3 VSOL 836/2016-A-57
KSBR 44 INS 9909/2015 3 VSOL 836/2016-A-57

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka ADUT INVEST, a.s., se sídlem Brno, Vondrákova 645/26, PSČ: 635 00, identifikační číslo osoby: 26920271, o insolvenčním návrhu věřitelů a) AZ STAV BRNO s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 998/8a, PSČ: 602 00, identifikační číslo osoby: 25567977 a b) NESTSERVICE Betonové konstrukce s.r.o., se sídlem Brno, Košinova 2974/13, PSČ: 612 00, identifikační číslo osoby: 29253730, obou zastoupených Mgr. Danem Schafferem, advokátem se sídlem Brno, Filipínského 1534/55, PSČ: 615 00, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.5.2016, č.j. KSBR 44 INS 9909/2015-A-35,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I., II. a IV. p o t v r z u j e .

II. Odvolání dlužníka proti výroku VI. usnesení soudu prvního stupně se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zjistil úpadek dlužníka ADUT INVEST, a.s. (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.), insolvenční správkyní ustanovil Ing. Janu Polachovou, se sídlem Brno, Koliště 7 (výrok IV.), rozhodl, že konkurs prohlášený na majetek dlužníka bude projednáván jako nepatrný (výrok V.), vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do dvou měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku s tím, že k později podaným přihláškám insolvenční soud isir.justi ce.cz nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují, spolu s poučením o náležitostech přihlášky pohledávky a jejích příloh a s poučením, že přihlášku pohledávky lze podat pouze na předepsaném formuláři (výrok VI.), učinil další potřebné výzvy a poučení dle insolvenčního zákona a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 14.7.2016 (výroky VII. až XIII.), a uložil věřiteli -navrhovateli , aby do tří dnů od právní moci usnesení zaplatil soudní poplatek za podaný insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč (výrok XIV.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenčním návrhem ze dne 14.4.2015 se navrhovatelé, věřitelé a) a b), domáhali vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem, řízení bylo zahájeno dne 15.4.2015. K projednání návrhu navrhovatelů-věřitelů a) a b) přitom poté, co se oba navrhovatelé výslovně v přípise ze dne 26.2.2016 vzdali práva své účasti na projednání insolvenčního návrhu, nenařizoval jednání, když dlužník svou nečinností při projednávání věřitelského návrhu tomuto ve smyslu ustanovení § 133 odst. 1, písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) neodporoval, takže byly splněny předpoklady, za nichž lze o insolvenčním návrhu věřitelů rozhodnout bez nařízení jednání, a návrh je projednatelný jen na základě účastníky předložených listinných důkazů. Na základě zjištění, učiněných z listin připojených k insolvenčnímu návrhu soud prvního stupně uzavřel, že insolvenční navrhovatel a) i insolvenční navrhovatel b) osvědčili svou aktivní legitimaci. Smlouvou o dílo č. 2013/11 ze dne 29.8.2013 bylo prokázáno, že mezi dlužníkem a insolvenčním navrhovatelem a) byla uzavřena smlouva o dílo č. 2013/11 ze dne 29.8.2013, na jejímž základě navrhovatel a) provedl pro dlužníka dílo vymezené touto smlouvou, přičemž nedoplatek ceny za toto dílo minimálně ve výši 2.005.156 Kč dlužník uznal v listině označené jako odsouhlasení stavu pohledávek, kterou dne 11.2.2014 podepsal. Ohledně insolvenčního navrhovatele b) má soud za prokázáno, že pro dlužníka provedl práce na základě objednávek, dlužníkem vystavených, jež byly následně fakturovány. Bylo přitom na dlužníkovi, aby v insolvenčním řízení zpochybnil aktivní legitimaci insolvenčních navrhovatelů, tj. aby zpochybnil skutečnost, že byly uzavřeny smlouvy o dílo a že dílo bylo provedeno, nebo aby tvrdil, že cenu díla řádně splácel, či že cena díla byla zaplacena, tedy že pohledávky navrhovatelů a) a b) neexistují, nebo jsou přinejmenším sporné. Dlužník však domněnku existence jeho neschopnosti plnit své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2, písm. b) IZ nevyvrátil. Na základě předložených důkazů má soud osvědčen úpadek dlužníka, když dlužník má více věřitelů, jejichž peněžité pohledávky neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti. Dlužníkův úpadek tak byl zjištěn ve formě insolvence, a dále-jak soud prvního stupně pokračoval-je úpadek dlužníka dán domněnkou platební neschopnosti, kdy dlužník nepředložil seznamy majetku, závazků a zaměstnanců. Soud prvního stupně proto rozhodl o úpadku dlužníka a současně s tímto rozhodnutím spojil rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka dle ustanovení § 148 odst. 1 IZ, neboť dlužníkem je osoba, u které insolvenční zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací (ustanovení § 316 odst. 3 IZ), nebo oddlužením

(ustanovení § 389 odst. 1 IZ). Výrok VI. usnesení odůvodnil soud prvního stupně rozhodnutím o úpadku s tím, že osoba insolvenční správkyně byla určena opatřením předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 28.4.2016 v souladu s ustanovením § 25 IZ. Výroky III. a VII. až XIII. jsou odůvodněny ustanovením § 136 IZ, neboť jsou nutnou náležitostí rozhodnutí o úpadku dlužníka, výrok V. je odůvodněn ustanovením § 314 odst. 1 IZ, dle kterého o nepatrný konkurs jde, jestliže je dlužníkem fyzická osoba, která není podnikatelem nebo celkový obrat dlužníka podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející prohlášení konkursu nepřesahuje 2.000.000 Kč, a dlužník nemá více než 50 věřitelů. Výrok XIV. je odůvodněn ustanovením § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1, písm. e) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění.

Proti tomuto usnesení, výslovně proti výrokům I., II., IV. a VI. podal dlužník odvolání, v němž soudu prvního stupně vytýká, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno, protože úpadek není osvědčen a protože je zde překážka, která brání vydání rozhodnutí o úpadku. Odvolatel namítá, že ve smyslu ustanovení § 133 IZ musí být dlužníku dána možnost, aby se k insolvenčnímu návrhu před rozhodnutím o úpadku vyjádřil, v daném případě však soud rozhodl o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka bez jednání a bez slyšení dlužníka, dlužníkovi neumožnil relevantně se vyjádřit, když nepřihlédl k momentální zdravotní indispozici jeho statutárního orgánu. Předseda představenstva dlužníka, pan Tomáš Tomanec, je dlouhodobě zdravotně indisponován, není ve stavu, kdy by se mohl ve věci vyjádřit, z tohoto důvodu žádal o odročení jednání, jež byla nařízena na den 8.10.2015 a na den 21.1.2016, přičemž o svém zdravotním stavu soud také průběžně informuje. Podle odvolatele není pravdou, že by insolvenčnímu návrhu neodporoval, naopak jevil zájem o účast na jednání insolvenčního soudu tím, že opakovaně žádal o odročení jednání na jiný termín, aby se mohl řádně k návrhu vyjádřit, insolvenčnímu návrhu odporuje. Odvolatel rovněž poukázal na to, že insolvenční soud jej ve své výzvě ze dne 27.1.2016 poučil, že nebude-li osoba oprávněná jednat za dlužníka, bude mu ustanoven opatrovník, on však chtěl věc prioritně řešit prostřednictvím statutárního orgánu, což vzhledem k přetrvávajícímu nepříznivému zdravotnímu stavu (Tomáše Tomance) nebylo možné, soud tudíž podle vlastního poučení měl dlužníku ustanovit opatrovníka, který by se za společnost mohl vyjádřit. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části zrušil. K podanému odvolání současně připojil listinu, obsahující jeho vyjádření k dosud přihlášeným pohledávkám věřitelů AZ STAV BRNO, s.r.o., NESTSERVICE Betonové konstrukce s.r.o., Jana Poslušného, STAPPA mix Brno, spol. s r.o., ALIA SYSTEM s.r.o., Ing. Jana Garčice, HUTIRA-BRNO, s.r.o., LEGIE GUARD service, s.r.o., Ing. Kamila Koutného, KELLNER CZ, s.r.o., Beskom CZ, s.r.o., Geodetická kancelář Kraus, spol. s r.o., Jaroslava Nováka, RWE Distribuční služby, s.r.o., Drahomíra Valáška, DOMINART, spol. s r.o., JOHNY SERVIS s.r.o., a Ptáček-velkoobchod a.s.

Insolvenční navrhované a) a b) navrhli, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud konstatuje, že odvolání dlužníka směřuje i proti výroku VI. usnesení soudu prvního stupně, jímž soud vyzval věřitele k přihlášení pohledávek ve stanovené lhůtě spolu s poučením, že k později přidaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Výzva, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě dvou měsíců spolu s poučením o následcích jejího zmeškání, je sice náležitostí rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 2, písm. d/ IZ), proti výroku, který obsahuje uvedenou výzvu však není odvolání přípustné.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v další odvoláním napadené části (tj. ve výrocích I., II. a IV.), jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 5 o.s.ř.), doplnil dokazování, a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 15.4.2015 k insolvenčnímu návrhu věřitelů AZ STAV BRNO s.r.o. a NESTSERVICE Betonové konstrukce s.r.o., jímž se navrhovatelé domáhají rozhodnutí o úpadku dlužníka ADUT INVEST, a.s. a prohlášení konkursu na jeho majetek. Ve vylíčení rozhodujících skutečností insolvenční navrhovatel a)-věřitel AZ STAV BRNO s.r.o. uvedl, že na základě smlouvy o dílo č. 2013/11 ze dne 29.8.2013, uzavřené mezi dlužníkem, jako objednatelem, a věřitelem, jako zhotovitelem, řádně a včas realizoval kompletní provedení hrubých staveb dvou dvojdomků A1 a A2 a základů dalších dvou dvojdomků A1 a A2 stavby v rámci programu OBYTNÝ SOUBOR KOPANINY , cena díla byla smluvními stranami sjednána v celkové výši 3.284.400 Kč včetně daně z přidané hodnoty. Cena díla byla vyúčtována v souladu se smluvními podmínkami tzv. postupnými fakturami, vystavovanými měsíčně. Pro případ nesplnění povinnosti objednatele zaplatit vystavené faktury (dle čl. 4.6. smlouvy o dílo), sjednaly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele s úhradou faktury. V souladu se smlouvou o dílo tak navrhovatel vystavil dne 12.2.2014 fakturu č. FVSK 140007 na částku 258.400 Kč splatnou do 5.3.2014-z této částky je evidován ke dni podání návrhu nedoplatek ve výši 13.035 Kč, dne 13.3.2014 fakturu č. FVSK 140013 na částku 267.767 Kč splatnou do 3.4.2014-ke dni podání návrhu je evidován nedoplatek ve výši 17.767 Kč, dne 13.4.2013 fakturu č. FVSK 140014 na částku 124.354 Kč splatnou do 3.4.2014-ke dni podání návrhu je evidován nedoplatek ve výši 24.354 Kč, dne 10.4.2014 fakturu č. FVSK 140024 na částku 280.438 Kč splatnou do 1.5.2014-ke dni podání návrhu je evidován nedoplatek ve výši 280.438 Kč a dne 10.4.2014 fakturu č. FVSK 140025 na částku 89.626 Kč splatnou do 1.5.2014-ke dni podání návrhu je evidován nedoplatek ve výši 39.626 Kč. Dne 5.3.2015 v souladu se smlouvou o dílo vystavil dále penalizační fakturu č. 14001, jíž vyúčtoval smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to celkovou částkou ve výši 207.068 Kč splatnou do 20.3.2015, tato částka rovněž nebyla uhrazena. Dne 11.2.2014 dlužník odsouhlasil stav nesplacených pohledávek ke dni 13.3.2014, a svůj dluh uznal co do důvodu a výše. Insolvenční navrhovatel a) tak má ke dni podání návrhu vůči dlužníkovi pohledávku celkem ve výši 582.288 Kč více než 30 dní po lhůtě splatnosti. Insolvenční navrhovatel b)-NESTSERVICE Betonové konstrukce s.r.o. ve vylíčení rozhodujících skutečností uvedl, že jako zhotovitel díla pro dlužníka, jako objednatele, řádně a včas realizoval na základě smlouvy o dílo stavební práce, cena díla byla vyúčtována v souladu se smluvními podmínkami tzv. postupnými fakturami. Dne 29.5.2014 vystavil fakturu č. FVB 140048 na částku 49.500 Kč splatnou do 28.6.2014-ke dni podání návrhu je evidován nedoplatek ve výši 49.500 Kč, dne 29.5.2014 fakturu č. FVB 140047 na částku 29.000 Kč splatnou do 29.6.2014-z této částky je evidován nedoplatek ve výši 29.000 Kč, dne 10.4.2014 fakturu č. FVB 140038 na částku 5.800 Kč splatnou do 10.5.2014-tato částka uhrazena nebyla, dne 10.4.2014 fakturu č. FVB 140037 na částku 65.033 Kč splatnou do 10.5.2014-tato částka uhrazena nebyla, dne 9.4.2014 fakturu č. FVB 140036 na částku 58.000 Kč splatnou do 9.5.2014-částka uhrazena nebyla, dne 28.3.2014 fakturu č. FVB 140027 na částku 28.824 Kč splatnou do 27.4.2014-částka uhrazena nebyla, dne 28.3.2014 fakturu č. FVB 140026 na částku 48.221 Kč splatnou do 27.4.2014-tato částka uhrazena nebyla, dne 18.3.2014 fakturu č. FVB 140024 na částku 58.000 Kč splatnou do 17.4.2014-tato částka uhrazena nebyla, dne 18.3.2014 fakturu č. FVB 140023 na částku 272.720 Kč splatnou do 17.4.2014-tato částka uhrazena nebyla, dne 18.3.2014 fakturu č. FVB 140022 na částku 39.065 Kč splatnou do 17.4.2014-tato částka uhrazena nebyla, dne 24.1.2014 fakturu č. FVB 140003 na částku 272.720 Kč splatnou do 23.2.2014-z této částky je evidován nedoplatek ve výši 172.720 Kč, dne 14.1.2014 fakturu č. FVB 140001 na částku 29.500 Kč splatnou do 13.2.2014-uhrazena nebyla, dne 27.12.2013 fakturu č. FVB 140070 na částku 88.500 Kč splatnou do 26.1.2014-uhrazena nebyla, dne 10.12.2013 fakturu č. FVB 140063 na částku 29.500 Kč splatnou do 9.1.2014-uhrazena nebyla a dne 10.12.2013 fakturu č. FVB 140062 na částku 137.488 Kč splatnou do 9.1.2014-z této částky je ke dni podání návrhu evidován nedoplatek ve výši 26.988 Kč. Úroky z prodlení činí ke dni podání návrhu 81.813 Kč, takže insolvenční navrhovatel b) má ke dni podání návrhu za dlužníkem pohledávku celkem ve výši 1.083.184 Kč více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti. Podle tvrzení v návrhu má dlužník více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit, je tedy v úpadku. K návrhu navrhovatelé připojili označené listinné důkazy, jimiž osvědčují své splatné pohledávky za dlužníkem, tj. insolvenční navrhovatel a) smlouvu o dílo ze dne 29.8.2013 č. 2013/11, v návrhu označené faktury a písemné uznání závazku dlužníkem (ve vztahu k insolvenčnímu navrhovateli a/), insolvenční navrhovatel b) objednávky dlužníka č. OPB 13-0006 ze dne 1.12.2013, č. OPB 13-0007 ze dne 10.12.2013, č. OPB 13-0008 ze dne 20.12.2013 a č. OPB 14-0001 ze dne 8.1.2014 (na provedení blíže specifikovaných stavebních prací navrhovatelem b/) a v návrhu označené faktury. Usnesením ze dne 5.5.2015, č.j. KSBR 44 INS 9909/2015-A-5 byl dlužník soudem prvního stupně vyzván, aby se ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení písemně vyjádřil k insolvenčnímu návrhu věřitelů a svá tvrzení doložil příslušnými listinami, dále předložil insolvenčnímu soudu seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a seznam svých zaměstnanců spolu s poučením o náležitostech těchto seznamů a s poučením, že nepředloží-li ve stanovené lhůtě uvedené seznamy, má se za to, že není schopen plnit své splatné závazky (§ 3 odst. 2, písm. d/ IZ), a v téže lhůtě aby soudu sdělil, zda se vzdává práva účasti na projednání insolvenčního návrhu věřitelů, popřípadě zda souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání. Součástí poučení, jež bylo dlužníkovi v usnesení poskytnuto, je také poučení o tom, že nepředloží-li ve stanovené lhůtě vyjádření k insolvenčnímu návrhu, má insolvenční soud za to, že návrhu neodporuje a insolvenční návrh bude projednán bez nařízení jednání (§ 133 odst. 1, písm. a/ IZ). Usnesení ze dne 5.5.2015, č.j. KSBR 44 INS 9909/2015-A-5 bylo dlužníkovi doručeno dne 16.5.2015, na výzvu soudu dlužník nereagoval. Poté, co insolvenční navrhovatelé na základě výzvy ze dne 2.6.2015, č.j. KSBR 44 INS 9909/2015-A-7 zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení celkem ve výši 50.000 Kč, Krajský soud v Brně usnesením ze dne 16.6.2015, č.j. KSBR 44 INS 9909/2015-A-10 uložil navrhovatelům, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení sdělili, zda se vzdávají práva účasti na projednání insolvenčního návrhu, popřípadě zda souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání, na tuto výzvu reagovali navrhovatelé podáním ze dne 14.7.2015, v němž uvedli, že s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání nesouhlasí. Soud prvního stupně nařídil jednání na den 8.10.2015. Jednání bylo k žádosti tehdejšího advokáta dlužníka ze dne 1.10.2015, jež soudu došla téhož dne, a jež byla odůvodněna zdravotními problémy předsedy představenstva dlužníka, pana Tomáše Tomance, odročeno na den 21.1.2016. Současně soud dlužníka vyzval, aby do tří dnů od doručení usnesení doložil důvody své žádosti (hospitalizace v Úrazové nemocnici v Brně). Dne 6.10.2015 dlužník (prostřednictvím svého advokáta) předložil soudu lékařské zprávy Úrazové nemocnice v Brně a Fakultní nemocnice Brno a (prostřednictvím svého advokáta) podáním ze dne 14.12.2015, došlým soudu téhož dne, požádal o odročení jednání nařízeného na den 21.1.2016, opět s odkazem na nepříznivý zdravotní stav předsedy představenstva s tím, že k této žádosti připojil zprávu Doc. MUDr. Petra Vondráčka, Ph.D. o vyšetření ze dne 26.11.2015. Dlužník požádal o odročení i jednání nařízeného na den 21.1.2016-podáním ze dne 18.1.2016, k němuž připojil lékařskou zprávu Doc. MUDr. Petra Vondráčka, Ph.D. o vyšetření ze dne 13.1.2016. Dne 18.1.2016 došlo soudu sdělení advokáta JUDr. Michala Skoumala o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřené mezi dlužníkem a tímto advokátem s tím, nechť se soud obrací přímo na dlužníka. Soud vyrozuměním ze dne 19.1.2016 zrušil jednání nařízené na den 21.1.2016, a následně usnesením ze dne 27.1.2016, č.j. KSBR 44 INS 9909/2015-A-7 vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 10 dnů sdělil soudu, kdy bude jediný jednatel schopen účasti na soudním jednání, a dále, aby případně zvážil své zastoupení na základě plné moci s upozorněním, že nebude-li u dlužníka osoba oprávněná za něj jednat, bude mu ustanoven opatrovník. Na výzvu reagoval předseda představenstva dlužníka Tomáš Tomanec podáním, které soudu došlo dne 25.2.2016, v němž uvedl, že jeho zdravotní stav neumožní účastnit se momentálně soudního řízení , předpokládá, že jeho zdravotní stav by se mohl zlepšit v horizontu cca dvou měsíců. Dne 26.2.2016 došla soudu podání insolvenčních navrhovatelů a) a b) spolu s průkazem plné moci, udělené advokátovi Mgr. Danovi Schafferovi, s tím, že věřitelé přehodnotili své dosavadní procesní stanovisko, souhlasí s tím, aby bylo rozhodnuto o insolvenčním návrhu bez jednání, výslovně se vzdávají práva účasti na projednání insolvenčního návrhu. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Odvolací soud doplnil dokazování a z přihlášky pohledávky č. přihlášky 20 zjistil, že věřitel Kingspan a.s., se sídlem Hradec Králové, Vážní 465, identifikační číslo osoby: 64829201 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 1.136.844,90 Kč splatnou od 13.9.2014, ve vztahu k níž jako důvod vzniku uvedl prodej dle dohody, faktura č. 14405815 splatná 13.9.2014 za stěnové panely s jádrem . K přihlášce tento věřitel připojil listinu-rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 9.3.2016, č.j. 239 C 2/2015-48, jímž bylo rozhodnuto ve věci žalobce Kingspan a.s., identifikační číslo osoby: 64829201 proti žalovanému ADUT INVEST, a.s., identifikační číslo osoby: 26920271, o zaplacení částky 930.445,75 Kč s příslušenstvím tak, že žalovanému byla uložena povinnost zaplatit žalobci částku ve výši 930.445,75 Kč spolu s úrokem z prodlení z této částky ve výši 8,05 % ročně od 14.9.2014 do zaplacení, a dále náhradu nákladů řízení ve výši 84.093,50 Kč, vše ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Rozsudek nabyl právní moci dne 30.4.2016 a vykonatelný je od 4.5.2016.

Z přihlášky pohledávky č. přihlášky 32 odvolací soud zjistil, že věřitel STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., se sídlem Brno, Kounicova 949/67, identifikační číslo osoby: 26232073 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku celkem ve výši 2.460.916,46 Kč, sestávající z jistiny ve výši 2.236.636 Kč a příslušenství-zákonného úroku z prodlení vyčísleného částkou 224.280,46 Kč, ve vztahu k níž jako důvod vzniku uvedl, že věřitel, jako zhotovitel, uzavřel s dlužníkem, jako objednatelem, dne 10.4.2014 smlouvu o dílo č. z 18-2860, jejímž předmětem byly dodávky a montáž hliníkových dveří a oken na blíže označené akci, věřitel řádně svůj závazek splnil, dílo předal předávacím protokolem ze dne 21.5.2014 a vyúčtoval dlužníkovi cenu díla fakturou č. 1418140289 vystavenou dne 27.5.2014, splatnou dne 11.7.2014 částkou 315.670 Kč. Podle dalších tvrzení v přihlášce dlužník k téže akci doobjednal dodávku a montáž hliníkových parapetů, toto dílo věřitel také řádně provedl a předal dlužníkovi předávacím protokolem dne 2.7.2014 a cenu díla vyúčtoval fakturou č. 1418140392 vystavenou dne 10.7.2014 na částku 5.818 Kč splatnou dne 25.7.2014. Konečně věřitel, jako zhotovitel, uzavřel s dlužníkem, jako objednatelem, dne 30.4.2014 smlouvu o dílo č. so 18-2860-0, jejímž předmětem byly dodávky a montáž hliníkových dveří a oken na akci Dvojdomy Střelice , věřitel svůj závazek splnil, dílo předal předávacím protokolem ze dne 7.7.2014 a vyúčtoval cenu díla fakturou č. 1418140413 vystavenou dne

21.7.2014 na částku 1.915.148 Kč, splatnou dne 22.10.2014. Dlužník ve lhůtách splatnosti vyúčtované ceny díla neuhradil, svůj dluh vůči věřiteli celkem ve výši 2.236.636 Kč písemně uznal co do důvodu a výše dne 9.1.2015 a zavázal se jej splatit dle sjednaného splátkového kalendáře. K přihlášce pohledávky připojil věřitel listiny, mimo jiné, smlouvu o dílo č. z 18-2860 ze dne 10.4.2014, uzavřenou mezi věřitelem, jako zhotovitelem, a dlužníkem, jako objednatelem, včetně obchodních podmínek STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. pro výrobu, dodávku a montáž plastových konstrukcí, dále v přihlášce pohledávky označené předávací protokoly, faktury a písemné uznání dluhu dlužníkem ze dne 9.1.2015, v němž, mimo jiné, dlužník ADUT INVEST, a.s., zastoupen Adamem Hustákem, předsedou představenstva, uznává co do důvodu a výše peněžitý dluh celkem ve výši 2.236.636 Kč, který specifikuje odkazem na příslušná čísla faktur, jimiž byly ceny díla fakturovány, částky, jež byly fakturovány, a jejich splatnost.

Z přihlášky pohledávky č. přihlášky 33 odvolací soud zjistil, že věřitel Stavebniny SVOTA s.r.o., se sídlem Praha 6, Novosuchdolská 455/31, identifikační číslo osoby: 27923657 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky celkem ve výši 5.096.646,11 Kč, sestávající z jistiny ve výši 3.296.296 Kč a smluvního úroku z prodlení, vyčísleného částkou 1.800.351,11 Kč, ve vztahu k níž uvedl, že právním důvodem jejího vzniku jsou kupní smlouvy, a k dalším okolnostem, že byl realizován prodej stavebního materiálu na základě kupních smluv, kupní smlouvy byly uzavírány na základě rámcové kupní smlouvy ze dne 14.9.2012, kupní ceny byly dlužníkovi vyúčtovány v přihlášce pohledávky blíže označenými fakturami s tím, že na fakturu č. 13570038 dlužník z vyúčtované částky 565.280 Kč zaplatil pouze 485.499 Kč, na fakturu č. 13570093 z vyúčtované částky 716.791 Kč pouze 529.828 Kč, takže z uvedených kupních smluv (celkem 65) zbývá k úhradě částka 3.296.296 Kč bez příslušenství, přičemž dlužník tento závazek písemně uznal dne 30.3.2015. Podle údajů, uvedených v přihlášce pohledávky, byly jednotlivé částky představující vyúčtované kupní ceny splatné v době od 15.12.2013 do 1.5.2014. K přihlášce pohledávky připojil věřitel mimo jiné rámcovou kupní smlouvu na dodávky stavebního materiálu, uzavřenou mezi věřitelem ( prodávající ) a dlužníkem ( kupující ) dne 14.9.2012, dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 6.12.2012, dodatek č. 2 ze dne 13.9.2013 a dodatek č. 3 ze dne 4.12.2013, a písemné uznání závazku dlužníkem ze dne 30.3.2015, v němž dlužník uznává svůj závazek vůči věřiteli, spočívající v zaplacení dohodnuté kupní ceny za dodávku zboží a smluvních pokut s tím, že tyto závazky jsou specifikovány odkazem na čísla faktur, jimiž byly jednotlivé kupní ceny fakturovány, částky, jež byly fakturovány, a jejich splatnost, celkový dluh činí 4.177.199 Kč.

Z přihlášky pohledávky č. přihlášky 38 odvolací soud zjistil, že věřitel Vladimír anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Malostranská 7/17, identifikační číslo osoby: 60431881 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku celkem ve výši 28.277 Kč sestávající z jistiny ve výši 17.028 Kč a příslušenství, označené jako náklady řízení-úrok kapitalizovaná částka ke dni 4.7.2016, náklady právního zastoupení vyčísleného částkou 11.249 Kč, ve vztahu k níž uvedl, že byla vystavena faktura

č. 14120699 za provedenou práci spočívající v prohlídce ležaté kanalizace na ulici V uličce ve Střelicích, vypracování zprávy o stavu kanalizace a vyhotovení DVD se záznamem, faktura byla splatná dne 1.7.2014. Pohledávku věřitel přihlásil jako pohledávku vykonatelnou na základě rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 19 C 105/2015-26. K přihlášce pohledávky věřitel připojil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 9.3.2016, č.j. 19 C 105/2015-26, jímž bylo rozhodnuto ve věci žalobce Vladimíra anonymizovano , identifikační číslo osoby: 60431881 proti žalovanému ADUT INVEST, a.s., identifikační číslo osoby: 26920271, o zaplacení částky 17.028 Kč s příslušenstvím tak, že žalovanému byla uložena povinnost zaplatit žalobci částku 17.028 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 17.028 Kč od 2.7.2014 do zaplacení a náklady řízení ve výši 8.496 Kč, vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, rozsudek nabyl právní moci dne 13.4.2016.

Z dalších provedených listinných důkazů (přihlášek pohledávek č. 7, č. 8, č. 13, č. 22 a č. 35) odvolací soud již žádná zjištění nečinil, neboť by to bylo nadbytečné.

Ve vztahu k důvodům podaného odvolání odvolací soud především uvádí, že je nedůvodná námitka odvolatele, podle níž mu soud prvního stupně neumožnil relevantně se k insolvenčnímu návrhu vyjádřit, když nepřihlédl k momentální zdravotní indispozici statutárního orgánu dlužníka, předsedy představenstva Tomáše Tomance.

Odvolateli je možno přitakat potud, že ve smyslu ustanovení § 133 odst. 3 IZ dlužníku vždy musí být dána možnost, aby se k insolvenčnímu návrhu před rozhodnutím o úpadku vyjádřil. V přezkoumávané věci však není pochybnosti o tom, že právo dlužníka vyjádřit se k podanému návrhu bylo zajištěno tím, že soud prvního stupně zvláštním způsobem doručil do vlastních rukou dlužníka insolvenční návrh, a to spolu s usnesením ze dne 5.5.2015, č.j. KSBR 44 INS 9909/2015-A-5, jímž, mimo jiné, vyzval dlužníka, aby se ve stanovené lhůtě písemně k insolvenčnímu návrhu věřitelů vyjádřil a svá tvrzení také doložil příslušnými listinami. Usnesení Krajského soudu v Brně spolu s insolvenčním návrhem věřitelů bylo dlužníkovi, který je právnickou osobou, doručeno do jeho datové schránky dne 16.5.2015, na výzvu soudu prvního stupně však dlužník ve stanovené lhůtě nereagoval přesto, že v usnesení ze dne 5.5.2015, č.j. KSBR 44 INS 9909/2015-A-5 byl také (kromě jiného) poučen o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě předloženo vyjádření k insolvenčnímu návrhu, má insolvenční soud za to, že dlužník insolvenčnímu návrhu neodporuje a insolvenční návrh bude projednán bez nařízení jednání.

Námitky odvolatele, koncentrující se do tvrzení o tom, že se nemohl ve věci řádně vyjádřit s ohledem na nepříznivý zdravotní stav předsedy představenstva Tomáše Tomance, přitom neobstojí. Již v řízení před soudem prvního stupně dlužník doložil, že předseda představenstva Tomáš Tomanec utrpěl pracovní úraz, v jehož důsledku byl hospitalizován, až dne 30.9.2015, tedy za čtyři měsíce poté, co dlužníkovi (dne 31.5.2015) uplynula lhůta pro podání vyjádření. Skutečnost,

že se dlužník ve stanovené lhůtě, ani následně do doby, kdy dne 30.9.2015 předseda představenstva dlužníka utrpěl pracovní úraz, k insolvenčnímu návrhu věřitelů nevyjádřil, jde tudíž k tíži dlužníka. Za situace, kdy se dlužník k insolvenčnímu návrhu věřitelů nijak nevyjádřil, a tedy nijak nebrojil proti tvrzení insolvenčních navrhovatelů o tom, že dlužník má vůči nim peněžité závazky splatné déle jak tři měsíce (přičemž insolvenční navrhovatelé změnili své stanovisko a s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili), soud prvního stupně nepochybil, pokud o insolvenčním návrhu rozhodl v souladu s ustanovením § 133 odst. 1, písm. a) IZ bez nařízení jednání. Pouze z té skutečnosti, odvolatelem namítané, že žádal opakovaně o odročení jednání původně v řízení před soudem prvního stupně nařízeného (čímž jevil zájem o účast na jednání), to, že odporoval insolvenčnímu návrhu rozhodně dovozovat nelze.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ustanovení § 105 IZ, podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku; jde-li o pohledávku, která se do insolvenčního řízení jinak nepřihlašuje, považuje se po rozhodnutí o úpadku za uplatněnou podle § 203.

Doložením splatné pohledávky insolvenční navrhovatel prokazuje své oprávnění podat insolvenční návrh (aktivní legitimaci) a současně zčásti naplňuje základní předpoklad podmiňující vydání rozhodnutí o úpadku, neboť zjištění existence splatné pohledávky má význam jakožto jedno ze zjištění, potřebných k osvědčení úpadku dlužníka.

Odvolací soud souhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že v přezkoumávané věci oba insolvenční navrhovatelé svoji aktivní věcnou legitimaci prokázali.

Insolvenční navrhovatel a) AZ STAV BRNO s.r.o. doložil, že má vůči dlužníkovi pohledávku ze smlouvy o dílo, uzavřené dne 29.8.2013 mezi dlužníkem, jako objednatelem, a věřitelem, jako zhotovitelem pod č. 2013/11, a to pohledávku, jež byla ve výši minimálně 375.220 Kč splatná již 1.5.2014 (nedoplatky ceny díla vyúčtované fakturami č. FVSK 140007 ze dne 12.2.2014, č. FVSK 140013 ze dne 13.3.2014, č. FVSK 140014 ze dne 13.4.2013, č. FVSK 140024 ze dne 10.4.2014 a č. FVSK 140025 ze dne 10.4.2014). Dlužník teprve v průběhu odvolacího řízení ve vztahu k této tvrzené pohledávce uvedeného věřitele namítal, že z celkové částky 4,2 mil. Kč bylo řádně zaplaceno 3,8 mil. Kč a že další částky nebyly doplaceny, jelikož nebyly dořešeny reklamace, fakturované práce rovněž nebyly převzaty statutárním orgánem dlužníka , nicméně pouze tato tvrzení, pokud dlužník neuplatnil žádné další skutečnosti ani důkazy k prokázání opodstatněnosti jeho obrany [že nárok na zaplacení ceny díla nevznikl, neboť dílo nebylo řádně (bez vad) ukončeno-§ 548 odst. 1, § 554 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění účinném do 31.12.2013] k tomu, aby insolvenčnímu navrhovateli a) byla upřena aktivní legitimace k podání insolvenčního návrhu nepostačují. Dlužník, ač řádně předvolán, se přitom k jednání odvolacího soudu bez omluvy nedostavil, a tím znemožnil odvolacímu soudu, aby mu poskytl poučení podle ustanovení § 118a odst. 1 a odst. 3 o.s.ř. a vyzval jej k doplnění dalších potřebných tvrzení v tomto směru a k označení důkazů k jejich prokázání.

Také insolvenční navrhovatel b) NESTSERVICE Betonové konstrukce s.r.o. doložil, že má vůči dlužníkovi pohledávky ze smluv o dílo mezi dlužníkem, jako objednatelem, a tímto věřitelem, jako zhotovitelem, uzavřenými, a to pohledávky minimálně ve výši 1.001.371 Kč, s tím, že jednotlivé pohledávky byly splatné v období od ledna 2014 (9.1.2014) do června 2014 (28.6.2014). Existenci splatné pohledávky tohoto věřitele dlužník ostatně ani v podaném odvolání nezpochybnil, pouze namítal, že s tímto věřitelem jednal o splátkovém kalendáři, a že byla podepsána dohoda ještě před zahájením insolvenčního řízení, tato námitka je však z hlediska závěru o tom, že navrhující věřitel (insolvenční navrhovatel b/) osvědčil svou tvrzenou pohledávku za dlužníkem, bez významu.

Závěr soudu prvního stupně, jak se z odůvodnění napadeného usnesení podává, že insolvenční navrhovatelé osvědčili, že mají vůči dlužníkovi splatné pohledávky více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, jež byly ke dni zahájení insolvenčního řízení (15.4.2015) více jak tři měsíce po lhůtě splatnosti, je tudíž správný.

Odvolací soud dodává, že podle ustanovení § 141 odst. 2 IZ je vyloučeno zrušení nebo změna rozhodnutí o úpadku odvolacím soudem toliko z důvodu, že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku.

Jinak řečeno, i pokud by insolvenční navrhovatelé a) a b) svoje splatné pohledávky vůči dlužníkovi nedoložili, nebylo by to důvodem pro změnu rozhodnutí o úpadku, jestliže by i tak bylo možno uzavřít (ve vazbě na osvědčené pohledávky dalších dlužníkových věřitelů, kteří se nestali insolvenčními navrhovateli), že dlužník je v úpadku (srov. závěry v usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26.10.2010, sen. zn. 29 NSČR 24/2009, které je veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Na základě provedeného dokazování má odvolací soud za osvědčenu existenci i dalších věřitelů dlužníka s pohledávkami, jež byly ke dni zahájení insolvenčního řízení více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, a jež dlužník v této době neplnil po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti. Těmito dalšími věřiteli jsou věřitel Kingspan a.s. s pohledávkou ve výši 1.136.844,90 Kč splatnou od 14.9.2014 z titulu nezaplacené kupní ceny, jež mu byla přiznána pravomocným rozsudkem Městského soudu v Brně, věřitel STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. s pohledávkou minimálně ve výši 2.236.636 Kč z titulu nezaplacené ceny díla, jež byla v celé této výši splatná nejpozději dne 22.10.2014, a kterou dlužník uznal co do důvodu a výše, věřitel Stavebniny SVOTA s.r.o. s pohledávkou minimálně ve výši 3.296.296 Kč z titulu nezaplacených kupních cen splatných v období od 15.12.2013 do 1.5.2014, kterou dlužník písemně uznal co do důvodu a výše, a věřitel Vladimír anonymizovano s pohledávkou z titulu nezaplacené ceny díly minimálně ve výši 17.028 Kč, jež byla splatná 2.7.2014, a jež mu byla přiznána (včetně příslušenství-zákonných úroků z prodlení) pravomocným rozsudkem Městského soudu v Brně.

Odvolací soud tak ve shodě se soudem prvního stupně uzavírá, že v řízení bylo osvědčeno naplnění všech znaků úpadku dlužníka ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 IZ. Byla doložena mnohost-nejméně dvou-věřitelů (kromě insolvenčních navrhovatelů dalších čtyř věřitelů), existence pohledávek těchto věřitelů déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, a neschopnost dlužníka hradit své splatné závazky. Neschopnost dlužníka hradit své splatné závazky se předpokládá, neboť doložené závazky vůči svým věřitelům dlužník neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 2, písm. b/ IZ), dlužník nadto nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v ustanovení § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud, proto je dána i vyvratitelná domněnka platební neschopnosti dlužníka ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2, písm. d) IZ.

Je-li dána vyvratitelná domněnka dlužníkovy neschopnosti platit své splatné závazky, vede to k tomu, že na dlužníka (po dobu, po kterou domněnka trvá) přechází povinnost tvrzení a důkazní povinnost ohledně skutečnosti, že k úhradě svých splatných závazků je schopen. Dlužník pak vyvrátí domněnku své platební neschopnosti ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 IZ, jakmile v insolvenčním řízení osvědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny splatné závazky těch věřitelů, jež má insolvenční soud pro účely rozhodnutí o věřitelském insolvenčním návrhu za osvědčené (srov. závěry Nejvyššího soudu České republiky v jeho usnesení ze dne 26.1.2012, sp. zn. 29 Cdo 4462/2011, jenž je přístupný na internetových stránkách Nejvyššího soudu, a obdobně též v rozhodnutí ze dne 1.3.2012, sen. zn. 29 NSČR 38/2010, jež je uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 83/2012, a v rozhodnutí ze dne 12.12.2013, sen. zn. 29 NSČR 113/2013, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 45/2014). V přezkoumávané věci však dlužník tvrzení, že má dostatečný majetek, z nějž lze uspokojit pohledávky, jimiž má být osvědčen jeho úpadek, ani v podaném odvolání neuplatnil.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně ve výroku I., jímž byl zjištěn úpadek dlužníka, ve výroku II., jímž byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs (§ 148 odst. 1 IZ) a ve výroku III., jímž byla ustanovena insolvenční správkyní Ing. Jana Polachová (dlužník žádné odvolací námitky ve vztahu k insolvenční správkyni neuplatnil), jako věcně správné potvrdil. Odvolání dlužníka proti výroku VI. usnesení soudu prvního stupně, jímž soud vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do dvou měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku, odvolací soud odmítl podle ustanovení § 218, písm. c) o.s.ř., neboť proti tomuto výroku usnesení soudu prvního stupně není odvolání přípustné.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčním navrhovatelům, insolvenční správkyni a zástupci věřitelů se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 20. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu