3 VSOL 855/2016-B-34
KSOS 22 INS 26266/2013 3 VSOL 855/2016-B-34

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem v Pasece 258, PSČ 783 97, o odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce, o odvolání insolvenčního správce Mgr. Romana Peška, se sídlem v Olomouci, Šantova 719/2, PSČ 779 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.5.2016, č.j. KSOS 22 INS 26266/2013-B-16,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku III. zr u š u j e a věc se v r a c í v tomto rozsahu soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soudu prvního stupně vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice Marie anonymizovano plněním splátkového kalendáře (výrok I.), schválil odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce Mgr. Romana Peška ve výši 25.047 Kč s tím, že tato částka již byla insolvenčnímu správci zálohově zaplacena, a dále odměnu ve výši 27.292,30 Kč z výtěžku zpeněžení mimořádného příjmu s tím, že tato částka bude uhrazena z prostředků v majetkové podstatě (výrok II.), určil odměnu insolvenčního správce Mgr. Romana Peška za období od povolení oddlužení do zahájení splátek [listopad 2011 (správně patří 2013)-duben 2014] ve výši 6.534 Kč včetně DPH s tím, že částka bude uhrazena z prostředků v majetkové podstatě (výrok III.) a zprostil insolvenčního správce Mgr. Romana Peška funkce (výrok IV.).

K výroku III. v důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že v souladu s platnou judikaturou určil odměnu insolvenčního správce za období od povolení isir.justi ce.cz oddlužení do zahájení splátek [listopad 2011 (správně patří 2013)-duben 2014] ve výši 6.534 Kč s tím, že částka bude uhrazena z prostředků v majetkové podstatě.

Proti tomuto usnesení, proti výroku III., proti části, kterou nebylo rozhodnuto o náhradě hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení ve výši 4.704,48 Kč včetně DPH, podal insolvenční správce včasné odvolání z důvodu nesprávného právního posouzení věci. Namítal, že v souladu s ust. § 38 odst. 2 ve spojení s ust. § 168 odst. 2, písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), náleží insolvenčnímu správci také odměna a náhrada hotových výdajů za výkon funkce od povolení oddlužení do doby schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Tvrdí, že žádal insolvenční soud o přiznání náhrady hotových výdajů ve výši 4.704,48 Kč včetně DPH z titulu cestovného. Výrokem III. však soud určil pouze odměnu insolvenčního správce ve výši 6.534 Kč včetně DPH, když tato částka zahrnuje jak odměnu ve výši 5.445 Kč včetně DPH, tak i hotové výdaje ve výši 1.089 Kč včetně DPH. Poukazuje na to, že v souladu s judikaturou má nárok za období od povolení oddlužení do schválení oddlužení, na náhradu hotových výdajů, které vznikly během řádného výkonu funkce. Má za to, že kromě částky ve výši 6.534 Kč včetně DPH mu měla být též přiznána náhrada hotových výdajů ve výši 4.704,48 Kč včetně DPH z titulu cestovného.

Podle ust. § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v odvoláním dotčeném výroku (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. d/ IZ), a dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro zrušení napadeného usnesení.

V přezkoumávané věci bylo rozhodnuto usnesením ze dne 27.11.2013, č.j. KSOS 22 INS 26266/2013-A-9 o úpadku dlužnice a jako způsob řešení jejího úpadku bylo povoleno oddlužení. Dne 21.2.2014 se konalo přez anonymizovano jednání a schůze věřitelů, kterých se insolvenční správce neúčastnil, namísto něho jednal před soudem na základě plné moci Mgr. Radim Janoušek. Dne 9.4.2014 pod č.j. KSOS 22 INS 26266/2013-B-3 bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Ze zprávy insolvenčního správce z 18.4.2016 vyplývá, že poslední splátka dle splátkového kalendáře proběhla v dubnu 2016 a došlo ke 100 % uspokojení nezajištěných věřitelů. Insolvenční správce navrhl, aby bylo rozhodnuto o splnění oddlužení, a dále, aby bylo rozhodnuto o jeho odměně a hotových výdajích, jednak za dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, ale i za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Za období od listopadu 2013 do dubna 2014 vyúčtoval insolvenční správce odměnu v celkové výši 4.500 Kč-spolu s 21 % DPH se jedná o částku 5.445 Kč a dále za stejné období vyúčtoval náhradu hotových výdajů za cestovné a parkovné 4.704,08 Kč a za ostatní pak náhradu hotových výdajů ve výši 1.089 Kč, což má být 6x 150 Kč + 21 % DPH-hotové výdaje celkem 5.793,48 Kč.

Podle ust. § 38 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odstavec 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odstavec 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odstavec 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odstavec 4).

Podle ust. § 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

Podle ust. § 7 vyhlášky, výše náhrady cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky (odstavec 2). Ostatní hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů (odstavec 3). Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (odstavec 4).

Judikatura odvolacích soudů je ustálena v závěru, že insolvenční správce má právo na odměnu a na náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a že tyto správcovy nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3, písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky. O odměně insolvenčního správce za jeho činnost, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, tj. za jeho činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem (popř. i za následnou takovou činnost), typicky při pozdějším přezkumu pohledávek uskutečněném při dalším přez anonymizovano jednání, soud rozhoduje dle § 5 vyhlášky, tj. určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností soud insolvenčnímu správci přizná v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity dle § 7 odst. 1 a 3 vyhlášky.

Napadeným výrokem soud prvního stupně určil odměnu ve výši 6.534 Kč včetně DPH za období od povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Z důvodů napadeného rozhodnutí však nevyplývá, jak soud prvního stupně k této částce dospěl, tj. jakými úvahami se řídil při stanovení odměny insolvenčního správce za období od listopadu 2013 do dubna 2014 a zda se skutečně jedná pouze o určení odměny insolvenčního správce či zda tato částka zahrnuje i náhradu hotových výdajů. Dle tvrzení odvolatele totiž přiznaná částka 6.534 Kč včetně DPH zahrnuje jednak jeho odměnu ve výši 5.445 Kč včetně DPH tak, jak si tuto odměnu za období od rozhodnutí o povolení oddlužení do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vyúčtoval ve svém podání ze dne 18.4.2016, jednak zahrnuje i náhradu hotových výdajů ve výši 1.089 Kč včetně DPH, kterou si rovněž vyúčtoval ve svém podání z 18.4.2016. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí soudu o přiznání odměny insolvenčního správce za období od listopadu 2013 do dubna 2014 ve výši 6.534 Kč postrádá jakékoliv věcné odůvodnění, považuje odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v napadeném výroku za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, což vede odvolací soud k tomu, že rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku III. je nutno zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení (ust. § 219a odst. 1, písm. b/ o.s.ř. a ust. § 221 odst. 1, písm. a/ o.s.ř.). V něm soud prvního stupně znovu rozhodne jak o odměně insolvenčního správce za období od listopadu 2013 do dubna 2014, tak také o náhradě hotových výdajů insolvenčního správce za toto období tak, aby bylo jasné, kolik za toto období činí odměna a jakou částku představuje náhrada hotových výdajů. K rozhodnutí o náhradě hotových výdajů s ohledem na vyúčtování insolvenčního správce z 18.4.2016 odvolací soud připomíná, že za období od rozhodnutí o povolení oddlužení do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se nejedná o činnost insolvenčního správce při pravidelné realizaci splátkového kalendáře, a nelze mu tudíž přiznat náhradu hotových výdajů paušální částkou dle ust. § 7 odst. 4 vyhlášky, ale pouze náhradu hotových výdajů v prokázané (důvodně vynaložené) výši, což by v daném případě odpovídalo přiznání cestovného.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené prostřednictvím insolvenčního rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního způsobu doručení.

Olomouc 26. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu