3 VSOL 880/2013-A-9
KSBR 44 INS 25183/2013 3 VSOL 880/2013-A-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Ludmily Šalamounové, nar. 11.4.1951, bytem Malý Beranov 11, 586 03 Jihlava, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. září 2013, č.j. KSBR 44 INS 25183/2013-A-4,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se zrušuje a věc se vra c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále též jen soud ) zamítl insolvenční návrh dlužnice. Na odůvodnění uvedl, že dne 11.9.2013 bylo soudu doručeno podání dlužnice, v němž se domáhala zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Insolvenční návrh byl podán s využitím formuláře k podání návrhu na povolení oddlužení, v oddílu 06 formuláře dlužnice vylíčila skutečnosti, osvědčující její úpadek tak, že má pět věřitelů, vůči nimž má šest závazků v celkové výši 685.579 Kč. Závazek vůči věřiteli GE Money Bank, a.s. ve výši 179.544 Kč bude splatný dne 10.1.2020, závazek vůči věřiteli Česká spořitelna, a.s. ve výši 307.969 Kč bude splatný dne 17.5.2021, závazek vůči věřiteli i-Rest s.r.o. ve výši 500 Kč bude splatný dne 15.7.2015, závazky vůči věřiteli Provident Financial s.r.o. budou splatné dne 16.4.2014 a dne 19.6.2014 a závazek vůči věřiteli Aleši Vondrovi ve výši 150.000 Kč se stal splatným dne 10.6.2013. Shodné informace o věřitelích a jejich pohledávkách plynou i z dlužnicí předloženého seznamu závazků. Na základě těchto skutečností soud uzavřel, že dlužnice má pouze jeden závazek, který je déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, a to závazek vůči věřiteli Aleši Vondrovi, jehož splatnost nastala dne 10.6.2013. Další závazky dlužnice dosud nejsou splatné. Z insolvenčního návrhu dlužnice proto vyplývá, že ke dni rozhodnutí soudu dlužnice nemá alespoň dva závazky vůči dvěma různým věřitelům, které by byly déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a které by dlužnice nebyla schopna plnit po dobu delší než tři měsíce po lhůtě splatnosti. Proto dlužnice nenaplňuje znaky úpadku dle § 3 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) a soud podle § 143 odst. 1 IZ insolvenční návrh dlužnice zamítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítala, že soud nepřihlédl ke všem skutečnostem, které v insolvenčním návrhu uvedla a které mají zásadní význam pro závěr o jejím úpadku. Soud nepřihlédl k tomu, že závazky dlužnice jsou spláceny v měsíčních, případně týdenních splátkách, s jejichž úhradou je dlužnice déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti. Přitom v návrhu uvedla, že má pouze nevykonatelné závazky, ve vztahu k závazku č. 1 ze smlouvy o úvěru vůči věřiteli GE Money Bank, a.s. uvedla, že první splátka byla splatná dne 10.2.2013, další splátky byly splatné měsíčně a nehradí je od února 2013. Ve vztahu k závazku č. 2 ze smlouvy o úvěru vůči věřiteli Česká spořitelna, a.s. v návrhu uvedla, že první splátka byla splatná dne 17.6.2013 , další splátky byly měsíční a nehradí je od června 2013. Ve vztahu k závazku č. 3 vůči věřiteli i-Rest s.r.o. z titulu dodaného zboží byla poslední měsíční splátka uhrazena v dubnu 2013 ve výši 500 Kč, od této doby splátky nehradí. Na závazek č. 4 z titulu smlouvy o půjčce vůči věřiteli Provident Financial s.r.o., který byl splatný v týdenních splátkách, poslední splátku ve výši 100 Kč uhradila v květnu 2013, od této doby splátky hrazeny nejsou. Ve vztahu k závazku č. 5 ze smlouvy o půjčce vůči věřiteli Provident Financial s.r.o., který měl být splácen v týdenních splátkách, uhradila poslední splátku v květnu 2013 ve výši 100 Kč a od té doby již splátky nehradí. Z těchto tvrzení podle dlužnice vyplývá, že má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopna plnit, a současně že zastavila platby splátek všem svým věřitelům. Proto se v odvolacím řízení domáhá zrušení napadeného usnesení a vrácení věci zpět soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. d/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z bodu 06 insolvenčního návrhu dlužnice spojeného s návrhem na povolení oddlužení a k němu připojeného seznamu závazků, který obsahuje zákonné náležitosti, vyplývají nad rámec údajů o nezajištěných závazcích dlužnice, uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, tato tvrzení: -závazek č. 1 ze smlouvy o úvěru vůči věřiteli GE Money Bank, a.s. vznikl dne 2.1.2013 a od uzavření smlouvy hrazen není, první splátka byla splatná dne 10.2.2013, výše měsíční splátky tohoto závazku činí 2.047 Kč; -závazek č. 2 ze smlouvy o úvěru vůči věřiteli Česká spořitelna, a.s. vznikl dne 26.4.2013, ode dne uzavření smlouvy není hrazen, jeho první splátka byla splatná 17.6.2013, výše měsíční splátky tohoto závazku činí 3.210 Kč; -závazek č. 3 z titulu zboží vůči věřiteli i-Rest s.r.o. vznikl 16.10.2012, poslední splátka byla uhrazena v dubnu 2013 ve výši 500 Kč, závazek je splatný v měsíčních splátkách po 500 Kč; -závazek č. 4 z titulu smlouvy o půjčce vůči věřiteli Provident Financial s.r.o. vznikl dne 22.2.2013 a je splatný v týdenních splátkách po 1.791 Kč, poslední splátku dlužnice uhradila v květnu 2013 ve výši 100 Kč; -závazek č. 5 z titulu smlouvy o půjčce vůči věřiteli Provident Financial s.r.o. vznikl dne 20.4.2013 a je splatný v týdenních splátkách po 1.382 Kč, z nichž poslední splátku dlužnice uhradila v květnu 2013. Dále dlužnice v bodě 06 insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení uvedla, že v současné době je výše jejích splátek 8.930 Kč, průměrný měsíční příjem dlužnice činí 9.148 Kč, a proto není reálné, aby všechny své stávající závazky zvládala hradit v plné výši a v řádných termínech.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost). Dle odstavce 2, se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Z obsahu bodu 06 insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, ve spojení s údaji v seznamu závazků vyplývají konkrétní tvrzení dlužnice o jejích pěti nezajištěných závazcích vůči čtyřem věřitelům, které byly splatné v měsíčních splátkách (závazky č. 1-3) a v týdenních splátkách (závazky č. 4 a 5), jejichž výši dlužnice uvedla, a které nehradí nejpozději od května 2013. Dále z něj plynou tvrzení o výši a důvodu vzniku zajištěného závazku vůči věřiteli Aleši Vondrovi, jehož splatnost nastala 10.6.2013.

Soud prvního stupně se zabýval výší a splatností zajištěného závazku vůči věřiteli Aleši Vondrovi a výší a splatností celkové částky každého z nezajištěných závazků dlužnice, uvedených v návrhu pod č. 1-5. K výši a splatnosti splátek těchto závazků však žádná zjištění z insolvenčního návrhu a seznamu závazků neučinil a tuto otázku ani nezkoumal. Odvolací soud proto hodnotí napadené usnesení jako nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů (§ 219a odst. 1, písm. b/ o.s.ř.), a proto je zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 221 odst. 1, písm. a/ o.s.ř.).

V dalším řízení se soud bude zabývat opětovně tvrzeními dlužnice o jejím úpadku, přičemž otázku plurality věřitelů, délky doby, po kterou jsou závazky po lhůtě splatnosti, a neschopnosti dlužnice plnit své závazky, bude posuzovat ve vztahu k tvrzením o splátkách závazků č. 1-5 a jejich hrazení dlužnicí (§ 3 odst. 1, 2, písm. a/, b/ IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 13. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu