3 VSOL 883/2013
KSBR 37 INS 10099/2012 3 VSOL 883/2013--B-31

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Janky Benkovičové, nar. 13.3.1949, bytem Prušánky 337, PSČ 696 21, adresa pro doručování: Adamov, Pod Horkou 5, PSČ 679 04, o odvolání dlužnice ze dne 17.9.2013, došlému soudu dne 18.9.2013,

takto:

Odvolání dlužnice ze dne 17.9.2013, došlé Krajskému soudu v Brně dne 18.9.2013, se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 31.8.2012 č.j. KSBR 37 INS 10099/2012-B-9 Krajský soud v Brně rozhodl tak, že schválil oddlužení dlužnice Janky Benkovičové (výrok I.), dlužnici uložil, aby po dobu pěti let platila nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému 20. dni měsíce z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení zálohy na odměnu a zálohy na náhradu hotových výdajů insolvenčního správce, podle poměru pohledávek, ve výroku rozhodnutí dále specifikovaným, s tím, že první splátka bude uhrazena ke dni 20.9.2012 z důchodů, které dlužnice pobírá od České správy sociálního zabezpečení a z příjmu poskytovaného na základě smlouvy ze dne 17.4.2012 paní Marcelou Benkovičovou (výrok II.), přikázal plátci důchodů, aby po doručení tohoto usnesení prováděl ze starobního a vdovského důchodu dlužnice stanovené srážky v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužnici, přičemž -B-31

plátce důchodu je povinen sražené částky v každém jednotlivém měsíci zasílat insolvenčnímu správci bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci (výrok III.), uložil dlužnici, aby částku ve výši 1.000 Kč měsíčně, kterou se jí zavázala poskytovat Marcela Benkovičová na základě smlouvy ze dne 17.4.2012, použila k mimořádným splátkám nezajištěným věřitelům podle poměru pohledávek uvedeného ve výroku II. tohoto usnesení, přičemž částku 1.000 Kč je povinna v každém jednotlivém měsíci zasílat insolvenčnímu správci bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci (výrok IV.), uložil dlužnici, aby za každý započatý měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře platila insolvenčnímu správci Mgr. Martinu Horákovi vždy ke každému 20. dni v měsíci zálohu na odměnu ve výši 750 Kč a zálohu na náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč, to je celkem 900 Kč, přičemž poprvé je dlužnice povinna uhradit tuto částku insolvenčnímu správci dne 20.9.2012 (výrok V.), věřitelům, uvedeným ve výroku II. usnesení, uložil, aby ve lhůtě deseti dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku insolvenčnímu správci sdělili bankovní spojení za účelem výplaty stanovených částek (výrok VI.) a uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě deseti dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku plátci důchodů a dlužnici sdělil číslo účtu, na který požaduje zasílat stanovené částky (výrok VII.). Usnesením ze dne 4.9.2013 č.j. KSBR 37 INS 10099/2012-B-25 Krajský soud v Brně rozhodl tak, že usnesení ze dne 31.8.2012 č.j. KSBR 37 INS 10099/2012-B-9 o schválení oddlužení se mění tak, že výrok V. zní: Dlužnici se ukládá, aby za každý započatý měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře platila insolvenčnímu správci Mgr. Martinu Horákovi s místem výkonu činnosti Svatopetrská 35/7, Brno, vždy ke každému 20. dni v měsíci zálohu na odměnu ve výši 750 Kč a zálohu na náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč, včetně DPH v zákonné výši . Dne 18.9.2013 došlo soudu podání dlužnice ze dne 17.9.2013, označené jako odvolání , s uvedením údaje jednací číslo KSBR 37 INS 10099/2012-B-25 a s uvedením údaje o tom, že se odvolává proti usnesení ze dne 31.8.2012 . Jako důvod je uvedeno nevěsta Marcela Benkovičová a všechny mé čtyři děti nejsou schopni ani pomáhat finančně ani nijak jinak a já mám důchod 7.000 Kč po odečtení bankrotu , s tím, že prosí soud o zrušení platit insolvenčnímu správci 900 Kč měsíčně , a s tím, že prosí o znovu projednání žádosti . Uvedené podání dlužnice ze dne 17.9.2013, došlé soudu prvního stupně dne 18.9.2013, však postrádá náležitosti, uvedené v ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., neboť z tohoto podání, jež je označeno jako odvolání , zejména není zřejmé, proti kterému rozhodnutí Krajského soudu v Brně směřuje (odvolatelka uvedla, že se odvolává proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31.8.2012, v úvodu svého odvolání však odkázala na č.j. KSBR 37 INS 1099/2012-B-25, to je usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.9.2013), dále v jakém rozsahu se rozhodnutí -B-31

soudu prvního stupně napadá, v čem odvolatelka spatřuje nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho se domáhá.

Odvolací soud proto usnesením ze dne 17.10.2013, č.j. KSBR 37 INS 10099/2012,-B-29 vyzval odvolatelku, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení odstranila vady svého odvolání tak, že uvede, proti kterému rozhodnutí Krajského soudu v Brně odvolání směřuje, to je zda směřuje proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31.8.2012, č.j. KSBR 37 INS 10099/2012-B-9 (a pokud ano, který z výroků v tomto usnesení svým odvoláním napadá), nebo proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.9.2013, č.j. KSBR 37 INS 10099/2012-B-25, dále v čem spatřuje nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se svým odvoláním domáhá (odvolací návrh). Současně byla odvolatelka poučena, že nebude-li ve stanovené lhůtě její podání ze dne 17.9.2013, označené jako odvolání opraveno podle pokynů odvolacího soudu, odvolací soud podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 211 o.s.ř. odvolání dlužnice odmítne. Usnesení s výzvou bylo doručeno dlužnici Jance Benkovičové dne 18.10.2013, na výzvu odvolacího soudu však dlužnice nereagovala. Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Podle ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř., pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Podle ustanovení § 209 o.s.ř., předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu. V daném případě odvolání dlužnice, došlé soudu dne 18.9.2013, z hlediska zákonem požadovaných náležitostí postrádá především řádné označení rozhodnutí, proti kterému směřuje, přičemž tuto náležitost svého podání dlužnice nedoplnila, ač byla k jejímu doplnění řádně vyzvána a poučena i o následcích neuposlechnutí výzvy soudu. -B-31

Za tohoto stavu, kdy odvolání dlužnice postrádá obligatorní náležitosti, bez nichž nelze vůbec odvolání projednat, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ ve spojení s ustanovením § 43 odst. 2 o.s.ř. a § 211 o.s.ř. a odvolání dlužnice odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouci 19. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu