3 VSOL 865/2012-A-14
KSBR 29 INS 20559/2012 3 VSOL 865/2012-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Dubňany, Hornická 1054, PSČ 696 03, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27.9.2012 č.j. KSBR 29 INS 20559/2012-A--7 takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil dlužnici, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na blíže označený účet Krajského soudu v Brně.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dne 23.8.2012 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení, jímž se domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Vzhledem k tomu, že údaje v insolvenčním návrhu byly neúplné, vyzval soud dlužnici usnesením ze dne 31.8.2012 č.j. KSBR 29 INS 20559/2012-A-6 k doplnění návrhu na povolení oddlužení ve lhůtě soudem stanovené, dlužnice však na výzvu soudu nereagovala. Je tak zřejmé, že lze očekávat, že návrh dlužnice na povolení oddlužení bude odmítnut a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem. Při způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem přitom činí minimální odměna insolvenčního správce podle § 5 vyhl. č. 313/2007 Sb. 45.000 Kč, přičemž insolvenční správce má také právo na náhradu hotových výdajů podle § 7 uvedené vyhlášky. S odkazem na ustanovení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) soud prvního stupně dovodil, že složení zálohy je nezbytné v maximální výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítala, že využila možnosti, nabízené státem, a podala návrh na zahájení insolvenčního řízení tak, aby řešila svoji neúnosnou situaci oddlužením formou splátkového kalendáře. Vzhledem k tomu, že je samoživitelka, a nadto se ještě stará o dceru, která studuje, příjem dlužnice zajišťuje pouze úhradu věcí nezbytných, a není schopna vynaložit žádné prostředky na zaplacení požadované částky. Požádala, aby byla osvobozena od zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení s tím, aby jí bylo umožněno hradit výdaje insolvenčního správce v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 60 měsíců.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle ustanovení § 108 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích (odstavec 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč (odstavec 2).

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužnice se návrhem, došlým soudu dne 23.8.2012, domáhá rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedla, že má celkem čtrnáct peněžitých závazků vůči dvanácti věřitelům, z toho deset závazků je již splatných, a z toho ve vztahu ke dvěma závazkům je podána žaloba, u čtyř závazků již byl vydán exekuční příkaz. Tyto závazky jsou již více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, neboť není schopna je splácet. Majetkové poměry dlužnice a její příjmy po úhradě základních životních potřeb (bydlení a jídlo) nedostačují k úhradě všech splatných závazků. Dále uvedla, že je zaměstnána u společnosti IB CENTRUM s.r.o. se sídlem Brno, Kovařovicova 3, IČ: 25541315, její příjem činí 5.889 Kč měsíčně. Z tohoto příjmu a dále z příjmu ve formě důchodových dávek ve výši 5.443 Kč měsíčně, tj. z příjmu ve výši 11.322 Kč měsíčně, je schopna splatit minimálně 30 % závazků svých nezajištěných věřitelů. Není vdaná, nemá žádné vyživovací povinnosti. Podle údajů, uvedených v seznamu závazků (opatřeného údajem o tom, že tento seznam je úplný a správný, a podpisem dlužnice), má dlužnice závazky vůči věřitelům-Česká spořitelna a.s. ve výši 37.640,58 Kč, ve výši 30.687 Kč a ve výši 6.916,19 Kč, Telefónica O2 Czech Republic a.s. ve výši 5.163,64 Kč, PD KREDIT s.r.o. ve výši 27.886 Kč, T-Mobile Czech Republic a.s. ve výši 14.216 Kč, SMART Capital a.s. ve výši 8.500 Kč, NEXUS Financial services s.r.o. ve výši 36.102,75 Kč, AXA životní pojišťovna a.s. ve výši 1.169 Kč, Úřad práce ČR-Krajská pobočka v Brně ve výši 4.876 Kč, E.ON Energie, a.s. ve výši 6.824 Kč, Pojišťovna České spořitelny a.s. Vienna Insurance Group ve výši 20.050 Kč, Profi Credit Czech a.s. ve výši 34.859 Kč a vůči věřiteli DOMOV-Komerční Invenstiční a Úvěrová společnost s.r.o. ve výši 34.983 Kč, tj. závazky celkem ve výši 266.869,86 Kč. Podle seznamu majetku (rovněž opatřeného údajem o tom, že je úplný a správný, a podpisem dlužnice), dlužnice vlastní obvyklé vybavení domácnosti (obývací stěna, sedací souprava, ložnice, pračka, lednička, televize), a dále jednu třetinu majetku na LV č. 283-Dambořice, parcelní místo č. 5900/3 . Kromě seznamu závazků a seznamu majetku předložila dlužnice spolu s insolvenčním návrhem tzv. prohlášení o nepodnikání , seznam zaměstnanců, prohlášení o tom, že závazky dlužnice nepocházejí z podnikatelské činnosti, prohlášení o tom, že dlužnice nemá žádnou vyživovací povinnost vůči žádné osobě ani osobě ve vlastní péči ani vůči osobě blízké, tzv. prohlášení o bezdlužnosti o tom, že žádná osoba dlužnici nedluží peníze, prohlášení o tom, že věřitelem dlužnice není osoba jí blízká a prohlášení o tom že pohledávky svých věřitelů nepopírá co do důvodu ani co do výše (prohlášení jsou opatřena údaji o tom, že jsou úplná a správná a podpisem dlužnice), dále pracovní smlouvu uzavřenou dne 1.4.2010 se zaměstnavatelem IB-CENTRUM s.r.o. se sídlem Brno, Bieblova 20, IČ: 25582691, potvrzení tohoto zaměstnavatele o výdělku dlužnice za r. 2010 (kdy výdělek činil 52.857 Kč) a za r. 2011 (kdy výdělek činil 58.894 Kč včetně 10. měsíce roku 2011), oznámení České správy sociálního zabezpečení Praha ze dne 5.12.2009 o tom, že plný invalidní důchod dlužnice ve výši, v jakém jí náležel ke dni 31.12.2009, se považuje od 1.1.2010 za invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, oznámení České správy sociálního zabezpečení Praha o tom, že dlužnici od lednové splátky 2011 náleží důchod celkem ve výši 8.655 Kč měsíčně, potvrzení České správy sociálního zabezpečení Praha ze dne 4.11.2011 o tom, že dlužnice pobírá invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně ve výši 5.443 Kč a potvrzení OSSZ Hodonín ze dne 4.11.2011 o příjmech pro účely žádosti o dávky státní sociální podpory s tím, že dlužnice obdržela za leden až prosinec 2009 na dávkách důchodového pojištění (zabezpečení) částku ve výši 100.236 Kč a za období od ledna do prosince 2010 částku ve výši 100.236 Kč. Následně Krajský soud v Brně usnesením ze dne 31.8.2012 č.j. 29 INS 20559/2012-A-6 vyzval dlužnici, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení doplnila svůj návrh na povolení oddlužení tak, že uvede, zda je spoluvlastníkem nemovitostí v katastrálním území Dambořice, obec Dambořice, zapsaných na LV č. 283-tj. pozemku p.č. 5399/555, p.č. 3950/1, p.č. 3950/2, p.č. 4199, p.č. 5900/1, p.č. 5900/2 a p.č. 5900/3 a předloží ocenění znalcem, ne starší než tři roky, tohoto nemovitého majetku a dále, na základě vyjádření dlužnice o vlastnictví nemovitostí v k.ú. Dambořice zapsaných na LV č. 283, předloží soudu aktualizovaný seznam svého majetku (spolu s poučením o tom, jaké údaje je třeba v seznamu tohoto majetku uvést), a dále uvede, zda zletilá dcera Veronika anonymizovano je vyživována rodiči jako nezaopatřené dítě ve smyslu § 20 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, což doloží příslušným potvrzením. Kromě toho byla dlužnice vyzvána, aby předložila listiny, které dokládají její úpadek, výpis z rejstříku trestu dlužnice (ne starší než tři měsíce), a aby předložila listiny dokládající údaje o jejích příjmech za rok 2012 od zaměstnavatele IB-CENTRUM s.r.o., a listiny dokládající údaje o výši jejího invalidního důchodu poskytovaného jí v roce 2012 Českou správou sociálního zabezpečení. Současně byla dlužnice poučena o tom, že nebude-li přes výzvu insolvenčního soudu ve stanovené lhůtě návrh na povolení oddlužení řádně opraven respektive doplněn, a pro tyto nedostatky nebude možno pokračovat v řízení, nebo nebudou-li k němu přes výzvu insolvenčního soudu připojeny zákonem požadované přílohy anebo tyto přílohy nebudou obsahovat přes výzvu insolvenčního soudu zákonem stanovené náležitosti, insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne a rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. Usnesení s výzvou k doplnění návrhu na povolení oddlužení bylo dlužnici, podle doručenky ve spise založené, doručeno dne 13.9.2012, dlužnice však na výzvu soudu nereagovala.

Na základě údajů, uvedených dlužnicí v insolvenčním návrhu, lze předběžně uzavřít, že dlužnice se nachází v úpadku.

Je třeba uvést, že uložení povinnosti zaplatit zálohu dlužníkovi, který podal insolvenční návrh, je odůvodněno zejména v případech, kdy podle předběžného závěru insolvenčního soudu bude úpadek dlužníka řešen konkursem a struktura dlužníkova majetku je taková, že po rozhodnutí o úpadku nebudou v majetkové podstatě dostatečné pohotové peněžní prostředky k zajištění činnosti insolvenčního správce, případně ani není zřejmé, zda majetek dlužníka postačuje k úhradě nákladů konkursu. V konkursu-na rozdíl od oddlužení plněním splátkového kalendáře, jako v praxi převažující formy oddlužení-totiž nejsou náklady řízení hrazeny postupně, ale vznikají ve větší míře krátce po rozhodnutí o úpadku a hradí se právě z majetkové podstaty. Z tohoto důvodu je určující (z hlediska závěru soudu prvního stupně o nutnosti uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení) posouzení správnosti (předběžného) závěru soudu prvního stupně o tom, že dlužnici nebude povoleno oddlužení.

Podle ustanovení § 392 odst. 1 písm. a) a písm. b) IZ platí, že k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil, a dále listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky. Podle odstavce 2 tohoto zákonného ustanovení, v seznamu majetku dlužník kromě náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 u každé položky tohoto seznamu uvede údaj o době pořízení majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu, přičemž nejde-li o nemovitosti nebo o majetek, který slouží k zajištění, ocenění znalcem se nevyžaduje.

Podle ustanovení § 393 IZ, neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (odstavec 2). Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odstavec 3).

Ve vztahu k závěrům soudu prvního stupně je třeba uvést, že k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit-mimo jiné-seznam majetku, v němž u každé položky tohoto seznamu musí být uveden údaj o době pořízení tohoto majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny, přičemž nemovitosti a majetek, na kterém váznou zajišťovací práva, musí být oceněn znalcem (srov. ustanovení § 392 odst. 1 písm. a/, odst. 2 IZ). Znalecký posudek o ceně těchto věcí musí nechat zpracovat navrhovatel, neboť tento znalecký posudek tvoří přílohu návrhu. K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit i listiny, které dokládají jím tvrzené údaje o příjmech za poslední tři roky (§ 392 odst. 1 písm. b/ IZ). Správný je i závěr soudu prvního stupně, že pokud dlužník na výzvu soudu návrh na povolení oddlužení ve stanovené lhůtě neopraví nebo nedoplní podle pokynů soudu tak, aby měl zákonem požadované náležitosti a přílohy, insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne (§ 393 odst. 3 IZ) s tím, že odmítne-li návrh na povolení oddlužení, má ve smyslu ustanovení § 396 IZ povinnost rozhodnout současně o řešení dlužníkova úpadku konkursem.

V přezkoumávané věci, pokud se týká zákonem požadovaných příloh, dlužnice, která svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podala u soudu dne 23.8.2012, především nepřipojila k návrhu listiny dokládající její tvrzení o příjmech za období roku 2012. Nepředložila ani řádný seznam majetku, když ve vztahu k nemovitostem, jichž je spoluvlastníkem, neuvedla odhad obvyklé ceny jí označeného nemovitého majetku-pozemku parcely č. 5900/3. Nadto dlužnice nevlastní pouze jí označený pozemek parc. č. 5900/3, zapsaný na LV č. 283, jak výslovně v seznamu majetku uvedla. Z výpisu z katastru nemovitostí, vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov plyne, že dlužnice je zapsána na LV č. 283 pro obec a katastrální území Dambořice jako spoluvlastník (v rozsahu podílu 1/3) pozemku parc. č. 5900/3, ale také i pozemku parcely č. 5399/555, a pozemku ve zjednodušené evidenci-parcely původ pozemkový katastr (PK), parcely č. 3950/1, č. 3950/2, č. 4199, č. 5900/1 a č. 5900/2 přičemž na spoluvlastnickém podílu dlužnice na uvedených nemovitostech bylo zřízeno zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávek věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s.

Soud prvního stupně proto správně postupem podle ustanovení § 393 odst. 1 IZ vyzval dlužnici k odstranění vad a k doplnění jejího návrhu na povolení oddlužení, poučil ji o tom, jak má vady odstranit a jaké listiny má dále soudu předložit, a poučil ji rovněž o následcích neuposlechnutí této výzvy. Dlužnice však ani přes výzvu insolvenčního soudu zákonem požadované přílohy, tj. v daném případě znalecký posudek o ceně nemovitostí, jichž je dlužnice spoluvlastníkem, a na nichž váznou zajišťovací práva, nepřipojila, a nepřipojila ani listiny, dokládající údaje o jejích příjmech za rok 2012.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že tak dlužnice neučinila (zejména pokud se týká listin, dokládajících údaje o příjmech dlužnice za rok 2012) ani dodatečně, v průběhu odvolacího řízení.

Za tohoto stavu, kdy-jak soud prvního stupně správně uzavřel-se jeví pravděpodobným odmítnutí návrhu na povolení oddlužení podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ a prohlášení konkursu na majetek dlužnice podle ustanovení § 396 odst. 1 IZ, je tak požadavek soudu prvního stupně na složení zálohy na náklady insolvenčního řízení důvodný. Smyslem zálohy je totiž umožnit činnost insolvenčního správce již od počátku jeho ustavení do funkce. Složená záloha správci umožní uhradit náklady vzniklé při zjišťování majetku dlužnice, případně jiných osob, který by též mohl náležet do majetkové podstaty dlužnice.

Soud prvního stupně správně stanovil i výši této zálohy. Kromě již výše uvedeného účelu slouží záloha také jako záruka úhrady odměny a hotových výdajů správce, není-li možno tyto nároky uspokojit z majetkové podstaty. Při způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem činí pouze odměna insolvenčního správce minimálně 45.000 Kč podle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. Dále insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti i náhrada jeho hotových výdajů, tj. cestovních nákladů, poštovného, telekomunikačních poplatků a ostatních hotových výdajů (§ 7 téže vyhlášky).

Námitky odvolatelky, že nemá dostatek finančních prostředků k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení, neobstojí.

Při rozhodování o povinnosti zaplatit zálohu soud nezvažuje majetkové poměry insolvenčního navrhovatele, nýbrž pouze to, zda je záloha v konkrétní věci nezbytná. Záloha na náklady insolvenčního řízení není soudním poplatkem, proto nelze dlužnici, jako insolvenční navrhovatelku, od povinnosti k úhradě zálohy osvobodit, případně její výši snížit.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 14. prosince 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu