3 VSOL 843/2013-A-23
KSOS 31 INS 27254/2012 3 VSOL 843/2013-A-23

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Jána anonymizovano , anonymizovano , bytem Čapkova 689, 739 61 Třinec, identifikační číslo osoby 12 64 03 28, o insolvenčním návrhu věřitele České spořitelny, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, identifikační číslo osoby 45 24 47 82, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.6.2013 č.j. KSOS 31 INS 27254/2012-A-15,

tak to:

Odvolání dlužníka se o d m í t á.

Odův odně ní:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Patrika Graňáka (výrok II.) a dále vyslovil výroky dle ust. § 136 odst. 2 písm. c) až h) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ).

Proti tomuto usnesení podal dlužník obsáhlé odvolání, podle jehož obsahu nesouhlasil s napadeným usnesením, protože nemá vůči insolvenčnímu navrhovateli splatný závazek. V odvolacím řízení žádal zrušení napadeného usnesení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda odvolání dlužníka proti napadenému usnesení bylo podáno včas.

Rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni může účastník napadnout odvoláním, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o.s.ř.). Odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 57 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty neblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle ustanovení § 49 odst. 1 o.s.ř. do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud. Dle odstavce 2 nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nelze-li zanechat výzvu v místě doručování, vrátí doručující orgán písemnost odesílajícímu soudu a uvede, ve který den nebyl adresát zastižen. Odesílající soud vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti u soudu.

Podle ustanovení § 49 odst. 4 o.s.ř. nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.6.2013 č.j. KSOS 31 INS 27254/2012-A-15 bylo doručováno na adresu dlužníka Čapkova 689, 739 61 Třinec, a to doporučenou zásilkou s možným uložením (typ I. obálky pro doručování provozovateli poštovních služeb dle instrukce MS ČR ze dne 29.12.2004, č.j. 691/2004-ODS-Org.) prostřednictvím České pošty, s.p. jako doručujícího orgánu. Dle obsahu doručenky, která má náležitosti dle § 50g o.s.ř., dlužník nebyl při prvním pokusu o doručení dne 28.6.2013 zastižen, proto byla písemnost doručujícím orgánem dne 28.6.2013 uložena a připravena k vyzvednutí na provozovně České pošty, s.p., Třinec 1. Současně byla dlužníku zanechána výzva, aby si zásilku obsahující soudní písemnost vyzvedl, včetně poučení o tom, že pokud si dlužník písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Dlužník si však zásilku nevyzvedl, a proto doručující orgán postupoval dle ustanovení § 49 odst. 4, věty druhé o.s.ř. a po marném uplynutí lhůty 10 dnů od uložení byla písemnost dne 9.7.2013 vložena do domovní schránky dlužníka.

Z výše uvedeného vyplývá, že desátý den ode dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí, připadl na pondělí dne 8.7.2013 a tohoto dne nastala fikce doručení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.6.2013 č.j. KSOS 31 INS 27254/2012-A-15 dlužníkovi (§ 49 odst. 4, věta první o.s.ř.). V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 o.s.ř. počala dlužníkovi plynout lhůta k podání odvolání dne 9.7.2013 a patnáctý den této lhůty připadl na úterý 23.7.2013. Dlužník však odvolání proti napadenému usnesení podal k poštovní přepravě až dne 2.8.2013, tedy po lhůtě stanovené v ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř.

Odvolací soudu proto postupoval dle ustanovení § 218a o.s.ř. a odvolání dlužníka jako opožděné odmítl.

Pro úplnost odvolací soud připomíná, že proti výrokům III.-IX. usnesení soudu prvního stupně, které soud učinil v rámci své dohlédací činnosti, je odvolání objektivně nepřípustné (§ 91 IZ).

Poučen í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 27. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu