3 VSOL 838/2012-A-17
KSBR 31 INS 12811/2012 3 VSOL 838/2012-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , Pacetluky 58, PSČ 768 43, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.6.2012, č.j. KSBR 31 INS 12811/2012-A-7,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl insolvenční návrh dlužníka ze dne 16.5.2012.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně s odkazem na ustanovení § 128 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uvedl, že dlužník k insolvenčnímu návrhu nepřipojil zákonem vyžadované přílohy, tedy insolvenční návrh obsahoval vady ve smyslu ustanovení § 128 odst. 2 IZ. Insolvenční soud vyzval dlužníka, aby svůj insolvenční návrh doplnil ve lhůtě soudem stanovené, a současně jej poučil o následcích neuposlechnutí této výzvy. Dlužník však insolvenční návrh řádně podle poučení soudu nedoplnil, když nedoložil listiny dokládající úpadek. Soud proto podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání.

Dříve, než odvolací soud o podaném odvolání rozhodl, dlužník podáním ze dne 23.10.2012, které k výzvě odvolacího soudu doplnil podáním ze dne 22.11.2012, vzal svůj insolvenční návrh zpět.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 222a odst. 1 o.s.ř., vezme-li žalobce (navrhovatel) za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví; to neplatí, bylo-li odvolání podáno opožděně nebo někým, kdo k odvolání nebyl oprávněn, anebo proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

V posuzované věci, kdy bylo odvolání podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, vzal dlužník svůj insolvenční návrh zpět.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 222a odst. 1 o.s.ř., usnesení soudu prvního stupně zrušil a řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení odvolacího soudu.

V Olomouci dne 30. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu