3 VSOL 861/2013-P49-7
KSOS 25 INS 9788/2013 3 VSOL 861/2013-P49-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o., se sídlem v Rychvaldu, Orlovská 1279, PSČ 735 32, IČ 60776471, o přihlášce pohledávky č. 49 věřitele č. 42 JUDr. Kateřiny Martínkové, insolvenční správkyně dlužníka UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci , se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Velká 2984/23, PSČ 702 00, IČ 25053892, o odvolání věřitelky č. 42 (přihláška pohledávky č. 49) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.8.2013, č.j. KSOS 25 INS 9788/2013-P49-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 49 věřitele č. 42-JUDr. Kateřiny Martínkové, insolvenční správkyně dlužníka UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci a rozhodl, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele č. 42 s přihláškou P49 v insolvenčním řízení končí.

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitelka JUDr. Kateřina Martínková, insolvenční správkyně dlužníka UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci podáním ze dne 5.8.2013, které soud podle obsahu vyhodnotil jako přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka, přihlásila svou pohledávku vůči dlužníku z titulu zajištění, respektive se domáhá uspokojení pohledávky družstva UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci za jiným dlužníkem z majetku poskytnutého k zajištění, který je ve vlastnictví, respektive majetkové podstatě dlužníka RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. Přihláška byla doručena soudu dne 8.8.2013, tedy po uplynutí lhůty stanovené k přihlašování pohledávek, která uplynula ve středu 19.6.2013. Soud dále uzavřel, že přihláška nebyla podána na povinném formuláři dle ustanovení § 176 insolvenčního zákona, který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Protože přihláška pohledávky byla podána opožděně, navíc ne na předepsaném formuláři, když se jedná o pohledávku, která se přihlašuje tak, jako ostatní pohledávky, soud postupoval dle ustanovení § 185 insolvenčního zákona a rozhodl o odmítnutí přihlášky.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka JUDr. Kateřina Martínková včasné odvolání, ve kterém uvedla, že podáním z 5.8.2013 uplatnila v insolvenčním řízení dlužníka RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. nikoliv osobní pohledávku věřitele vůči jeho osobnímu dlužníku, nýbrž a výlučně jen nárok plynoucí z titulu zajištění, když dlužník RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. je pouze osobou, která svým majetkem zajišťuje pohledávku věřitele UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci vůči jinému osobnímu dlužníku. Má za to, že vzhledem k těmto skutečnostem se nevztahuje na uplatnění jejího nároku lhůta k přihlášení pohledávek uvedená v usnesení insolvenčního soudu o úpadku dlužníka RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o., když tato lhůta dle jejího názoru je aplikovatelná pouze na věřitele mající pohledávku přímo za dlužníkem samotným. Tvrdí, že přihlášení práva na uspokojení pohledávky ze zajištění má samotný právní osud a není vázáno jako přímé pohledávky za dlužníkem na lhůtu k podávání přihlášek určenou v usnesení o úpadku dlužníka. Dále poukazuje na to, že v době, kdy svým podáním nárok uplatnila, nebylo stále zřejmé, zda insolvenční správce dlužníka vůbec předmět zajištění pojme do soupisu majetkové podstaty dlužníka či nikoliv, když ke zveřejnění soupisu majetkové podstaty v insolvenčním rejstříku došlo až dne 20.8.2013. Domnívá se, že uplatnila svůj nárok plynoucí ze zajištění v době, kdy jí ještě ani nemohla začít běžet lhůta pro jeho uplatnění, když teprve poté, co by bylo zřejmé, že majetek dlužníka sloužící k zajištění pohledávky věřitele byl sepsán do majetkové podstaty, mohla uplatnit své právo k předmětu zajištění v probíhajícím insolvenčním řízení. Argumentuje tím, že ani poté, co byl majetek pojat do soupisu, nebyla jako zástavní věřitelka řádně vyrozuměna o zahrnutí nemovitostí zastavených v její prospěch do soupisu s odkazem na ustanovení § 224 odst. 1 insolvenčního zákona. Za tohoto stavu, kdy v přihlašovací době nebylo zřejmé, zda zastavené nemovitosti jsou součástí soupisu majetkové podstaty, nemohla být povinna přihlásit svůj nárok vůči insolvenčnímu dlužníku; přihlášením nároku, který by se posléze ukázal z důvodu nesepsání předmětu zástavy do soupisu majetkové podstaty jako neexistující, by navíc důvodně hrozila sankce podle ustanovení § 178 nebo § 179 insolvenčního zákona. Tvrdí dále, že skutečnost, že přihláška pohledávky nebyla podána na předepsaném formuláři, je vadou formální, která je vadou odstranitelnou, proto insolvenční soud nepostupoval správně, když přihlášku pohledávky odmítl, aniž by byl věřitel řádně vyzván k odstranění vad přihlášky spočívající v nedodržení zákonem předepsané formy a k tomu mu byla poskytnuta zákonem stanovená lhůta. Navrhuje proto, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že přihláška pohledávky nebude odmítnuta.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání důvodné není.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno k návrhu dlužníka insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na prohlášení konkursu dne 9.4.2013. Usnesením ze dne 20.5.2013, č.j. KSOS 25 INS 9788/2013-A-10 soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o., ustanovil insolvenčním správcem Ing. Davida Papouška, na majetek dlužníka prohlásil konkurs a ve výroku IV. usnesení vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že pohledávky, které nebudou přihlášeny, popřípadě budou přihlášeny opožděně, nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. S ohledem na datum zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku, tj. 20.5.2013, 30denní lhůta k přihlášení pohledávek začala plynout dne 21.5.2013 a její poslední 30. den připadl na středu 19.6.2013, jak správně uzavřel soud prvního stupně. Podáním z 5.8.2013, které bylo doručeno osobně Krajskému soudu v Ostravě 8.8.2013, JUDr. Kateřina Martínková jako insolvenční správkyně dlužníka UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku, která by měla být uspokojena z výtěžku zpeněžení nemovitostí ve vlastnictví dlužníka, které jsou předmětem zajištění, celková pohledávka byla vyčíslena na částku 64.552.089,19 Kč. Věřitelka uvedla, že přihlašuje pohledávku nikoliv vůči dlužníku coby osobnímu dlužníku, nýbrž a výlučně jen pohledávku z titulu zajištění, když dlužník RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. je pouze osobou, která svým majetkem zajišťuje pohledávku věřitele UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci vůči jinému osobnímu dlužníku. Tímto osobním dlužníkem je společnost ASTRACHAN s.r.o., která uzavřela se spořitelním a úvěrním družstvem smlouvu o úvěru na základě které jí byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 42 mil. Kč. Pohledávka ze smlouvy o úvěru je zajištěna na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem uzavřené dne 4.6.2010 mezi UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci a RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. Na základě této smlouvy společnost RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. v postavení zástavce zřídila ke svým nemovitostem zástavní právo k zajištění peněžité pohledávky a jejího příslušenství vzniklé na základě smlouvy o úvěru. Jedná se o zástavní práva na nemovitostech, která jsou ve vlastnictví dlužníka a jsou zapsána na LV č. 859 pro katastrální území Záblatí u Bohumína, dále na LV č. 2741 pro katastrální území Rychvald a dále na LV č. 2053 pro katastrální území Staré Město u Karviné, všechny nemovitosti zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná.

Podle ustanovení § 2, písm. g) IZ, zajištěným věřitelem je věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění nebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.

Podle ustanovení § 136 odst. 2, písm. d) IZ, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší dvou měsíců.

Podle ustanovení § 166 IZ, zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí. V dané věci uplatnila odvolatelka, jako insolvenční správkyně dlužníka UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci , svou pohledávku v insolvenčním řízení jako zajištěný věřitel z titulu zajištění své pohledávky z úvěrové smlouvy, kterou má vůči společnosti ASTRACHAN s.r.o. a která je zajištěna na základě uzavřené zástavní smlouvy ze dne 4.6.2010 zástavními právy na nemovitostech, které jsou ve vlastnictví dlužníka. Odvolatelka nikterak nezpochybňuje, že přihlášku pohledávky podala opožděně, tj. po uplynutí 30denní lhůty k přihlašování pohledávek, která v dané věci začala běžet dnem 21.5.2013 a její poslední 30. den připadl na středu 19.6.2013, přičemž odvolatelka přihlášku pohledávky doručila osobně insolvenčnímu soudu až dne 8.8.2013.

I zajištěný věřitel má povinnost (chce-li být v insolvenčním řízení uspokojen z majetkové podstaty dlužníka), uplatnit pohledávku vůči dlužníku podáním přihlášky (§ 165 a § 166 IZ). To je ostatně v souladu s důvodovou zprávou k insolvenčnímu zákonu (vládní návrh insolvenčního zákona projednávala Poslanecká sněmovna ve svém čtvrtém volebním období 2002 až 2006 jako tisk č. 1120, přičemž podle důvodové zprávy v § 173 až § 175 z ustanovení § 174 odst. 3 i § 183 osnovy nyní jednoznačně plyne, že povinnost přihlásit pohledávku mají i zajištění věřitelé, jinak riskují, že ze zajištění nebudou uspokojeni ); srovnej k tomu v judikatuře například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.11.2011, sen. zn. 29 NSČR 16/2011 uveřejněné pod č. 54/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Odvolací soud nepřisvědčuje odvolatelce v názoru, že v případě, když přihlásila pouze nárok plynoucí z titulu zajištění, není aplikovatelná obecná přihlašovací lhůta jako v případě pohledávky za dlužníkem samotným, když přihlášení práva na uspokojení pohledávky ze zajištění má samostatný právní osud a není vázáno jako přímé pohledávky za dlužníkem na lhůtu k podání přihlášek určenou v usnesení o úpadku dlužníka. Platí-li, že i zajištění věřitelé, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění, musí svou pohledávku vůči dlužníku uplatnit podáním přihlášky, pak také i nepochybně platí, že tak musí učinit v přihlašovací lhůtě určené v rozhodnutí o úpadku. Podle názoru odvolacího soudu nelze z žádného ustanovení insolvenčního zákona dovodit, že přihlášení práva na uspokojení ze zajištění má zvláštní režim. Nelze souhlasit s odvolatelkou ani v tom, že pohledávku mohla uplatnit v insolvenčním řízení až poté, co insolvenční správce sepsal nemovitosti do majetkové podstaty dlužníka. Přihlášení pohledávky nemohlo být závislé na tom, zda a kdy insolvenční správce sepíše majetek sloužící k zajištění do majetkové podstaty dlužníka. V přezkoumávané věci po celou dobu přihlašovací lhůty odvolatelka, resp. společnost UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci byla zástavním věřitelem, nemovitosti, na kterých vázne zástavní právo, jsou ve vlastnictví dlužníka, což sám dlužník deklaroval již v podaném insolvenčním návrhu, v předloženém seznamu majetku, který byl opatřen podepsaným prohlášením o jeho správnosti a úplnosti, takže nemohly v dané věci vyvstat žádné pochyby o tom, zda tyto nemovitosti budou či nebudou sepsány do majetkové podstaty dlužníka. Odvolací soud proto odmítá odvolací argumentaci věřitelky, že přihlášením pohledávky před sepisem nemovitostí do majetkové podstaty by byla vystavena riziku sankce dle ustanovení § 178 nebo § 179 IZ. Nedůvodná je rovněž argumentace věřitelky, že nebyla insolvenčním správcem vyrozuměna o soupisu nemovitostí do majetkové podstaty s odkazem na ustanovení § 224 IZ. Povinnost vyrozumět o zahrnutí majetku do soupisu dle ustanovení § 224 IZ se vztahuje na situaci, kdy do soupisu jsou zapsány věci, práva či jiné majetkové hodnoty, které nenáležejí dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují. Jsou-li do majetkové podstaty zapisovány nemovitosti ve vlastnictví dlužníka, není povinností insolvenčního správce vyrozumívat zástavního věřitele o tom, že nemovitosti dlužníka byly zapsány do majetkové podstaty.

Z odůvodnění napadeného usnesení vyplývá, že insolvenční soud poukázal též na to, že přihláška pohledávky nebyla podána na předepsaném formuláři. Odvolací soud přisvědčuje odvolatelce, že nepodání přihlášky pohledávky na předepsaném formuláři je odstranitelnou vadou, k jejímuž odstranění by věřitelka měla být vyzvána. Za situace, kdy však její přihláška pohledávky byla podána opožděně, nebylo důvodu, aby soud vyzýval odvolatelku k odstranění vady přihlášky pohledávky.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelce se však též doručuje zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 21. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Olga Chlebková předsedkyně senátu