3 VSOL 844/2012-B-44
KSOS 13 INS 13419/2011 3 VSOL 844/2012-B-44

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčková a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka EKOFRIG Comp. s.r.o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, Závodní 93/1219, PSČ 700 30, IČ: 26790181, o uložení pořádkové pokuty insolvenční správkyni, o odvolání insolvenční správkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.9.2012 č.j. KSOS 13 INS 13419/2011-B-31

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se v odvoláním napadeném výroku I. m ě n í tak, že insolvenční správkyni Mgr. Sylvě Pahutové se u k l á d á pořádková pokuta ve výši 10.000 Kč.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil insolvenční správkyni Mgr. Sylvě Pahutové pořádkovou pokutu ve výši 20.000 Kč, kterou je povinna zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto usnesení na blíže označený účet Krajského soudu v Ostravě (výrok I.) a uložil jí, aby ve lhůtě do deseti dnů od doručení tohoto usnesení předložila soudu aktualizovaný soupis majetkové podstaty v přehledném členění podle ustanovení § 206 insolvenčního zákona (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 4.10.2011 č.j. KSOS 13 INS 13419/2011-B-1 bylo insolvenční správkyni uloženo (mimo jiné), aby nejpozději do sedmi pracovních dnů před datem konání schůze věřitelů předložila soudu soupis majetkové podstaty dlužníka s náležitostmi podle § 14 jednacího řádu v přehledném členění. Insolvenční správkyně ve zprávě ze dne 29.11.2011 sdělila, že soupis majetkové podstaty je předkládán v samostatném podání, k tomuto podání však soupis majetkové podstaty přiložen nebyl, a nebyl předložen ani u přezkumného jednání. Soud proto přípisem ze dne 31.5.2012 vyzval insolvenční správkyni k jeho předložení, a současně ji vyzval i k předložení zprávy o dalším postupu v řízení. Výzva byla insolvenční správkyni doručena do datové schránky dne 4.6.2012. Podáním, doručeným soudu dne 11.6.2012, předložila insolvenční správkyně soupis majetkové podstaty a připojila na vědomí vyjádření jednatele dlužníka Jaromíra Mintěla k movitému majetku. Protože soud považoval tento soupis za nedostatečný, vyzval insolvenční správkyni výzvou ze dne 29.6.2012 k předložení soupisu majetkové podstaty v přehledném členění podle ustanovení § 206 insolvenčního zákona, a současně ji upozornil na některé položky soupisu (s tím, že není zahrnuta záloha zaplacená dlužníkem ve výši 50.000 Kč a není uvedena převzatá hotovost ve výši 504 Kč, i když z návrhu vyplývá hotovost 7.815 Kč, nejsou uvedeny pohledávky dlužníka). Tato výzva byla insolvenční správkyni doručena do datové schránky dne 2.7.2012. Insolvenční správkyně ani po výzvách svoji povinnost nesplnila, proto ji soud vyzval ke splnění uložené povinnosti usnesením ze dne 10.8.2012 a současně ji upozornil na možnost uložené pořádkové pokuty. Vzhledem k tomu, že insolvenční správkyně neplní povinnosti, vyplývající ze zákona (nepodává soudu nejméně jednou za tři měsíce zprávu o stavu insolvenčního řízení podle ustanovení § 36 odst. 2 insolvenčního zákona) a neplní povinnosti podle výzev soudu (od prosince 2011 není předložen řádný soupis majetkové podstaty), soud podle ustanovení § 81 odst. 2 insolvenčního zákona uložil insolvenční správkyni pořádkovou pokutu za neplnění povinností v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení, výslovně proti výroku I., podala insolvenční správkyně odvolání. Poukazovala na to, že dlužník se ocitl v úpadkovém stavu kvůli vnitřním rozbrojům mezi jednateli, kteří jsou zároveň společníky, kteří se vzájemně obviňují z toho, kdo zapříčinil úpadek dlužníka. Jaromír Mintěl však doložil vyúčtování částky 922.444 Kč, kterou ze společnosti vybral, a následně zbývající částku vložil na účet majetkové podstaty dlužníka, jednatel Jozef Kolenčík však náležitě nevysvětlil některé majetkové transakce a nepředal účetnictví dlužníka a požadované dokumenty, ačkoliv k tomu byl opakovaně vyzýván. Dále namítala, že již ve zprávě ze dne 29.11.2011 zmiňovala, že finanční hotovost správci předána nebyla, ostatní majetek nebyl dohledán, nebyla ověřena jeho reálná existence. V soupise tak nemohla ani žádná položka figurovat . Soupis majetkové podstaty byl soudu předložen dne 11.6.2012, když ze strany Jaromíra Mintěla byla ve prospěch účtu majetkové podstaty uhrazena částka 275.995 Kč. Podle odvolatelky závěr soudu prvního stupně o tom, že nedošlo k předložení soupisu majetkové podstaty, správný není. Soupis majetkové podstaty předložen byl, avšak reflektoval aktuální situaci co do rozsahu zjištěného majetku. Nelze rovněž souhlasit se soudem prvního stupně, pokud argumentoval tím, že soupis majetkové podstaty neodpovídá přehlednému členění podle ustanovení § 206 insolvenčního zákona. Položky soupisu majetkové podstaty sice nejsou označeny v tom pořadí, jak je uvádí zákon, nicméně za stavu, kdy u dlužníka není zjištěn žádný majetek (vyjma finančního) je rozčlenění na základní položky dostačující. Podle názoru odvolatelky nelze odhlédnout od toho, že součinnost poskytovaná dlužníkem je nedostatečná, že dohledávání majetku dlužníka je obtížné a dále, že jí nebylo předáno účetnictví dlužníka ve stavu, který by umožňoval relevantními doklady ověřit rozsah majetku dlužníka. Není tudíž její vinou, že soupis majetkové podstaty, tak, jak byl předložen, odrážel údaje, které v té době byly objektivně zjištěny. Navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se insolvenční správkyni pořádková pokuta neukládá.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání insolvenční správkyně je částečně důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 4.10.2011 č.j. KSOS 13 INS 13419/2011-A-9 rozhodl o zjištění úpadku dlužníka EKOFRIG Comp. s.r.o., insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Sylvu Pahutovou, Moravská Ostrava, Dlouhá 53/6, na majetek dlužníka prohlásil konkurs, který bude projednáván jako nepatrný, s tím, že účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku spolu s poučením o následcích podání přihlášek pohledávek po uplynutí této lhůty, a dále je vyzval, aby neprodleně sdělili insolvenční správkyni, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových právech s poučením, že pokud tak neučiní, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo, a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 9.12.2011 v 8.30 hod, s tím, že předvolává dlužníka a insolvenční správkyni k přezkumnému jednání, a že jejich účast je nezbytná. Usnesením ze dne 4.10.2011 č.j. KSOS 13 INS 13419/2011-B-1 pak Krajský soud v Ostravě uložil insolvenční správkyni, aby v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 IZ přezkoumala přihlášky pohledávek po jejich doručení soudem a s těmito přihláškami dále nakládala způsobem v usnesení blíže specifikovaným, oznámila soudu kde a kdy jsou účastníci oprávněni nahlížet do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl tento seznam sestaven, sdělila další (blíže označené) údaje, a dále, aby zjistila aktuální majetkovou situaci dlužníka a nejpozději do sedmi pracovních dnů před datem konání schůze věřitelů předložila soudu soupis majetkové podstaty dlužníka s náležitostmi podle § 14 JŘ , a to v členění: nemovitý majetek, movitý majetek, finanční prostředky, pohledávky, ostatní, a nejpozději do sedmi pracovních dnů před datem konání schůze věřitelů předložila soudu zprávu o dosavadní činnosti včetně zprávy o hospodářské situaci dlužníka, která bude také předmětem schůze věřitelů, konané dne 9.12.2011. Na výzvu v usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.10.2011 č.j. KSOS 13 INS 13419/2011-B-1 reagovala insolvenční správkyně jednak podáním ze dne 21.11.2011, které soudu došlo dne 22.11.2011, v němž insolvenčnímu soudu sdělila, že předkládá zpracovaný seznam přihlášených pohledávek, a dále podáním ze dne 29.11.2011, došlým soudu dne 30.11.2011, označeným jako zpráva insolvenční správkyně o dosavadní činnosti a zpráva o hospodářské situaci dlužníka . V tomto podání, v části označené I. zpráva insolvenčního správce o dosavadní činnosti , insolvenční správkyně uvedla, že byl pořízen soupis majetkové podstaty vycházející z informací dlužníka, s tím, že zjištění rozsahu majetkové podstaty se odráží v soupise majetkové podstaty pořízeném podle § 217 a násl. insolvenčního zákona, a že soupis majetkové podstaty je předkládán insolvenčnímu soudu v samostatném podání. Podle obsahu spisu však soupis majetkové podstaty v samostatném podání insolvenčnímu soudu nepředložila. Na schůzi věřitelů, konané bezprostředně po skončení přezkumného jednání dne 9.12.2011 (jak vyplývá z obsahu protokolu z přezkumného jednání a schůze věřitelů) sice insolvenční soud konstatoval, že správkyně předložila zprávu o dosavadní činnosti a soupis majetkové podstaty, přičemž správkyně na svou zprávu o dosavadní činnosti ze dne 29.11.2011 včetně soupisu majetkové podstaty a hospodářské situace dlužníka ze dne 29.11.2011 odkázala, nicméně je zjevné, že soupis majetkové podstaty do spisu předložen nebyl. V podání ze dne 11.4.2012, jež soudu došlo dne 12.4.2012, podala insolvenční správkyně insolvenčnímu soudu tzv. dílčí zprávu o své činnosti. Dne 24.5.2012 došlo insolvenčnímu soudu sdělení jednatele společnosti dlužníka Jozefa Kolenčíka o tom, že na základě telefonického dotazu u Krajského soudu v Brně mu bylo sděleno, že se ve spise listina, označená jako soupis majetkové podstaty, nenalézá. Poté krajský soud výzvou ze dne 31.5.2012 vyzval insolvenční správkyni k předložení soupisu majetkové podstaty v přehledném členění podle ustanovení § 206 insolvenčního zákona a k předložení zprávy o dalším postupu ve lhůtě deseti dnů. Výzva byla doručena insolvenční správkyni dne 4.6.2012. Na základě této výzvy předložila insolvenční správkyně dne 12.6.2012 zprávu o dalšímu postupu (v níž uvedla, že vzhledem ke krokům, které ve společnosti byly činěny, je nasnadě podání žalob na neplatnost a neúčinnost převodu majetku dlužníka) a dále soupis majetkové podstaty, v němž označila jako položky A) nemovitosti , B) movité věci , C) pohledávky , D) jiná majetková práva a E) finanční prostředky , přičemž u položek A), B), C) a D) nejsou uvedeny žádné údaje, u položky E) finanční prostředky je uvedeno 1) účet majetkové podstaty: částka: 275.995 Kč, důvod: vklad hotovosti Jaromír Mintěl . K tomuto soupisu majetkové podstaty pak předložila tzv. vyjádření k dotazům Mgr. Sylvy Pahutové ze dne 23.2.2012 , Jaromíra Mintěla ze dne 2.3.2012. Následně výzvou ze dne 29.6.2012 byla insolvenční správkyně vyzvána k předložení soupisu majetkové podstaty v přehledném členění podle ustanovení § 206 insolvenčního zákona , s tím, že vzhledem ke sporům jednatelů dlužníka vyhotoví insolvenční správkyně soupis majetkové podstaty na základě vlastního šetření. Dále jí bylo sděleno, že v předloženém soupise ze dne 11.6.2012 nejsou zahrnuty položky vyplývající ze spisu (není uvedena dlužníkem zaplacená záloha, která byla správkyni vydána usnesením ze dne 13.12.2011, jež má být zahrnuta do majetkové podstaty, není zde uvedena hotovost ve výši 504 Kč), a že z podaného návrhu dlužníka dále vyplývá hotovost v pokladně ve výši 7.815 Kč a pohledávky. Soud (jako věřitelský orgán) ji současně vyzval ke sdělení, zda a jaké kroky činí k rychlému a hospodárnému ukončení insolvenčního řízení s ohledem na to, že konkurs byl prohlášen dne 4.10.2011. Tato výzva byla insolvenční správkyni doručena dne 2.7.2012. Na výzvu soudu ze dne 29.6.2012 insolvenční správkyně nereagovala, a insolvenční soud proto usnesením ze dne 10.8.2012, č.j. KSOS 13 INS 13419/2011-B-29 vyzval insolvenční správkyni ke splnění této povinnosti spolu s poučením podle ustanovení § 81 odst. 2 insolvenčního zákona. Na usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.8.2012, jež bylo doručeno insolvenční správkyni dne 14.8.2012, insolvenční správkyně rovněž nereagovala. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 36 IZ, insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob (odstavec 1). Insolvenční správce poskytuje věřitelským orgánům součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jejich funkce; zejména se na žádost věřitelského orgánu účastní jeho jednání a nejméně jednou za tři měsíce předkládá věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení (odstavec 2).

Podle ustanovení § 81 odst. 2 IZ, insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem, nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000 Kč.

Shora citované ustanovení § 81 odst. 2 IZ umožňuje insolvenčnímu soudu uložit insolvenčnímu správci za nesplnění povinnosti buď uložené mu soudem nebo za nesplnění jiné jeho povinnosti sankci ve formě pořádkové pokuty. Insolvenční soud může uložit insolvenčnímu správci pokutu i opětovně, do celkové výše 200.000 Kč.

Námitka odvolatelky, koncentrující se do tvrzení, že povinnosti (podle obsahu podaného odvolání je tím míněna povinnost předložit soupis majetkové podstaty), plněny jsou, důvodná není.

Je třeba uvést, že insolvenční správkyně byla vyzvána k předložení soupisu majetkové podstaty dlužníka usnesením ze dne 4.10.2011, jímž jí bylo uloženo předložit tento soupis nejpozději do sedmi pracovních dnů před datem konání schůze věřitelů, tj. před datem 9.12.2011. Není pochybnosti o tom, že tuto povinnost insolvenční správkyně nesplnila, a soupis majetkové podstaty (datovaný dne 11.6.2012) byl insolvenčnímu soudu předložen až na základě výzvy soudu ze dne 31.5.2012. Vzhledem k tomu, že tento soupis majetkové podstaty vykazoval podle názoru insolvenčního soudu nedostatky, byla insolvenční správkyně vyzvána k předložení řádného soupisu majetkové podstaty s tím, že tento soupis vyhotoví na základě vlastního šetření, a s upozorněním na nedostatky původního soupisu. Na základě této výzvy insolvenčního soudu, ani na základě další výzvy v usnesení ze dne 10.8.2012, však insolvenční správkyně soupis majetkové podstaty, vyhotovený podle pokynů insolvenčního soudu, nepředložila. Námitka odvolatelky ohledně nedostatečné součinnosti poskytované dlužníkem je přitom za situace, kdy na uvedené výzvy insolvenčního soudu nereagovala vůbec, bez významu.

Naproti tomu, založil-li soud prvního stupně opodstatněnost postupu podle ustanovení § 81 odst. 2 IZ i na závěru, že insolvenční správkyně neplnila ani povinnosti, které vyplývají přímo ze zákona, ustanovení § 36 odst. 2 IZ, odvolací soud přihlédl k tomu, že právě tuto informační povinnost, jež má podobu podávání písemné zprávy v intervalu tří měsíců, insolvenční správkyně alespoň částečně plnila, když tak učinila jednak v podání ze dne 29.11.2011, jež soudu došlo dne 30.11.2011, a dále v podání ze dne 11.4.2012 (označené jako dílčí zpráva o činnosti ), došlém soudu dne 12.4.2012.

Právě s přihlédnutím k této okolnosti a s přihlédnutím k tomu, že-jak se z obsahu spisu podává-insolvenční správkyně splnila povinnost, která jí byla uložena odvoláním napadeným usnesením (předložit soudu aktualizovaný soupis majetkové podstaty), a že předložila současně i zprávu o stavu insolvenčního řízení, považuje odvolací soud za přiměřenou pořádkovou pokutu ve výši 10.000 Kč.

Z uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části změnil tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 15. února 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu