3 VSOL 887/2014-A-16
KSOS 40 INS 14175/2014 3 VSOL 887/2014-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Věrou Vyhlídalovou v insolvenční věci dlužníků a) Kateřiny anonymizovano , anonymizovano a b) Martina anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, PSČ 739 23, oba korespondenční adresa: Studénka, Mlýnská 181, PSČ 742 13, o insolvenčním návrhu dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.07.2014, č.j. KSOS 40 INS 14175/2014-A-8,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl postupem podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, insolvenční návrh dlužníků ze dne 14.05.2014, neboť dlužníci ani přes výzvu soudu nepředložili ke svému návrhu zákonem požadované přílohy.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání.

Dříve, než odvolací soud o podaném odvolání rozhodl, dlužníci podáním ze dne 08.10.2014 vzali své odvolání zpět s tím, že hodlají podávat nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení s přílohami, jak insolvenční soud požaduje.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Vzhledem k tomu, že v daném případě insolvenční navrhovatelé-dlužníci vzali včas podané odvolání dříve, než o něm bylo rozhodnuto, v plném rozsahu zpět, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 16. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu