3 VSOL 834/2012-A-10
KSOL 16 INS 18720/2012 3 VSOL 834/2012-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Dagmar Fröhlichové, nar. 8.5.1977, bytem Liboš č.p. 147, PSČ 783 13, zastoupené JUDr. Jarmilou Podivínskou, advokátkou se sídlem Olomouc, Krapkova 3, PSČ 779 00, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 13.8.2012 č.j. KSOL 16 INS 18720/2012-A-3

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl insolvenční návrh dlužnice.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně s odkazem na ustanovení § 103 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) uvedl, že insolvenční návrh dlužnice neobsahuje skutečnosti, osvědčující úpadek dlužnice. Dlužnice v bodě 06 svého návrhu uvádí, že má tolik závazků, že není schopna je splácet, tvrzení o splatnosti jednotlivých závazků, popsaných v bodě 18 až 21 návrhu, však insolvenční návrh neobsahuje. Úsudek o splatnosti závazků není možno učinit ani ze seznamu závazků, neboť dlužnice tento seznam k návrhu nepřipojila. Soud proto postupoval podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ a návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, v němž pouze uvedla, že zajišťuje přílohy a podklady tak, aby byly v souladu s insolvenčním zákonem. K výzvě soudu usnesením ze dne 3.9.2012 č.j. KSOL 16 INS 18720/2012-A-6 dlužnice další důvody podaného odvolání nedoplnila.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužnice podala dne 1.8.2012 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. V návrhu uvedla, že v současné době má tolik závazků, že není schopna je splácet, situace se zhoršila, když přišla poprvé o práci a pobírala podporu . Snažila se splácet, pochopila však, že není schopna uhradit vše, protože penále, úroky a náklady řízení tak navyšují její závazky, že to nejde splatit . Dále uvedla, že předpokládá, že u stávajícího zaměstnavatele bude mít příjem kolem 13.000 až 15.000 Kč, takže za dobu pěti let by uhradila mnohem více než 30 % svých závazků, a je schopna zaplatit i insolvenčního správce. Dlužnice není vdaná, vyživovací povinnost má k jednomu dítěti. V bodě 19 formulářového návrhu ( závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění -nevykonatelné ) vždy uvedla údaj k popisu závazku, údaj ohledně označení věřitele a výši závazku tak, že označila jako závazek č. 1 pojistné, penále od 10.5. do 27.11.2011 -věřitel Metal Aliance-výše závazku 10.241 Kč, č. 2 pohledávka -věřitel Ferratum Czech-výše závazku 7.100 Kč, č. 3 pojistné -věřitel ČPP-výše závazku 1.688 Kč, č. 4 pojistné věřitel ČKP-výše závazku 7.335 Kč, č. 5 půjčka -věřitel Provident-výše závazku 23.350 Kč a č. 6 povinné ručení -věřitel ČPP-výše závazku 2.139 Kč. V bodě 20 ( závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné ) uvedla jako závazek č. 1 pojistné penále -výkaz nedoplatků 2011/F2DM/17809-věřitel METAL Alicance-výše závazku 38.889 Kč. V bodě 21 formulářového návrhu ( závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné ) vždy uvedla údaj k popisu závazku, k označení rozhodnutí a údaj ohledně věřitele a výši závazku tak, že označila jako závazek č. 1 půjčka, nř -057EX 2319/10-věřitel Coufal Stanislav-výše závazku 122.621 Kč, č. 2 půjčka, nř -50EXE 4405/11-věřitel Profi Credit-výše závazku 38.410 Kč, č. 3 pojistné, nř -138EX 3908/11-věřitel Triglav-výše závazku 13.073 Kč, č. 4 pojistné, nř -138EX 3902/11-věřitel Triglav-výše závazku 31.203 Kč, č. 5 půjčka, nř -103Ex 03860/12-věřitel SMART Capital-výše závazku 29.720 Kč, č. 6 pojistné, nř -45EX 4281/07-věřitel Kooperativa-výše závazku 3.907 Kč, č. 7 úvěr, nř -99EX 8220/08-věřitel ESSOX-výše závazku 57.486,42 Kč, č. 8 poplatek městu, nř -57EX 1457/09-věřitel Magistrát-výše závazku 6.668 Kč a č. 9 půjčka, spoludlužník, nř -48EXE 3479/12-věřitel SMART Capital-výše závazku 40.320 Kč.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku (z důvodu insolvence), jestliže má: a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. Podle odstavce 2 uvedeného zákonného ustanovení se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává a musí z něj být patrno, čeho se insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Ze shora citovaného usnesení § 3 odst. 1 IZ vyplývá, že stav úpadku pro platební neschopnost je definován třemi znaky, a to mnohostí věřitelů (nejméně dvou), existencí závazků, které jsou více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, a objektivní neschopností dlužníka své závazky splácet. Čtyři vyvratitelné domněnky dlužníkovy platební neschopnosti jsou konstruovány v ustanovení § 3 odst. 2 IZ.

Nutno zdůraznit, že Nejvyšší soud České republiky již ve svém usnesení ze dne 27.10.2010 sen. zn. 29 NSČR 1/2008 (uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod poř. č. 88/2010) formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého v poměrech insolvenčního návrhu podaného dlužníkem se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (srov. § 3 odst. 1 IZ). V otázce (ne)schopnosti dlužníka plnit uvedené závazky (§ 3 odst. 1, písm. c/ IZ) přitom může být konkrétní dlužníkovo tvrzení v insolvenčním návrhu, z nějž takový úsudek plyne, nahrazeno tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 2, písm. a/ IZ), nebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník tyto závazky neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 2, písm. b/ IZ), anebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku není možné dosáhnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí (§ 3 odst. 2, písm. c/ IZ).

Insolvenční návrh tak musí ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 IZ obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka, nejen konkrétní údaje o věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku.

Odvolací soud se ztotožňuje se soudem prvního stupně, že takový požadavek v daném případě insolvenční návrh dlužnice nesplňuje, neboť dlužnice sice označila své věřitele a označila i výši jejich pohledávek, konkrétní údaje o splatnosti těchto pohledávek tak, aby bylo zřejmé, že jsou po splatnosti po dobu delší 30 dnů však v insolvenčním návrhu chybí, a absentuje i konkrétní tvrzení o tom, že není schopna své závazky plnit, to je, že se nachází v platební neschopnosti. Konkrétní údaje o pohledávkách věřitelů a o jejich splatnosti nemohou být nahrazovány pouze obecným tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, respektive, že neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti (ostatně dlužnice ani v obecné rovině netvrdila, že má závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a že tyto své závazky neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti). V návrhu dlužnice tedy chybí konkrétní tvrzení o tom, že dlužnice není schopna své závazky splácet, které by bylo podřaditelné pod ustanovení § 3 odst. 2 IZ. Nutno uvést, že povinnost vylíčit rozhodující skutečnosti v tomto směru není splněna ani tím, že dlužnice-pokud se týká vykonatelných závazků-uvedla spisové značky rozhodnutí (jinak bez bližší konkretizace), jež se měla jednotlivých závazků týkat, a že na tyto listiny odkázala v rámci příloh, jež k návrhu přikládala (srov. závěry v rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26.2.2009 sen. zn. 29 NSČR 7/2008, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod poř. č. 91/2009).

Soud prvního stupně proto nepochybil, pokud insolvenční návrh dlužnice podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ odmítl, neboť tento insolvenční návrh neobsahuje všechny náležitosti a pro tyto nedostatky nemůže být věcně projednán.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání, které lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí

k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná dlužnici běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 27. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu