3 VSOL 862/2014-A-20
KSOS 37 INS 26769/2013 3 VSOL 862/2014-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem v Kožušanech-Tážalech 36, PSČ 783 75, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.7.2014, č.j. KSOS 37 INS 26769/2013-A-15,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužnici, aby ve lhůtě sedmi dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet soudu prvního stupně specifikovaný ve výroku rozhodnutí. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužnice byla opakovaně vyzvána k doložení výše peněžité pomoci v mateřství, kterou pobírá a předpokládané výši rodičovského příspěvku, který bude pobírat, a dále k doložení souhlasu věřitele s tím, že plnění, které obdrží v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře, bude nižší než 30% nebo další očekávané příjmy dlužnice v následujících pěti letech například darovací smlouvu, kterou by se třetí osoba zavázala k poskytování dalšího příjmu dlužnici tak, aby částka určená pro oddlužení dosahovala alespoň zákonem vyžadovaných 30%. Ze sdělení dlužnice ze dne 1.4.2014 totiž vyplynulo, že dlužnice měla uzavřenou pracovní smlouvu do 30.6.2013 a v současné době je na mateřské dovolené. Obě výzvy ze dne 7.4.2014 a 16.5.2014 byly dlužnici doručeny, dlužnice však na výzvy nereagovala, přičemž byla v rozhodnutích poučena, jakým způsobem má návrh na povolení oddlužení doplnit, a současně byla poučena o následcích nedoplnění návrhu. Jelikož dlužnice na výzvy soudu nereagovala a požadované listiny nedoložila, je tak naplněn předpoklad, že v dalším pokračování v insolvenčním řízení bude její návrh na povolení oddlužení odmítnut a současně bude na její majetek prohlášen konkurs. V případě prohlášení konkursu je zde důvodná obava, že by zpeněžení majetkové podstaty nestačilo k úhradě nákladů řízení, proto soud dlužnici postupem dle § 108 insolvenčního zákona uložil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Při úvaze o potřebě zálohy soud vycházel z údajů uvedených v insolvenčním návrhu, ze kterých plyne, že dlužnice nedisponuje pohotovými finančními prostředky, přičemž smyslem zálohy je umožnit činnost insolvenčního správce od počátku jeho ustavení do funkce. Složená záloha správci umožní uhradit náklady vzniklé při zjišťování majetku dlužnice, popřípadě jiných osob, který by též mohl náležet do majetkové podstaty. Při výši zálohy soud přihlédl k tomu, že v případě konkursu pouze minimální odměna insolvenčního správce činí 45.000 Kč dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. s tím, že náklady insolvenčního řízení nelze přenášet na stát.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, ve kterém uvedla, že nesouhlasí s výší uložené povinnosti pro insolvenčního správce jako uložené odměně a jeho hotové výdaje dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů zaplatit zálohu, a to ve výši 50.000 Kč uložené Krajským soudem v Brně . Tvrdí, že je ochotna zaplatit menší splátku, a proto žádá odvolací soud o vyhovění jejího odvolání. Poukazuje na to, že musí zaplatit doplatky za elektřinu a plyn, což je nutné z její strany uhradit co nejdříve. Podle obsahu odvolání lze dovodit, že dlužnice se podaným odvoláním domáhá změny napadeného usnesení tak, aby jí povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení nebyla uložena.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení, ve kterém dlužnice uvedla, že se domáhá vydání rozhodnutí o úpadku, když má dva věřitele, a to společnost Telefonica O2 Czech republic a.s., vůči kterému má závazek ve výši 10.052 Kč, když splatnost poslední splátky nastala 31.8.2012 a dalším jejím věřitelem je společnost CREDIT CARDS INVEST a.s., vůči které má závazek 92.000 Kč, přičemž splatnost poslední splátky nastala také 31.8.2012. Tvrdí, že má dva věřitele, vůči kterým má závazky více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopna splácet, protože se dostala do tíživé finanční situace zejména poté, co se rozvedla a zůstala na splácení všeho sama. Uvedla, že má vyživovací povinnost k jednomu dítěti. Pokud jde o očekávané příjmy v následujících pěti letech, dlužnice uvedla, že je zaměstnána u firmy SHIVA INTERNATIONAL, s.r.o., se sídlem v Brně, pracovní smlouvu má na dobu určitou do 31.12.2012, pracovní poměr je prodloužen od 1.1.2013 a průměrný čistý příjem za poslední tři měsíce je 11.462 Kč s tím, že očekávané příjmy za dobu pěti let budou činit 687.740 Kč. Podáním, doručeným Krajskému soudu v Ostravě 1.4.2014 poté, co dlužnice byla předvolána ke slyšení ke Krajskému soudu v Ostravě, dlužnice sdělila, že má dvouměsíční dítě, dále uvedla, že pracovní smlouvu nedokládá, protože žádnou nemá, tvrdí, že je na mateřské dovolené, přičemž poslední pracovní poměr měla uzavřen na dobu určitou, a to do 30.6.2013. Ke svému podání dlužnice předložila ústřižky podacích lístků od poštovních poukázek typu B, ve kterých je jako odesílatel uvedena buď Česká správa sociálního zabezpečení anebo Úřad práce, Krajská pobočka Olomouc, se sídlem v Olomouci a je zde uvedena částka, která byla dlužnici zaslána. Usnesením ze dne 7.4.2014, č.j. KSOS 37 INS 26769/2013-A13 soud vyzval dlužnici, aby doplnila insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, že uvede a doloží výši peněžité pomoci v mateřství, kterou pobírá a předpokládanou výši rodičovského příspěvku, který bude pobírat a dále doloží souhlas věřitele s tím, že plnění, které obdrží v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře bude nižší než 30% nebo další očekávané příjmy dlužnice v následujících pěti letech, např. darovací smlouvu, kterou se třetí osoba zavázala k poskytování dalšího příjmu. Dlužnice byla poučena o tom, že nebude-li návrh na povolení oddlužení ve stanovené lhůtě řádně doplněn, soud návrh na povolení oddlužení odmítne podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ a rozhodne o způsobu řešení úpadku konkursem. Výzva byla dlužnici doručena osobně 9.4.2013. Na výzvu soudu k doplnění návrhu na povolení oddlužení dlužnice nereagovala; proto byla opakovaně usnesením ze dne 16.5.2014, č.j. KSOS 37 INS 769/2013-A-14 vyzvána k doplnění návrhu na povolení oddlužení tak, aby doložila své očekávané příjmy v následujících pěti letech, uvedla výši peněžité pomoci v mateřství a předpokládanou výši rodičovského příspěvku. Toto usnesení bylo doručeno dlužnici vhozením do domovní schránky dne 22.5.2014.

Podle ustanovení § 391 odst. 1 IZ návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, b) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících pěti letech, c) údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky, d) návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.

Podle ustanovení § 393 IZ neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než sedm dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (odstavec 2). Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odstavec 3).

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že lze důvodně předpokládat, že návrh dlužnice na povolení oddlužení bude odmítnut a současně na její majetek bude prohlášen konkurs, protože dlužnice přes výzvu soudu nedoplnila návrh na povolení oddlužení, když neuvedla údaje o očekávaných příjmech v následujících pěti letech. V insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení dlužnice tvrdila, že je zaměstnána u společnosti SHIVA INTERNATIONAL, s.r.o. a její očekávané příjmy v následujících pěti letech jsou příjmy z pracovního poměru v celkové výši 687.740 Kč. Posléze však vyšlo najevo, že dlužnice je v současné době na mateřské dovolené a nemá uzavřen žádný pracovní poměr; dle svého vlastního tvrzení měla pracovní poměr uzavřen pouze na dobu určitou do 30.6.2013. Dlužnice přes opakovanou výzvu insolvenčního soudu nedoložila své očekávané příjmy, to je, neuvedla výši peněžité pomoci v mateřství, popř. výši dalších dávek sociální podpory a ani neuvedla žádné údaje o tom, jaké budou její očekávané příjmy v následujících pěti letech. Bez uvedení těchto údajů nelze učinit předběžný závěr o tom, zda dlužnice by byla schopna v následujících pěti letech uspokojit své věřitele v minimálním rozsahu alespoň 30% výše jejich pohledávek. Doložení ústřižků poštovních poukázek nestačí k prokázání skutečnosti o očekávaných příjmech dlužnice v následujících pěti letech. K doložení této podstatné náležitosti návrhu na povolení oddlužení byla dlužnice řádně vyzvána opakovanými výzvami; tyto výzvy jí byly doručeny a dlužnice na ně žádným způsobem nereagovala, přičemž byla správně poučena o tom, že nebude-li návrh na povolení oddlužení doplněn, bude odmítnut, protože se jedná o nedostatek návrhu na povolení oddlužení, pro který nelze v řízení dále pokračovat.

Pro případné řešení úpadku dlužnice konkursem je namístě, aby dlužnice zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení (ust. § 108 IZ). Dlužnice vlastní majetek představující pouze běžné vybavení domácnosti, nemá k dispozici žádné pohotové finanční prostředky, ze kterých by mohly být bezprostředně hrazeny náklady insolvenčního řízení. Soud prvního stupně správně uvedl, že smyslem zálohy je umožnit činnost insolvenčního správce od počátku jeho ustanovení do funkce; složená záloha správci umožní uhradit náklady vzniklé při zjišťování majetku u dlužnice, jakož i dalších osob. Složená záloha představuje též záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno hradit z majetkové podstaty, což se vzhledem k údajům uvedeným v insolvenčním návrhu jeví jako velmi pravděpodobné. Soud prvního stupně správně také rozhodl o výši uložené zálohy, neboť v případě řešení úpadku dlužnice konkursem, pouze minimální odměna insolvenčního správce podle ustanovení § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. činí 45.000 Kč, přičemž nutno počítat též ještě s hotovými výdaji insolvenčního správce. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení v této výši zaplacena, rozhodne insolvenční soud o zastavení insolvenčního řízení.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 25. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu