3 VSOL 856/2013-B-60
KSBR 26 INS 12296/2010 3 VSOL 856/2013-B-60

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Moravské Bránice 30, Dolní Kounice, o zrušení oddlužení a prohlášení konkursu, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. září 2013 č.j. KSBR 26 INS 12296/2010-B-48,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e.

Odův odně ní:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně zrušil schválené oddlužení dlužníka (výrok I.) a na jeho majetek prohlásil konkurs s tím, že konkurs bude projednán jako nepatrný (výroky II. a III.).

Na odůvodnění uvedl, že poté, co dne 7.4.2011 bylo usnesením č.j. KSBR 26 INS 12296/2010-B-10 (správně B-9) ve znění jeho změny a opravy provedené usnesením ze dne 15.4.2011 č.j. KSBR 26 INS 12296/2010-B-16, schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, soud zjistil, že pracovní poměr dlužníka skončil dohodou, dlužník byl dne 21.6.2012 vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání u příslušného úřadu práce a dne 3.9.2012 nastoupil do zaměstnání, které skončilo 31.10.2012. Od ledna 2012 do listopadu 2012 neobdržel insolvenční správce na účet majetkové podstaty žádnou srážku z příjmů dlužníka, ze mzdy za září a říjen 2012 zaslal dlužník správci částku 17 500 Kč, z níž bylo po úhradě dlužné odměny a výdajů insolvenčního správce rozděleno mezi věřitele 4 540 Kč. Od té doby nebyly na účet majetkové podstaty zaslány žádné částky. Na jednání dne 27.3.2013 dlužník sdělil, že se mu doposud nepodařilo zajistit zaměstnání, avšak dne 25.5.2013 se jako zájemce o zaměstnání podrobí testům fyzické způsobilosti, v novém zaměstnání by mohl mít příjem cca 20 000 Kč až 25 000 Kč. Dále přislíbil doložit darovací smlouvu, uzavřenou se svým otcem na částku 4 000 Kč měsíčně. Insolvenční správce dlužníka sdělil, že dlužník dosud uhradil věřitelům 2,38 % jejich pohledávek, navrhuje však, aby soud s rozhodnutím vyčkal do června a v závislosti na příjmové situaci dlužníka provede výpočet výše uspokojení věřitelů za zbývající dobu trvání oddlužení. Soud usnesením ze dne 3.7.2013 vyzval dlužníka, aby sdělil, zda je zaměstnán, doložil pracovní smlouvu, platový výměr a darovací smlouvu s otcem na částku 4 000 Kč. Dlužník na tuto výzvu soudu nereagoval. Insolvenční správce podáním ze dne 16.7.2013 soudu sdělil, že dlužník zaměstnání nezískal a podmínky schváleného oddlužení nadále neplní. Dlužník nereagoval ani na další výzvu soudu k předložení listin o svém příjmu ze dne 6.8.2013. Na základě těchto skutečností soud dospěl k závěru, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a je zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Proto schválené oddlužení zrušil a současně rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, který bude projednán jako nepatrný (§ 418 odst. 1, písm. b/, § 314 odst. 1, písm. a/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/ ve znění pozdějších změn a předpisů /dále jen IZ /).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že není schopen plnit splátkový kalendář v oddlužení jen dočasně, protože důvodem neplnění je jeho úraz, nikoli to, že by byl bez zaměstnání. Tvrdil, že je se zaměstnavatelem dohodnut, že po ukončení léčby je ochoten jej přijmout do pracovního poměru. Podle názoru dlužníka bude schopen po nástupu do zaměstnání a po plnění nového dárce v průběhu zbývající doby trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře uhradit minimální limit 30% pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Tyto tvrzené skutečnosti hodlá doložit listinami. Proto dlužník, dle obsahu odvolání, v odvolacím řízení žádá, aby odvolací soud změnil napadené výroky I. a II. usnesení tak, aby bylo dále pokračováno ve schváleném oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud, který dovodil včasnost, přípustnost a projednatelnost podaného odvolání, přezkoumal napadené usnesení v odvoláním dotčených výrocích I. a II. včetně řízení, které předcházelo jejich vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 o.s.ř.), a poté dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné. Odvolací soud doplnil dokazování dlužníkem v odvolacím řízení předloženými listinami a zjistil: -z potvrzení ze dne 20.10.2013, označeného jako Potvrzení dárce o měsíčním přispívání , že Pavel anonymizovano , anonymizovano , potvrzuje, že bude Martinu Koblížkovi přispívat částkou 12.000 Kč měsíčně do doby, než jmenovaný nastoupí do zaměstnání a po té částkou 6.000 Kč do úplného splacení oddlužení. V potvrzení je uvedeno, že Pavel anonymizovano má vědomost o nástupu Martina anonymizovano do zaměstnání, protože jej vezl do společnosti Strojírna Oslavany spol. s r.o., když došlo k jeho úrazu, kvůli němuž dosud do zaměstnání nenastoupil. -z lékařské zprávy Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace, ze dne 12.6.2013, že dlužník utrpěl téhož dne podvrtnutí kotníku, z lékařské zprávy téže nemocnice ze dne 25.9.2013, že jeho zdravotní potíže spojené s úrazem dolní končetiny přetrvávají.

Dlužník u jednání odvolacího soudu sdělil, že dosud neuzavřel pracovní smlouvu se zaměstnavatelem Strojírna Oslavany spol. s r.o. se sídlem Padochovská 530/31, Oslavany, u něhož měl dohodnutý nástup do práce dne 1.9.2013, protože dne 28.8.2013 utrpěl úraz. Podle telefonického příslibu má tento zaměstnavatel o dlužníka nadále zájem a po ukončení léčby úrazu bude moci do práce ihned nastoupit. Dlužník se jako uchazeč o zaměstnání u příslušného Úřadu práce dosud nezaregistroval.

Dle sdělení insolvenčního správce ze dne 25.10.2013 jej dlužník nekontaktoval, není mu známo nic o jeho zdravotních problémech ani to, zda a s kým má dlužník uzavřenu dohodu o nástupu do zaměstnání po vyléčení úrazu. Tvrzení o schopnosti uhradit v oddlužení limit 30% pohledávek svých nezajištěných věřitelů dlužník ničím nedoložil. Protože dlužník správci dosud nedoložil žádný doklad o svých aktuálních, ani přislíbených příjmech, nelze vypočíst míru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Po dosavadní dobu trvání splátkového kalendáře byly pohledávky věřitelů uspokojeny v míře 2,38% a dlužník by tak na splátky musel být schopen věřitelům okamžitě hradit minimálně 9.000 Kč měsíčně tak, aby jejich uspokojení dosáhlo zákonného minima.

Podle § 418 odst. 1, písm. b) IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Skutkový závěr soudu prvního stupně, že za dobu 28 měsíců dosavadního trvání účinků schváleného oddlužení dlužník uhradil svým nezajištěným věřitelům jen 2,38% jejich pohledávek a že naposledy plnil splátky v oddlužení v prosinci 2012, dlužník v odvolání ani nezpochybňoval. Jeho námitky spočívaly v tom, že je s budoucím zaměstnavatelem dohodnut o nástupu do práce ihned po ukončení své léčby a že v době od rozhodnutí soudu prvního stupně získal nového dárce, proto je schopen po dobu trvání účinků schváleného oddlužení uspokojit pohledávky svých věřitelů v zákonné výši. Tvrzení dlužníka o tom, že bude mít výdělek u zaměstnavatele Strojírna Oslavany spol. s r.o. v blíže neurčené budoucnosti (po vyléčení úrazu) není pro závěr v této věci právně významné. Dlužníkovy zdravotní obtíže trvají od června roku 2013 a dlužník netvrdil nic o tom, kdy konkrétně mu jeho zdravotní stav dovolí uzavřít pracovní smlouvu se zaměstnavatelem Strojírna Oslavany spol. s r.o. Z pouhého zájmu tvrzeného zaměstnavatele o dlužníka jako o zaměstnance žádné právo pro dlužníka neplyne. I pokud by bylo toto tvrzení doloženo, nebylo by z něj možno dovodit, že dlužník bude mít v nejbližší budoucnosti příjem z pracovní činnosti. Takový závěr by bylo možno učinit jen na základě uzavřené pracovní smlouvy s určitým dnem nástupu do práce, kterou však dlužník nedoložil. Úraz jako důvod, proč dlužník předběžně dohodnutou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem Strojírna Oslavany spol. s r.o. nepodepsal, nemůže nic změnit na závěru, že dlužník dosud nemá žádný pravidelný příjem ze mzdy, a tato odvolací námitka dlužníka není důvodná.

Dlužník v odvolacím řízení změnil svá tvrzení o příjmu z darovací smlouvy, kterou dle soudu prvního stupně hodlal uzavřít se svým otcem, a tvrdil, že pro účely oddlužení získal nového dárce Pavla anonymizovano . Své tvrzení o příjmu z daru od tohoto dárce však dlužník nedoložil, neboť nepředložil darovací smlouvu, z níž by tomuto dárci vyplýval závazek přispívat dlužníkovi pro účely oddlužení určitou částkou, a potvrzení dárce není právním úkonem, z něhož by dárci taková povinnost vznikla.

Dlužník proto žádnou změnu své příjmové situace ke dni rozhodování odvolacího soudu nedoložil. Skutečnost, že by k tomuto dni splnil dluh na splátkách pohledávek správce na odměně a náhradě hotových výdajů za dobu od ledna 2013 a že by od ledna 2013 plnil na splátky pohledávek nezajištěných věřitelů dlužník netvrdil. Stav věci, z něhož vycházel soud prvního stupně a z něhož lze důvodně usuzovat, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možno splnit, se proto nezměnil.

Pokud dlužník za dosavadní dobu 29 měsíců trvání účinků splátkového kalendáře na splátkách pohledávek svých nezajištěných věřitelů uhradil jen 2,38% těchto pohledávek, musel by být v následujících 31 měsících schopen na těchto splátkách uhradit nejméně 27,62%. Při celkových závazcích dlužníka 1.069.830,44 Kč by na těchto splátkách musel uhradit minimálně 295.487 Kč. Do konce dubna roku 2016 (do konce trvání účinků schváleného oddlužení splátkovým kalendářem) by tak dlužník musel hradit měsíčně svým věřitelům splátku cca 9.532 Kč (295.487:31) a spolu se zálohou na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.089 Kč by měsíční splátka musela činit nejméně 10.621 Kč (odhlédnuto od dluhu na splátkách odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce za dobu od ledna 2013). Dlužník však dosud nemá žádný příjem a z jím předložených listin nelze důvodně usuzovat, že jeho příjmová situace se v nejbližší době změní. Proto v této věci nelze učinit jiný závěr, než že podstatnou část soudem schváleného splátkového kalendáře nebude možno splnit. Tento důvod pro zrušení schváleného oddlužení a řešení dlužníkova úpadku konkursem podle odvolacího soudu nadále přetrvává (§ 418 odst. 1, písm. b/ IZ).

Proto je napadené usnesení soudu prvního stupně v odvoláním dotčené části, to je ve výrocích I. a II., věcně správné a odvolací soud je podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučen í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 31. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu