3 VSOL 834/2015-A-16
KSBR 33 INS 16133/2015 3 VSOL 834/2015-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Radkou Panáčkovou v insolvenční věci dlužnice Libuše anonymizovano , anonymizovano , bytem v Prostějově, T.G. Masaryka 130/14, PSČ: 796 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.7.2015, č.j. KSBR 33 INS 16133/2015-A-7,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně odmítl insolvenční návrh dlužnice ze dne 19.6.2015.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, kterým se domáhala změny napadeného usnesení.

Podáním ze dne 3.8.2015 dlužnice vzala své odvolání bez bližšího odůvodnění v plném rozsahu zpět.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že dlužnice vzala své odvolání proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu zpět dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, postupoval odvolací soud podle shora citovaného ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a předsedkyní senátu (ust. § 218c o.s.ř.) rozhodl o zastavení odvolacího řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 26. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu