3 VSOL 866/2013-B-26
KSBR 27 INS 8117/2010 3 VSOL 866/2013-B-26

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Kapli 1557, 763 61 Napajedla, o hotových výdajích insolvenční správkyně, o odvolání JUDr. Bronislavy Orbesové, insolvenční správkyně dlužníka, Štefánikova 5462, 760 01 Zlín, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.8.2013 č.j. KSBR 27 INS 8117/2010-B-21

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně nepřiznal JUDr. Bronislavě Orbesové náhradu hotových výdajů ve výši 1.637,93 Kč. Na odůvodnění uvedl, že svým usnesením ze dne 23.8.2010 č.j. KSBR 27 INS 8117/2010-A-7 zjistil úpadek dlužníka a insolvenční správkyní ustanovil JUDr. Bronislavu Orbesovou (dále též jen správkyně ). Následně usnesením ze dne 3.11.2010 č.j. KSBR 27 INS 8117/2010-B-8 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a současně ve výroku IV. tohoto usnesení uložil správkyni, aby si z částky sražené ze mzdy dlužníka vyplatila za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře paušální náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč, zvýšenou o příslušnou sazbu DPH. Dne 8.3.2013 požádala insolvenční správkyně, aby jí byla za dobu od povolení oddlužení do jeho schválení přiznána náhrada hotových výdajů ve výši 1.637,93 Kč, které dokládala připojenými listinami. Soud -B-86 prvního stupně správkyni požadovanou náhradu hotových výdajů nepřiznal, neboť z pravidelné měsíční paušální částky ve výši 150 Kč, určené na náhradu jejích hotových výdajů, mohou být hrazeny i výdaje vzniklé před schválením oddlužení splátkovým kalendářem. Dle zpráv o činnosti, podaných insolvenční správkyní, dlužník plní částky na náhradu nákladů řádně.

Proti tomuto usnesení podala správkyně odvolání, ve kterém soudu vytýkala nesprávný právní závěr, neboť podle ní paušální částka 150 Kč měsíčně, určená na náhradu jejích hotových výdajů, nepokrývá období od povolení do schválení oddlužení dlužníka . S odkazem na ustanovení § 38 a § 168 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona a ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. argumentovala tím, že za dobu od povolení do schválení oddlužení provedla řadu úkonů, se kterými jí vznikly hotové výdaje vyčíslené v její žádosti, a nemůže jí být přičítána k tíži skutečnost, že soud dlužníku neuložil složit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Z dikce zákona dle správkyně vyplývá, že insolvenčnímu správci náleží náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, avšak hotové výdaje, vzniklé v období od povolení do schválení oddlužení, nejsou pokryty žádnou paušální částkou. Pokud jí hotové výdaje vznikly v rámci výkonu funkce, má na úhradu těchto nákladů právo. V této souvislosti argumentovala názorem formulovaným v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25.8.2010 sp. zn. KSHK 40 INS 2229/2010 1 VSPH 620/2010, podle něhož, pokud by správci nebyla přiznána náhrada hotových výdajů za období od povolení do schválení oddlužení, nebyly by pokryty jeho hotové výdaje vzniklé do doby, než začne být jeho odměna a náhrada hotových výdajů hrazena z pravidelných měsíčních srážek prováděných v rámci schváleného oddlužení splátkovým kalendářem. Proto se v odvolacím řízení domáhala změny napadeného usnesení tak, že žádaná náhrada hotových výdajů ve výši 1.637,93 Kč, vzniklých v období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení, jí bude přiznána a dlužníku bude uloženo, aby tuto částku zaplatil insolvenční správkyni ze srážek prováděných z příjmů dlužníka, zasílaných insolvenční správkyni plátcem mzdy dlužníka.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněné, byť z jiných, než v něm uvedených důvodů. -B-86

Nad rámec údajů o průběhu tohoto insolvenčního řízení, uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, z obsahu spisu vyplývá, že podáním ze dne 8.3.2013 požádala insolvenční správkyně soud o vyplacení náhrady hotových výdajů ve výši 1.454,43 Kč na cestovném k přezkumnému jednání dne 8.10.2010 a nákladech za telefonické hovory ve výši 150 Kč, které jí vznikly v době od povolení do schválení oddlužení, včetně DPH ve výši 31,50 Kč. Tyto výdaje dokládala velkým technickým průkazem motorového vozidla a registrací plátce DPH.

Podle § 38 IZ insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů (odstavec 1., věta první). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát (odstavec 2.). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě a není-li jí, ve zprávě o své činnosti (odstavec 3.). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odstavec 5.).

Podle § 413 IZ splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Podle § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška), se výše náhrady cestovních nákladů řídí zvláštními právními předpisy (odstavec 1.).Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky (odstavec 2.). Ostatní hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů (odstavec 3.). Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (odstavec 4.). Věřitelský výbor se může s insolvenčním správcem dohodnout na náhradě některých hotových výdajů v paušální výši i u ostatních způsobů řešení úpadku (odstavec 5.).

Insolvenční správce má právo na náhradu hotových výdajů, které vzniknou v souvislosti s výkonem jeho funkce za celou dobu, po kterou tuto funkci vykonává. Tento závěr vyplývá z ustanovení § 38 odst. 1 IZ, obdobný závěr byl dovozován v době účinnosti přechozí úpravy § 8 odst. 3 zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu -B-86 a vyrovnání a jiný závěr by byl v rozporu s principem ochrany nabytého práva. Výše náhrady hotových výdajů (nákladů) insolvenčního správce je v § 7 vyhlášky určena v závislosti na způsobu řešení úpadku tak, že s výkonem jeho činnosti při oddlužení splátkovým kalendářem mu náleží částka 150 Kč za každý započatý měsíc trvání účinků tohoto způsobu oddlužení. To však neznamená, že za přechozí dobu probíhajícího insolvenčního řízení, tedy za dobu od účinků zjištění úpadku a povolení oddlužení do doby účinků schválení oddlužení splátkovým kalendářem, nemá insolvenční správce právo na náhradu hotových výdajů, které mu vznikly v souvislosti s výkonem jeho funkce. Správce toto právo má a výše náhrady jeho hotových výdajů (nákladů) této fáze řízení je upravena v § 7, odstavcích 1. až 3. vyhlášky.

Hotové výdaje, které vznikly v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce za dobu od účinků zjištění úpadku do účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře a následně v době trvání účinků schváleného oddlužení splátkovým kalendářem, je insolvenční správce povinen vyúčtovat ve zprávě o činnosti (§ 38 odst. 3 IZ) a soud o těchto nákladech rozhoduje v rozhodnutí, kterým bere na vědomí splnění oddlužení (§ 413 IZ), včetně zdroje, z něhož bude tento nárok uspokojen. Vzhledem k tomu, že majetková podstata zaniká až skončením insolvenčního řízení (právní mocí rozhodnutí soudu, kterým bere splnění oddlužení na vědomí) a dlužník má dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení a k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty (s výjimkou majetku sloužícího k zajištění, § 409 IZ), bude pravidelně dosud neuspokojená pohledávka na hotových výdajích insolvenčního správce uspokojována z majetku podstaty, včetně příjmů dlužníka, které mu byly vyplaceny v době od splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře do skončení insolvenčního řízení. V krajním případě není vyloučeno ani uspokojení této pohledávky z prostředků státu (§ 38 odst. 2 IZ).

Podáním ze dne 8.3.2013 insolvenční správkyně žádala soud o vyplacení hotových výdajů, které jí vznikly v souvislosti s výkonem její funkce v době od zjištění úpadku a povolení oddlužení do schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Přestože její podání je formulováno jako žádost o výplatu , podle obsahu je žádostí o přiznání hotových výdajů (nákladů), které správkyni v této fázi řízení vznikly. Vyúčtování těchto hotových výdajů správkyně provedla samostatným podáním v průběhu plnění splátkového kalendáře, nikoli až ve zprávě o své činnosti, která by předcházela rozhodnutí soudu o splnění oddlužení. Insolvenční soud však o přiznání hotových výdajů (nákladů) správce, včetně zdroje jejich uspokojení, rozhodne (může rozhodnout) až v rozhodnutí o splnění oddlužení (§ 413 IZ, v této souvislosti srov. rovněž změnu ustanovení § 406 odst. 2, písm. a/ IZ, účinnou od 1.1.2008). Do doby jeho vydání lze insolvenčnímu správci povolit čerpání zálohy na úhradu hotových výdajů (pokud je tato záloha složena). Pokud soud v této věci rozhodl o hotových výdajích (nákladech) insolvenční správkyně dříve, je jeho rozhodnutí předčasné a ve svých důsledcích nesprávné. -B-86

S názorem soudu prvního stupně, že z prostředků částky 150 Kč, které si dle výroku IV. usnesení ze dne 3.11.2010 č. j. KSBR 27 INS 8117/2010-B-8 správkyně vyplácí na náhradu hotových výdajů za každý měsíc trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, mohou být hrazeny správkyní vyúčtované hotové výdaje, související s výkonem její funkce za dobu od povolení oddlužení do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, odvolací soud nesouhlasí. Jak vyplývá z dikce § 7, odstavce 4. vyhlášky, čemuž odpovídá i formulace výroku IV. unesení o schválení oddlužení splátkovým kalendáře, tato částka je určena jen na náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně, souvisejících s výkonem její činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře .

Protože o určení hotových výdajů vyúčtovaných správkyní soud rozhodl předčasně, je řízení postiženo vadou dle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. Proto odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 221 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.).

O žádosti insolvenční správkyně o výplatu hotových výdajů, která je podle obsahu částečným vyúčtováním hotových výdajů, vzniklých správkyni za dobu od rozhodnutí o zjištění úpadku do schválení oddlužení splátkovým kalendářem, bude třeba rozhodnout v rozhodnutí, kterým soud vezme na vědomí splnění oddlužení.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenční správkyni a věřitelskému orgánu se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 8. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu