3 VSOL 847/2016-A-17
KSBR 45 INS 1770/2016 3 VSOL 847/2016-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Čestmíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Uhřínov 107, PSČ 594 41, o insolvenčním návrhu věřitele Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 750, PSČ 285 22, o odvolání navrhovatele-věřitele Pavla anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.4.2016, č.j. KSBR 45 INS 1770/2016-A-9 ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.5.2016, č.j. KSBR 45 INS 1770/2016-A-13,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil navrhovateli, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na blíže označený účet Krajského soudu v Brně nebo v hotovosti zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že návrhem ze dne 25.1.2016 se navrhovatel domáhá, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a současně na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Poté, co citoval ustanovení § 108 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) soud prvního stupně vyložil smysl a účel zálohy na náklady insolvenčního řízení a uzavřel, že považuje za nezbytné složení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, isir.justi ce.cz neboť v řízení nebylo doposud prokázáno, že by dlužník vlastnil finanční prostředky, které by postačovaly k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení podal insolvenční navrhovatel-věřitel Pavel Filip odvolání, v němž soudu prvního stupně vytýká, že neprovedl veškeré důkazy, které provést měl a mohl , a v důsledku toho neúplně zjistil skutkový stav. Odvolateli je známo, že dlužník a jeho manželka Šárka Čermáková mají ve společném jmění manželů nemovitý majetek-pozemek parc. č. st. 146, jehož součástí je stavba č.p. 107-rodinný dům a pozemek parc. č. 78/2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na LV č. 295 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí pro obec Uhřínov, katastrální území Uhřínov u Velkého Meziříčí. Podle ustanovení § 205 odst. 3 insolvenčního zákona přitom náleží do majetkové podstaty dlužníka i majetek ve společném jmění dlužníka a jeho manžela. Podle odvolatele je tak zřejmé, že dlužník vlastní dostatečný majetek ke krytí nákladů insolvenčního řízení a není důvod ukládat navrhovateli povinnost ke složení zálohy, zvláště v takové výši. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání insolvenčního navrhovatele není důvodné.

Podle ustanovení § 108 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení (odstavec 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odstavec 2).

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 26.1.2016 k insolvenčnímu návrhu věřitele Pavla anonymizovano . Insolvenční navrhovatel v podaném návrhu tvrdí, že má za dlužníkem pohledávku v celkové výši 150.000 Kč z titulu nevrácené půjčky, kterou ve výši 150.000 Kč poskytl dlužníkovi v hotovosti na základě smlouvy o půjčce ze dne 1.8.2015. Půjčku se dlužník zavázal vrátit spolu s úrokem z půjčky do 30.9.2015, půjčku však nevrátil. Podle dalších údajů uvedených v návrhu má dlužník nejméně jednoho dalšího věřitele s pohledávkou po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů, kterou dlužník není schopen plnit déle jak tři měsíce, a to Michala Kratochvílu, nar. 5.1.1977, bytem Velké Meziříčí, Bezručova 1520/7, který má za dlužníkem pohledávku ve výši 950.000 Kč z neuhrazené směnky, jež byla splatná dne 23.10.2012. Dlužník je tedy v úpadku podle ustanovení § 3 odst. 1 insolvenčního zákona, to je ve formě platební neschopnosti. K výzvě Krajského soudu v Brně usnesením ze dne 29.1.2016, č.j. KSBR 45 INS 1770/2016-A-5 k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu, a k výzvě Krajského soudu v Brně usnesením ze dne 29.1.2016, č.j. KSBR 45 INS 1770/2016-A-6 k předložení seznamu majetku, seznamu závazků a seznamu zaměstnanců, se dlužník k insolvenčnímu návrhu věřitele vyjádřil podáním ze dne 15.2.2016, došlým soudu dne 17.2.2016, v němž pouze uvedl, že nesouhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, neboť považuje za nutné se k celé věci na jednání vyjádřit, a dále, že momentálně není v jeho možnostech předložit soudu seznamy o svém majetku a pohledávkách, jakož i o svých závazcích či zaměstnancích, z důvodu složitosti a rozsáhlosti dané věci , s tím, že však na vyhotovení požadovaných seznamů intenzivně pracuje , a jakmile bude mít veškeré dokumenty k dispozici a seznamy vyhotoveny, neprodleně je soudu zašle. Na opakovanou výzvu Krajského soudu v Brně usnesením ze dne 22.2.2016, č.j. KSBR 45 INS 1770/2016-A-8 k předložení seznamu majetku, seznamu závazků a seznamu zaměstnanců již dlužník nereagoval. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Je třeba uvést, že účelem institutu zálohy na náklady insolvenčního řízení je -jak soud prvního stupně správně vyložil-zejména umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce. Pokud průběžně vznikající náklady nebudou moci být pokryty z majetkové podstaty, je nutno ještě před rozhodnutím o insolvenčním návrhu trvat na složení zálohy. Může se tak stát nejen tehdy, pokud dlužník nemá žádný hodnotnější majetek, ale i v případě, kdy sice majetkem disponuje, nemá však dostatek pohotových finančních prostředků k úhradě prvotních nákladů, které insolvenčnímu správci zpravidla po ustanovení do funkce vznikají. Záloha je konečně i formou záruky úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty. Institut zálohy má bránit tomu, aby náklady insolvenčních řízení byly přenášeny na stát (§ 38 odst. 2 IZ).

Potřebu složení zálohy na náklady insolvenčního řízení je nutno zkoumat na základě zjištění o předpokládaném rozsahu a skladbě majetkové podstaty dlužníka. Tato činí soud zpravidla z obsahu insolvenčního návrhu, jeho příloh a dalšího obsahu spisu. V případě věřitelského návrhu je určující především dlužníkem k výzvě soudu předkládaný seznam majetku.

V přezkoumávané věci však dlužník ani přes výzvu soudu prvního stupně seznam svého majetku nepředložil.

Námitkám odvolatele je možno přisvědčit potud, že-jak vyplývá z výpisu z katastru nemovitostí-dlužník a jeho manželka Šárka Čermáková jsou skutečně vlastníky-majetek ve společném jmění manželů-nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí na LV č. 295 pro obec Uhřínov, katastrální území Uhřínov u Velkého Meziříčí, a to pozemku parc. St. 146, jehož součástí je stavba Uhřínov č.p. 107, rodinný dům, a pozemku parcely č. 78/2. Nutno ovšem přihlédnout k tomu, že podle údajů ve výpisu z katastru nemovitostí je tento majetek zatížen zástavním právem smluvním a zástavními právy exekutorskými. Zástavní právo smluvní bylo zřízeno na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 23.8.2004 k zajištění pohledávek a jejich příslušenství vyplývajících ze smlouvy o úvěru ve výši 1.600.000 Kč věřitele Česká spořitelna, a.s., identifikační číslo osoby: 45244782. Zástavní právo exekutorské pak bylo zřízeno k zajištění pohledávky ve výši 3.422.073,09 Kč a příslušenství věřitele Československá obchodní banka, a.s., identifikační číslo osoby: 00001350, pohledávky ve výši 10.265.467 Kč a příslušenství věřitele D.S.Leasing, a.s., identifikační číslo osoby: 48909238, a pohledávky ve výši 220.000 Kč s příslušenstvím věřitelky Mgr. Moniky Korčákové, Plzeň, Východní Předměstí, Zahradní 739/34. Výtěžek ze zpeněžení těchto nemovitostí tedy bude použit primárně k úhradě pohledávek zajištěných věřitelů, nákladů, které přímo souvisí se zpeněžováním, a odměny insolvenčního správce související s tímto zpeněžením (§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb.). Výtěžku ze zpeněžení věcí sloužících k zajištění pohledávek lze podle ustanovení § 305 odst. 2 IZ použít k uspokojení pohledávek za podstatou, mezi něž náklady insolvenčního řízení patří, teprve po úplném uspokojení nezajištěných věřitelů. V této fázi řízení přitom nelze předjímat, zda výtěžek zpeněžení nemovitostí bude zcela použit na úhradu zajištěných pohledávek, či zda případně bude postačovat také k úhradě nákladů insolvenčního řízení, které se zpeněžením zástavy nesouvisí. V případě, že by výtěžek zpeněžení zastavených nemovitostí nebylo možno použít také na úhradu nákladů insolvenčního řízení, které se zpeněžením zástavy nesouvisí, podle ustanovení § 38 odst. 2 IZ by nároky správce (jeho odměnu a hotové výdaje) hradil stát, čemuž má předejít-jak shora vyloženo-právě institut zálohy.

Za tohoto stavu tedy nemůže být důvodná námitka odvolatele, koncentrující se do tvrzení, že majetek dlužníka bude postačovat k úhradě (všech) nákladů insolvenčního řízení, když odvolatel ani své tvrzení o tom, že hodnota nemovitostí převyšuje hodnotu zajištěných pohledávek, nijak nedokládá.

S ohledem na konstrukci způsobu výpočtu odměny insolvenčního správce v ustanovení § 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb., podle níž minimální odměna správce činí vždy nejméně 45.000 Kč, a s přihlédnutím k tomu, že správce má kromě toho právo na náhradu hotových výdajů, jež mu v průběhu insolvenčního řízení vzniknou, přičemž ve vtahu k možnosti uspokojit tyto nároky z výtěžku zpeněžení se zde uplatní omezení podle § 298 IZ, je plně opodstatněn požadavek na úhradu zálohy ve výši 50.000 Kč.

S ohledem na absenci informací o výši hotových finančních prostředků dlužníka (když v tomto směru se dlužník nijak nevyjádřil), je nutno trvat na složení zálohy na náklady insolvenčního řízení i z důvodu zajištění prostředků k překlenutí počáteční fáze řízení, kdy insolvenční správce nemá z čeho hradit vznikající náklady do doby zpeněžení majetkové podstaty. Po správci nelze spravedlivě požadovat, aby tyto náklady nesl ze svého. Za takové náklady insolvenčního řízení lze považovat hotové výdaje vynaložené na pořízení soupisu majetkové podstaty, její správu a náklady zpeněžování, mezi něž patří především cestovné, náklady na ocenění majetkové podstaty, správní poplatky, inzerce, účetní služby, výdaje spojené s vymáháním pohledávek a podobně.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a insolvenčnímu navrhovateli se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 19. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu