3 VSOL 867/2016-B-43
KSBR 28 INS 27398/2012 3 VSOL 867/2016-B-43

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužníků a) Marcela anonymizovano , anonymizovano a b) Brigity anonymizovano , anonymizovano , obou bytem Znojmo, Holandská 2728/29, PSČ: 669 02, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.4.2016, č.j. KSBR 28 INS 27398/2012-B-27,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. a II. potvrzuje .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zrušil schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužníků Marcela anonymizovano a Brigity anonymizovano (výrok I.), na majetek dlužníků prohlásil konkurs (výrok II.), s tím, že konkurs bude veden jako nepatrný (výrok III.) a stanovil pro průběh nepatrného konkursu odchylky od insolvenčního zákona tak, že ke zpeněžení majetku dlužníka, zapsaného v soupisu majetkové podstaty, není nutný souhlas věřitelského orgánu (výrok IV.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že poté, co bylo usnesením ze dne 29.8.2014, č.j. KSBR 28 INS 27398/2012-B-10 schváleno oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, podával insolvenční správce soudu pravidelně zprávy o průběhu oddlužení. Ve zprávě ze dne 16.2.2015 správce sdělil, že dlužník a) je od ledna ve vazební věznici, nemá odpovídající příjem a možnost zasílat splátky do oddlužení, částky z darovacích smluv celkem ve výši 4.600 Kč rovněž nejsou zasílány. Podle údajů uvedených ve zprávě insolvenčního správce ze dne 30.6.2015 byl dlužník od dubna 2015 opět výdělečně činný, kdy správci sdělil, že pracuje v Rakousku, splátky byly prováděny pouze z příjmu dlužnice. Ve zprávě ze dne 11.11.2015 správce informoval soud o tom, že dlužník je opět zaměstnán a je předpoklad, že splátky budou navýšeny, v další své zprávě isir.justi ce.cz ze dne 3.1.2016 však sdělil, že s dlužníkem byl rozvázán pracovní poměr, měsíční částka určená k uspokojení věřitelů činí 4.817,50 Kč, což je částka nedostatečná. Ve věci bylo nařízeno jednání na den 18.4.2016, k tomuto jednání se dlužníci bez omluvy nedostavili. U jednání insolvenční správce uvedl, že podle sdělení dlužníka bude mít dlužník odpovídající zaměstnání a zašle pracovní smlouvu, dlužnice za rok 2015 splácí průměrně 6.108 Kč měsíčně, přičemž podle propočtu insolvenčního správce by dlužníci museli od této chvíle měsíčně hradit 11.602 Kč, aby dostáli podmínce uvedené v ustanovení § 395 odst. 1, písm. b) insolvenčního zákona, o čemž byli dlužníci informováni. Soud prvního stupně konstatoval , že dlužníci dlouhodobě neplní podmínky schváleného oddlužení s tím, že plnění poskytované dlužníky vede k závěru, že podstatná část splátkového kalendáře nebude splněna, dlužníci dále nerespektují povinnosti informovat soud o podstatných skutečnostech, které se týkají plnění oddlužení, když zde poukázal na vazbu dlužníka a výši splátek, kterou dlužníci nedokládají , čím porušili povinnosti dané § 412 odst. 1, písm. a), c) a d) insolvenčního zákona. Poté, co citoval ustanovení § 395 odst. 1, písm. b) a § 418 odst. 1, písm. a) a b) insolvenčního zákona, soud prvního stupně uzavřel, že za stavu, kdy dlužníci v rámci splátkového kalendáře hradí věřitelům pouze částku 6.108 Kč, tak nejsou schopni uspokojit nezajištěné věřitele v minimální výši 30 %, tedy v takové výši, aby pohledávky těchto nezajištěných věřitelů byly uspokojeny podle ustanovení § 395 odst. 1, písm. b) insolvenčního zákona. Dlužníkům přitom bylo umožněno, aby svou situaci objasnili u nařízeného jednání, tohoto jednání se však nezúčastnili. Podle závěrů soudu prvního stupně jsou naplněny podmínky pro zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) insolvenčního zákona, proto schválené oddlužení dlužníků zrušil a na majetek dlužníků prohlásil konkurs. Současně podle ustanovení § 314 odst. 1, písm. a) insolvenčního zákona rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení, výslovně proti výrokům I. a II., podali dlužníci odvolání. Namítají, že odvolatel Marcel Waas vynaložil veškeré úsilí, aby si našel nové zaměstnání, podařilo se mu najít novou stabilní práci, od 11.4.2016 je opět výdělečně činný u společnosti Vejtasa, s.r.o., jeho nástupní plat činí 11.000 Kč a má se zvýšit poté, co se v zaměstnání osvědčí. Pracovní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 16.12.2016, poté bude pracovní vztah pokračovat . S ohledem na příjem odvolatele, když jeho průměrná čistá měsíční mzda činí cca 12.700 Kč, jsou schopni splácet adekvátní částku ve výši 11.602 Kč. Podle názoru odvolatelů by měl soud při svém rozhodování vzít v úvahu také jejich sociální postavení a snahu o splácení a také momentální situaci. Odvolatelé navrhli, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že schválené oddlužení se nezrušuje.

Odvolací soud předesílá, že dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II.-přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníků není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že soud prvního stupně usnesením ze dne 9.6.2014, č.j. KSBR 28 INS 27398/2012-A-18 zjistil úpadek dlužníků Marcela anonymizovano a Brigity anonymizovano , rozhodl, že úpadek dlužníků bude řešen oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. PhDr. Radka Mylbachra. Usnesením ze dne 29.8.2014, č.j. KSBR 28 INS 27398/2012-B-10, jež následně změnil (ve výrocích II. a VIII.) usnesením ze dne 5.9.2014, č.j. KSBR 28 INS 27398/2012-B-12, pak schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a-mimo jiné-uložil dlužníkům, aby po dobu pěti let platili nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému poslednímu dni v měsíci, počínaje zářím 2014, z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to tak, že a) insolvenčnímu správci jsou povinni platit částku 1.125 Kč jako odměnu insolvenčního správce a náhradu hotových výdajů ve výši 225 Kč, celkem 1.350 Kč, plus DPH dle aktuální zákonné sazby, a b) nezajištěným věřitelům, ve výroku II. pod písm. b) blíže označeným, podle poměru jejich pohledávek rovněž blíže specifikovaném, s tím, že (podle výroku III.) první splátku nezajištěným věřitelům provede dlužník a dlužnice prostřednictvím insolvenčního správce v poměru uvedeném ve výroku II. usnesení nejpozději dne 30.9.2014 a s tím, že (podle výroku VIII.) insolvenční správce vyplatí částky připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení pohledávek věřitelů ve výroku VIII. blíže označeným z částky určené k rozdělení mezi věřitele těmto věřitelům až po zjištění jejich pohledávky, resp. po právní moci rozhodnutí o zjištění pohledávky nebo po uplynutí lhůty k podání žaloby na určení pohledávky, přičemž nedojde-li ke zjištění pohledávky popřeného věřitele, procentní podíl připadající na tohoto věřitele sám insolvenční správce matematicky rozdělí podle stanovených procentních poměrů mezi ostatní věřitele, kteří mají zjištěnou pohledávku; v daném případě insolvenční správce postupuje jako v případě mimořádného příjmu. Jak se z obsahu spisu podává, při rozhodování o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vycházel soud prvního stupně ze zjištění, že dlužník Marcel Waas je zaměstnán u zaměstnavatele Nevoga s.r.o., se sídlem Znojmo, Kotkova 3525/22, identifikační číslo osoby: 00207730 a jeho průměrný čistý měsíční příjem činil cca 13.926 Kč, dlužnice Brigita anonymizovano byla zaměstnána u zaměstnavatele NOVASERVIS spol. s r.o., se sídlem Brno, Merhautova 208, identifikační číslo osoby: 29288690 s průměrným čistým měsíčním příjmem cca 18.921 Kč, přičemž (podle údaje sděleného insolvenčním správcem na schůzi věřitelů konané dne 19.8.2014) další příjem ve výši 4.000 Kč měsíčně měli dlužníci zajištěn ve formě daru od Jiřiny Schneiderové (sestry dlužníka Marcela anonymizovano ) na základě uzavřené darovací smlouvy. Kromě vzájemné vyživovací povinnosti měl dlužník Marcel Waas vyživovací povinnost k jednomu nezletilému dítěti, dlužnice Brigita anonymizovano ke třem dětem, z nichž dvě byly zletilé, nebyly však výdělečně činné.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

V přezkoumávané věci již dne 16.2.2015 insolvenční správce sdělil, že dlužník Marcel Waas je od ledna roku 2015 ve vazební věznici, nemá tudíž příjem, z něhož by bylo možno zasílat splátky do oddlužení, dar rovněž není plněn a jedinou platbou jsou srážky z příjmu dlužnice Brigity anonymizovano . Ze zprávy insolvenčního správce o činnosti ze dne 30.6.2015 pak vyplývá, že srážky ze mzdy obou dlužníků byly prováděny pouze v měsících září, říjen, listopad a prosinec 2014, od ledna 2015 do dubna 2015 byl dlužník Marcel Waas ve vazební věznici, splátky byly realizovány pouze z příjmů dlužnice Brigity anonymizovano , a to i za následující období, neboť dlužník rozvázal u svého zaměstnavatele Nevoga s.r.o. pracovní poměr, podle údajů jím uvedených měl sice pracovat v Rakousku, na plnění splátkového kalendáře však neposkytl ničeho, a nebyl plněn ani dar. Z další zprávy insolvenčního správce ze dne 3.1.2016 plyne, že i v období od července 2015 byly splátky realizovány (vyjma měsíce prosince 2015) výlučně z příjmů dlužnice Brigity anonymizovano , s tím, že v prosinci 2015 dlužník Marcel Waas nastoupil do pracovního poměru ke svému původnímu zaměstnavateli Nevoga s.r.o. (v prosinci 2015 byly realizovány splátky i z jeho příjmu), již v průběhu ledna 2016 však insolvenční správce obdržel informaci ze mzdového oddělení tohoto zaměstnavatele, že se dlužník několik dnů nedostavil do zaměstnání, a proto s ním rozvazují pracovní poměr ve zkušební době.

Z aktualizované zprávy insolvenčního správce ze dne 6.9.2016, podané v průběhu odvolacího řízení, vyplývá, že dlužník Marcel Waas je od dubna 2016 v pracovním poměru u zaměstnavatele Vejtasa, s.r.o., dlužnice Brigita anonymizovano je nadále zaměstnána u společnosti NOVASERVIS spol. s r.o., příjmy ze zaměstnání byly v obou případech insolvenčním správcem postiženy a za období od května do srpna 2016 bylo do majetkové podstaty inkasováno celkem 35.747 Kč. Insolvenční správce ve své zprávě zrekapituloval, že výše zjištěných pohledávek činí 1.620.700,03 Kč, z čehož 30 % představuje částku 486.210 Kč, přičemž ke dni 30.4.2016, tj. za 20 měsíců splácení bylo věřitelům uhrazeno 81.304,50 Kč, a za období od května do srpna 2016, kdy z příjmů obou dlužníků byla do majetkové podstaty inkasována částka celkem ve výši 35.747 Kč, je-po odpočtu nároků insolvenčního správce-pro věřitele určena částka 29.213 Kč, takže aby hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, činila minimálně 30 % jejich pohledávek, zbývá uhradit částka 375.692,50 Kč. Insolvenční správce ve své zprávě dále uvedl, že dlužníkovi Marcelu anonymizovano vznikl v průběhu insolvenčního řízení nedoplatek na veřejné zdravotní pojištění za období od 9.6.2014 do 14.1.2016 ve výši 7.452 Kč plus penále ve výši 486 Kč (s tím, že nárok byl uplatněn Všeobecnou zdravotní pojišťovnou u dlužníka jako osoby s dispozičními oprávněními).

Z pracovní smlouvy, předložené v průběhu odvolacího řízení odvolací soud zjistil, že tato byla uzavřena dne 7.4.2016 mezi společností Vejtasa, s.r.o., se sídlem Třebíč, Cyrilometodějská 593/28, identifikační číslo osoby: 27668983 (zaměstnavatel) a Marcelem anonymizovano , anonymizovano (zaměstnanec), s tím, že pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou do 16.12.2016, dnem nástupu do práce byl sjednán den 11.4.2016.

Z předloženého mzdového výměru ze dne 7.4.2016 odvolací soud zjistil, že zaměstnavatel Vejtasa, s.r.o. v návaznosti na pracovní smlouvu stanovil zaměstnanci Marcelu anonymizovano , anonymizovano měsíční mzdu-základní mzda 72 Kč za hodinu, pohyblivá mzda-prémie 0-100 % .

Ze mzdových listů, zaslaných zaměstnavatelem Vejtasa, s.r.o. odvolací soud zjistil, že za duben 2016 činila čistá mzda dlužníka Marcela anonymizovano 7.698 Kč, za květen 2016 10.797 Kč, za červen 2016 10.797 Kč a za červenec 2016 10.389 Kč.

Ze sdělení zaměstnavatele NOVASERVIS spol. s r.o. o výši čisté mzdy dlužnice za období od ledna 2016 do července 2016 odvolací soud zjistil, že za toto období činila čistá mzda dlužnice celkem 127.638 Kč, tj. průměrný čistý měsíční příjem 18.234 Kč.

U jednání odvolacího soudu dlužníci ke svým osobním poměrům shodně uvedli, že manželství nadále trvá, z manželství se narodilo jedno dítě, které je dosud nezletilé, kromě vzájemné vyživovací povinnosti mají dlužníci vyživovací povinnost k jednomu dítěti, dlužnice b) vyživovací povinnost ke dvěma dětem z předchozího vztahu zanikla. Dlužník a) potvrdil, že mu vznikl dluh vůči věřiteli Všeobecná zdravotní pojišťovna, dluh splácí s tím, že mu byla ze mzdy sražena na tento dluh částka 500 Kč. Neví, kdy nastala splatnost tohoto závazku.

Je třeba uvést, že v celém průběhu plnění schváleného oddlužení může dojít k tzv. převrácení oddlužení do řešení dlužníkova úpadku konkursem, je-li naplněn některý z důvodů uvedených v ustanovení § 418 odst. 1 až odst. 3 IZ.

V posuzované věci soud prvního stupně, byť v odůvodnění svého rozhodnutí také konstatuje , že dlužníci nerespektují povinnosti informovat soud o podstatných skutečnostech, které se týkají plnění oddlužení, a že porušili povinnosti dané ustanovením § 412 odst. 1, písm. a), c) a d) IZ, založil své rozhodnutí především na závěru, že je dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení dlužníků podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) IZ.

S tímto závěrem soudu prvního stupně se odvolací soud zcela ztotožňuje. Jak ze zpráv insolvenčního správce vyplývá (a odvolatelé správnost těchto údajů nezpochybnili), dlužníci ke dni 30.4.2016, to je za 20 měsíců trvání oddlužení z celkové dlužné částky 1.620.700,03 Kč uhradili 81.304,50 Kč, přičemž k této částce je možno připočíst částku ve výši 29.213 Kč, jež je určena pro nezajištěné věřitele z celkem inkasované částky 35.747 Kč za období čtyř měsíců od května do srpna 2016, tedy poté, co bylo schválené oddlužení zrušeno a na majetek dlužníků prohlášen konkurs. Za období 24 měsíců trvání oddlužení je tak možno zohlednit-jako částku určenou pro nezajištěné věřitele dlužníků-částku ve výši 110.517,50 Kč, takže dosavadní poměr uspokojení činí 6,82 %. Oba dlužníci, tedy i dlužník a), jsou v současné době zaměstnáni, průměrný čistý měsíční příjem dlužníka a) činí 10.661 Kč, průměrný čistý měsíční příjem dlužnice b) 18.234 Kč, přičemž kromě vzájemné vyživovací povinnosti mají dlužníci vyživovací povinnost k jednomu dítěti. Podle pravidel stanovených v § 398 odst. 3, věta první IZ v návaznosti na ustanovení § 279 odst. 1 o.s.ř. lze srazit z příjmů dlužníka a) částku 928 Kč měsíčně a z příjmů dlužnice b) částku 5.976 Kč, takže po odečtení odměny a výdajů insolvenčního správce ve výši (včetně DPH) 1.633,50 Kč, představuje částka určená věřitelům 5.270,50 Kč, což znamená, že za zbývajících 36 měsíců oddlužení by dlužníci uhradili dalších 189.738 Kč. I pokud by odvolací soud nepřihlédl k dluhu na pohledávkách za majetkovou podstatou (který vznikl v důsledku nedoplatku na veřejné zdravotní pojištění vůči věřiteli Všeobecná zdravotní pojišťovna a který činí podle údajů uvedených insolvenčním správcem a dlužníkem nyní 7.438 Kč), bylo by za 60 měsíců trvání oddlužení uhrazeno věřitelům dlužníků 300.255,50 Kč, což představuje pouze 18,53 % jejich pohledávek.

I když tedy skutečně došlo k té změně, že dlužník a) je nyní výdělečně činný, je nicméně závěr soudu prvního stupně, že v průběhu trvání účinků oddlužení se ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možno splnit, správný.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadených výrocích I. a II. jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům a insolvenčnímu správci se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 7. záři 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu