3 VSOL 851/2014-P6-10
KSOS 38 INS 33148/2013 3 VSOL 851/2014-P6-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Karlovice 297, PSČ 793 23, identifikační číslo 73319171, o přihlášce pohledávky věřitele č. 5 NOBICA Real, s.r.o., se sídlem Praha 8, Thámova 21/34, PSČ 186 00, identifikační číslo 25098969, zastoupeného JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem Brno, Havlíčkova 13, PSČ 602 00 (přihláška pohledávky č. P6), o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.4.2014, č.j. KSOS 38 INS 33148/2013-P6-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl přihlášku č. P6 věřitele č. 5 NOBICA Real, s.r.o. s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním doručeným soudu dne 4.4.2014, přihlásil věřitel NOBICA Real, s.r.o. do insolvenčního řízení nezajištěnou pohledávku v celkové výši 32.569,96 Kč, a jako důvod vzniku pohledávky označil smlouvu o nájmu ze dne 21.8.2007. S odkazem na ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) soud prvního stupně uzavřel, že uvedený věřitel přihlásil svou pohledávku po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek. Usnesení ze dne 4.2.2014, č.j. KSOS 38 INS 33148/2013-A-7, jímž bylo rozhodnutí o úpadku dlužníka, které (mimo jiné) obsahovalo výzvu věřitelům k přihlášení jejich pohledávek ve lhůtě třiceti dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 4.2.2014, takže lhůta pro přihlášení pohledávek skončila dne 3.3.2014, přihláška pohledávky věřitele však byla do datové schránky soudu doručena až dne 4.4.2014. Soud prvního stupně nepřisvědčil argumentaci věřitele, podle níž uplatnil svou přihlášku pohledávky včas, neboť soud by neměl oddlužení dlužnice schválit, a proto platí delší lhůta pro přihlašování pohledávek v konkursu. Soud prvního stupně uzavřel, že marné uplynutí lhůty k podání přihlášky věřitele mělo za následek, že se k ní již nepřihlíží, a tento právní účinek nelze opožděně přihlášenou pohledávkou zvrátit. Soud proto podle ustanovení § 185 IZ pozdě podanou přihlášku pohledávky odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Odvolatel namítl, že svou pohledávku uplatnil u soudu dne 4.4.2014 ve dvouměsíční lhůtě podle ustanovení § 136 odst. 2 písm. d) IZ. Uvedl, že ve svém podání ze dne 3.4.2014 poukázal na skutečnost, že mu vůči dlužnici svědčí pohledávka vyplývající ze smlouvy o nájmu věcí movitých i nemovitých ze dne 21.8.2007, přičemž tato pohledávka vznikla z podnikatelské činnosti dlužnice. Z tohoto důvodu měl soud návrh dlužnice na povolení oddlužení odmítnout podle § 390 odst. 3 IZ, neboť byl podán osobou, která k tomu není oprávněna. Odvolatel také poukázal na to, že dlužnice v návrhu na povolení oddlužení existenci svého podnikatelského závazku vůči věřiteli účelově zamlčela, což svědčí o tom, že návrhem na povolení oddlužení je sledován nepoctivý záměr. Podle odvolatele je tak zřejmé, že nebyly splněny podmínky pro řešení úpadku oddlužením, takže není dán důvod pro zkrácení lhůty pro přihlášení pohledávek dle § 136 odst. 3 IZ. Podle názoru odvolatele činí lhůta k přihlášení pohledávek dle § 136 odst. 2, písm. d) IZ dva měsíce ode dne zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku.

Odvolací soud předesílá, že dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II. -přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno u Krajského soudu v Ostravě insolvenčním návrhem dlužnice Heleny anonymizovano spojeným s návrhem na povolení oddlužení, jež soudu došel dne 21.11.2013. Usnesením ze dne 4.2.2014, č.j. KSOS 38 INS 33148/2013-A-7, které bylo týž den zveřejněno v insolvenčním rejstříku, Krajský soud v Ostravě zjistil úpadek dlužnice Heleny anonymizovano (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Petra Vysoudila (výrok II.), povolil řešení úpadku oddlužením (výrok III.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny (výrok V.), učinil další potřebné výzvy dle insolvenčního zákona, nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 7.5.2014 a vyslovil, že účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výroky VI.-IX.) Dne 4.4.2014 byla do datové schránky soudu prvního stupně doručena přihláška pohledávky věřitele NOBICA Real s.r.o.

Podle ustanovení § 136 odst. 2 písm. d) IZ, rozhodnutí o úpadku musí obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě dvou měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání.

Podle ustanovení § 136 odst. 3 IZ, je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanoveného rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli dlužníka a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 89 odst. 1 IZ, účinky rozhodnutí o úpadku nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, to je v přezkoumávané věci dne 4.2.2014. V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 o.s.ř. a § 136 odst. 3 IZ (neboť s rozhodnutím o úpadku bylo spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení), tak začala věřitelům běžet třicetidenní lhůta k přihlášení pohledávek dnem 5.2.2014, a konec této lhůty připadl na pondělí 3.3.2014 (pracovní den). Věřitel však podal přihlášku pohledávky do datové schránky soudu prvního stupně až dne 4 4.2014, tedy po uplynutí stanovené třicetidenní lhůty, takže podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ nelze k této opožděné přihlášce pohledávky přihlížet.

Nutno zdůraznit, že insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, to je ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2 písm. d), odst. 3 IZ, § 173 IZ). Výjimku z této povinnosti stanoví insolvenční zákon v § 165 odst. 2 IZ pouze pro věřitele pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatu, což však není případ odvolatele.

Námitky odvolatele, že nebyly splněny podmínky pro řešení úpadku dlužnice oddlužením, a tudíž, že lhůta k přihlášení pohledávek je ve smyslu ustanovení § 136 odst. 2, písm. d) IZ dvouměsíční, neobstojí. V daném případě, kdy dlužnice společně s insolvenčním návrhem podala návrh na povolení oddlužení, insolvenční soud postupoval podle ustanovení § 148 odst. 3 IZ a spojil rozhodnutí dle § 136 (rozhodnutí o úpadku) s rozhodnutím o způsobu řešení úpadku (§ 4 odst. 1, písm. c/ IZ).

Námitkami odvolatele, jimiž ve svém důsledku zpochybňuje závěr soudu prvního stupně, že dlužnici lze povolit oddlužení, se odvolací soud nezabýval již z toho důvodu, že pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o povolení oddlužení přezkoumávat nelze (odvolání proti takovému rozhodnutí ostatně není ani přípustné -srov. ustanovení § 397 odst. 1 IZ).

V přezkoumávané věci je tak podstatné to, že soud prvního stupně s rozhodnutím o úpadku spojil rozhodnutí o povolení oddlužení dlužnice, takže správně podle ustanovení § 136 odst. 3 IZ stanovil k přihlášení pohledávek třicetidenní lhůtu, kterou, jak výše uvedeno, odvolatel nedodržel.

Soud prvního stupně proto postupoval správně, pokud opožděně podanou přihlášku pohledávky věřitele podle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě do dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 17. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu