3 VSOL 847/2012-B-18
KSOL 16 INS 23005/2011 3 VSOL 847/2012-B-18

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Zory anonymizovano , anonymizovano , bytem Olomouc-Hodolany, Přichystalova 1077/70, PSČ 779 00, o odvolání dlužnice a Ľudovita anonymizovano , anonymizovano , bytem Olomouc, Přichystalova 1077/70, PSČ 779 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 6.8.2012, č.j. KSOL 16 INS 23005/2011-B-10

takto:

Odvolání dlužnice Zory anonymizovano a Ľudovita anonymizovano , anonymizovano , bytem Olomouc, Přichystalova 1077/70, se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně změnil poměr uspokojení pohledávek věřitelů dlužnice při plnění oddlužení splátkovým kalendářem, který byl uveden ve výroku II. usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOL 16 INS 23005/2011-B-3, ze dne 13.4.2012, způsobem specifikovaným ve výroku I. rozhodnutí (výrok I.), určil, že částku, která byla dosud deponována u insolvenčního správce, připadající na plnění pohledávek věřitele č. 4 a věřitele č. 5 v řízení vedeném pod sp.zn. KSOL 16 INS 23005/2011, rozdělí insolvenční správce mezi věřitele dle poměru uspokojení pohledávek uvedeného ve výroku I. usnesení (výrok II.) a vyslovil, že účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

Proti tomuto usnesení podala dlužnice Zora anonymizovano a Ľudovit Galba včasné odvolání, v němž odvolatelé vyjádřili nesouhlas se změnou poměru uspokojení pohledávek věřitelů dlužnice.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona, rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Podle § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle § 218, písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Podle ustanovení § 407 odst. 3, věty třetí IZ může rozhodnutí o změně rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře napadnout odvoláním pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí. Dlužnice tedy není osobou oprávněnou k podání odvolání proti napadenému usnesení. Odvolací soud proto ve vztahu k dlužnici postupoval dle ustanovení § 218, písm. b) o.s.ř. a odvolání dlužnice jako odvolání podané osobou neoprávněnou odmítl.

Ze shora citovaného zákonného ustanovení § 201 o.s.ř. vyplývá, že usnesení soudu prvního stupně může odvoláním napadnout pouze účastník řízení. Odvolatel Ľudovit Galba však není účastníkem předmětného insolvenčního řízení, odvolací soud proto postupoval dle ustanovení § 218, písm. b) o.s.ř. a jeho odvolání rovněž odmítl jako odvolání podané osobou neoprávněnou.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu