 42, zastoupené Mgr. Martinou Pekárkovou, advokátkou se sídlem v Horoměřicích, Nebušická 709, PSČ 252 62, o přihlášce pohledávky věřitelky č. 3 (P3) Marie anonymizovano , posledně bytem Slavíkovice 69, zemřelé dne 29. 1. 2012, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 7. 2015, č. j. KSBR 28 INS 6579/2011-P3-4,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že v zahájeném insolvenčním řízení ve věci dlužnice Vlasty anonymizovano bude ve věci přihlášky pohledávky č. 3 ze dne 16. 5. 2011 věřitelky Marie anonymizovano , zemřelé dne 29. 1. 2012, naposledy bytem ve Slavíkovicích 69, pokračováno s věřitelkou Radkou anonymizovano , anonymizovano , bytem Slavíkovice 69, 675 31, Jemnice. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že v průběhu zahájeného insolvenčního řízení ztratila věřitelka způsobilost být účastníkem řízení, a to dříve, než bylo řízení pravomocně skončeno. Tuto skutečnost soud zjistil a vzal za prokázanou na základě údajů uvedených v Centrální evidenci obyvatel. Z usnesení Okresního soudu v Třebíči vyplynulo, že veškerý majetek, jehož součástí je přihlášená pohledávka za dlužnicí, nabyla pozůstalá dcera Radka Slámová. Toto usnesení nabylo právní moci dne 26. 5. 2012 a subjektem, na který přešlo právo, o něž v řízení jde, je tedy Radka Slámová, anonymizovano , bytem ve Slavíkovicích 69, 675 31, Jemnice.

Proti tomuto usnesení podala včasné odvolání dlužnice, v němž namítala, že v průběhu insolvenčního řízení mnohokráte poukazovala na skutečnost, že pohledávka zůstavitelky a paní Slabé zanikla ke dni 31. 12. 2011 úhradou. Tvrdí, že ačkoli řízení o projednání dědictví je řízením zvláštním, nesporným, platí, že dle předpisů hmotněprávních nelze dědit právo, které zaniklo před smrtí zůstavitelky. Podle jejího názoru insolvenční soud je povinen před rozhodnutím o procesním nástupnictví vyřešit předběžnou otázku, zdali právo (pohledávka) ke dni úmrtí zůstavitelky existovalo, případně v jaké výši. Poukazuje na to, že předmětný úsudek soud neučinil a zatížil tak své rozhodnutí vadou, spočívající v nesprávném právním a skutkovém posouzení věci. Namítá, že veškeré procesněprávní úkony učiněné právním zástupcem zůstavitelky po její smrti jsou procesně neúčinné, neboť tomuto zanikla plná procesní i hmotněprávní moc ke dni jejího skonu. Domnívá se, že je nutné nové (dodatečně) nařízené jednání o přezkumu pohledávek přihlášených věřitelů tak, aby se tohoto přezkumného jednání mohla účastnit a přednést důvody pro tvrzený zánik pohledávky. Z obsahu odvolání lze dovodit, že dlužnice navrhuje, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice důvodné není.

V přezkoumávané věci podala věřitelka Marie anonymizovano dne 17. 5. 2011 do insolvenčního řízení dlužnice přihlášku své pohledávky v celkové výši 192.115,84 Kč s tím, že se jedná co do částky 175.403,84 Kč o vykonatelnou pohledávku dle rozhodnutí Okresního soudu ve Znojmě. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 10. 2. 2012, č. j. KSBR 28 INS 6579/2011-A-18 bylo mimo jiné rozhodnuto o úpadku dlužnice Vlasty anonymizovano a bylo nařízeno přezkumné jednání na den 24. 4. 2012. U tohoto přezkumného jednání byla přezkoumána pohledávka věřitelky č. 3 Marie anonymizovano a ze seznamu přihlášených pohledávek vyplývá, že insolvenční správce tuto pohledávku uznal, zůstala popřena pouze dlužnicí, a to s odůvodněním, že zanikla splněním. Usnesením ze dne 24. 4. 2012, č. j. KSBR 28 INS 6579/2011-B-8 byl na majetek dlužnice prohlášen konkurs s tím, že bude veden jako nepatrný. Z rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči ze dne 3. 5. 2012, které nabylo právní moci dne 26. 5. 2012, č. j. 19 D 155/2012-30 vyplývá, že Marie anonymizovano , anonymizovano , posledně bytem Slavíkovice 69, 675 31 Jemnice, zemřela dne 29. 1. 2012. Veškerý majetek zůstavitelkou zanechaný nabyla pozůstalá dcera Radka Slámová, anonymizovano , Slavíkovice 69, 675 31 Jemnice, a to včetně pohledávky vůči dlužnici Vlastně anonymizovano , anonymizovano , ohledně níž je vedeno Krajským soudem v Brně insolvenční řízení pod sp. zn. KSBR 28 INS 6579/2011, číslo přihlášky 3, jedná se o přihlášku pohledávky ve výši 192.115,84 Kč.

Podle ustanovení § 107 odst. 1 o.s.ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.

Podle ustanovení § 107 odst. 2 o.s.ř. ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, její dědici, popřípadě ti z nich, kteří podle výsledku dědického řízení převzali právo nebo povinnost, o něž v řízení jde.

Podle ustanovení § 107 odst. 4 o.s.ř. ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení.

Soud prvního stupně rozhodl věcně správně ve smyslu ustanovení § 107 o.s.ř. o tom, že v řízení namísto zemřelé věřitelky Marie anonymizovano bude v řízení pokračováno s její procesní nástupkyní Radkou anonymizovano . Věřitelka Marie anonymizovano , která přihlásila do insolvenčního řízení dlužnice Vlasty anonymizovano pohledávku v celkové výši 192.115,84 Kč, po zahájení insolvenčního řízení zemřela dne 29. 1. 2012. Bylo-li dědické právo potvrzeno pravomocným usnesením o dědictví, je jeho procesním nástupcem ten z dědiců, který podle výsledku řízení o dědictví převzal právo nebo povinnost, o něž v řízení jde. Z obsahu rozhodnutí Okresního soudu v Třebíči vyplývá, že veškerý majetek zůstavitelkou Marií anonymizovano zanechaný, a to včetně pohledávky vůči dlužnici Vlastě anonymizovano , anonymizovano , ve výši 192.115,84 Kč, přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 6579/2011, číslo přihlášky 3, nabyla pozůstala dcera Radka Slámová. Protože tato dědička převzala právo, o něž v řízení jde, stala se procesní nástupkyní původní věřitelky Marie anonymizovano , tak jak správně uzavřel soud prvního stupně. Odvolací soud nepřisvědčuje odvolatelce v tom, že soud prvního stupně zatížil řízení vadou, když před rozhodnutím o procesním nástupnictví nezkoumal, zdali právo (pohledávka) ke dni smrti zůstavitelky skutečně existovalo, popřípadě v jaké výši. Rozhodnutí o tom, s kým bude na místě zemřelého (zaniklého) účastníka v řízení pokračováno, představuje pouze vyřešení otázky procesního nástupnictví a žádným způsobem nepředurčuje věcnou legitimaci při rozhodování o věci samé. Soud prvního stupně tedy nebyl povinen zkoumat, zda zděděná pohledávka ke dni smrti zůstavitelky skutečně existovala; nadto nutno zdůraznit, že přihlášená pohledávka do insolvenčního řízení dlužnice byla u přezkumného jednání dne 24. 4. 2012 zjištěna, neboť byla insolvenční správkyní uznána a zůstala popřena pouze dlužnicí s odůvodněním, že zanikla splněním. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci je úpadek dlužnice řešen konkursem, nemá popření pohledávky dlužnicí vliv na její zjištění. Námitka odvolatelky, že veškeré procesněprávní úkony učiněné právním zástupcem zůstavitelky po její smrti jsou procesně neúčinné, když tomuto zanikla procesní i hmotněprávní plná moc ke dni jejího skonu, nemá vliv na věcnou správnost napadeného rozhodnutí, zejména není žádného důvodu pro to, aby insolvenční soud nařizoval nové jednání o přezkumu pohledávek přihlášených věřitelů, neboť platí, že ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně, jako věcně správné, potvrdil

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí, k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenční správkyni, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 25. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu