3 VSOL 833/2013-A-13
KSOS 34 INS 21126/2013 3 VSOL 833/2013-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Sociální družstvo služeb Olomouc v likvidaci , IČ 29390931, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.08.2013, č.j. KSOS 34 INS 21126/2013-A-4,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od jeho právní moci zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že záloha není v tomto případě naprosto nezbytná a žádal zrušení napadeného usnesení a vrácení věci zpět soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Své odvolání vzal dlužník zpět podáním, doručeným odvolacímu soudu dne 7.11.2013.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen IZ ) se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Dlužník vzal své odvolání proti napadenému usnesení soudu prvního stupně účinně zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto. Proto odvolací soud postupoval podle citovaného zákonného ustanovení a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane v souladu s ust. § 222 odst. 1 o.s.ř. jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však také doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 15. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu