3 VSOL 830/2014-B-27
KSOS 25 INS 19641/2011 3 VSOL 830/2014-B-27

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Michaely anonymizovano , anonymizovano , bytem Kravaře, Náměstí 405/43, PSČ 747 21, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.6.2014, č.j. KSOS 25 INS 19641/2011-B-14,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. a II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zrušil oddlužení Michaely anonymizovano schválené usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 25 INS 19641/2011-B-4 ze dne 2.3.2012 (výrok I.), prohlásil na majetek dlužnice konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný (výrok II.) a konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že rozhodl o zrušení oddlužení z důvodů podle § 418 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), a o prohlášení konkursu na majetek dlužnice, neboť zjistil, že za dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře (od 30.4.2012 do března 2014, tj. za 24 měsíců) činí míra očekávaného uspokojení pohledávek věřitelů pouze 2,10 %, přičemž přislíbený dar není vůbec placen a na odměně insolvenčního správce vznikl dluh ve výši 13.961 Kč. Dlužnice rovněž porušuje povinnosti vyplývající z plnění oddlužení splátkovým kalendářem, když nehradí v pravidelných měsíčních splátkách řádně platby věřitelům, nehradí řádně odměnu insolvenčního správce, nezasílá správci plnění z darovací smlouvy, když od schválení oddlužení nebyl zaslán dar ani jednou a je vůči insolvenčnímu správci nekontaktní. Je tak zřejmé, že dlužnice porušuje povinnosti vyplývající ze schváleného oddlužení a podstatnou část splátkového kalendáře, to znamená uspokojení nezajištěných věřitelů nejméně ve výši 30 % jejich pohledávek, nebude možno dosáhnout. Poněvadž dlužnice není podnikatelkou, soud podle ustanovení § 314 odst. 1, písm. a) IZ rozhodl, že konkurs bude řešen jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, v němž uvedla, že si je vědoma, že neplnila splátky oddlužení díky ztrátě zaměstnání, avšak nyní pracuje ve společnosti RSH-Realitní společnost hypocentra Modré pyramidy v oblasti nemovitostí jako realitní makléř, tudíž by byla schopna splácet větší částky než v běžném zaměstnání. Dlužnice požádala soud o poskytnutí dalšího času, aby díky větším výdělkům mohla oddlužení platit.

Je třeba uvést, že dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II.-přechodného ustanovení citovaného zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal napadené usnesení a řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že soud prvního stupně usnesením ze dne 28.11.2011, č.j. KSOS 25 INS 19641/2011-A-7 zjistil úpadek dlužnice Michaely anonymizovano , insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Daniela Tomíčka a povolil dlužnici řešení úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 2.3.2012, č.j. KSOS 25 INS 19641/2011-B-4 pak schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, uložil insolvenčnímu správci, aby z prostředků určených k uspokojení pohledávek, po odečtení své odměny, náhrady hotových výdajů a DPH, ke každému poslednímu dni v měsíci, od dubna 2012, plnil za dlužnici po dobu trvání účinků schválení oddlužení nezajištěným věřitelům částky v poměru ve výroku rozhodnutí specifikovaném, a to první splátku v termínu 30.4.2012, dále uložil plátci mzdy provádět z příjmu dlužnice srážky počínaje dubnem 2012 ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, zasílat srážky každý měsíc insolvenčnímu správci a současně spolu s nimi zasílat doklad o jednotlivých složkách mzdy, o provedených srážkách a o výši čisté mzdy. Dále vyzval věřitele, aby k termínu první splátky sdělili insolvenčnímu správci způsob, jakým jim má být částka vyplacena, a insolvenčnímu správci uložil sdělit bezodkladně plátcům příjmů dlužnice způsob, jakým mu má být srážka vyplacena. Z obsahu spisu vyplývá, že soud při svém rozhodování vycházel ze zjištění, že zjištěné závazky dlužnice vůči pěti nezajištěným věřitelům činí 288.210,80 Kč, dlužnice má vyživovací povinnost ke svým dvěma dětem, nemá příjem, z něhož by bylo možno provádět srážky, má pouze příslib své matky k poskytnutí daru pro účely oddlužení ve výši 2.600 Kč měsíčně.

Odvolací soud doplnil částečně dokazování a ze zprávy insolvenčního správce ze dne 17.9.2014 o plnění oddlužení za období od dubna 2014 do září 2014 zjistil, že mezi věřitele za uvedené období nebyla rozdělena žádná splátka, insolvenční správce nezaslal věřitelům žádné plnění, neboť k tomu neměl finanční prostředky. Za celé období trvání oddlužení, nezajištění věřitelé obdrželi pouze částku 2.422 Kč, přičemž míra uspokojení věřitelů činí 0,84 %, a očekávané uspokojení věřitelů je pouze 1,87 %. Na odměně insolvenčního správce vznikl ke dni 30.6.2014 dluh ve výši 17.228 Kč.

Podle ustanovení § 412 IZ, po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit (odstavec 1). Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. O výsledcích své činnosti pravidelně informuje insolvenční soud a věřitelský výbor (odstavec 2).

Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možno splnit.

V přezkoumávané věci ze zpráv insolvenčního správce ze dne 21.11.2012, 6.5.2013, 18.11.2013, 22.5.2014 a 17.9.2014 především vyplývá, že na úhradu minimálního zákonného limitu 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů ve výši 86.463 Kč (§ 395 odst. 1, písm. b/ IZ) ze splátek poskytnutých dlužnicí byla mezi nezajištěné věřitele (za dobu 27 měsíců) rozdělena pouze částka ve výši 2.422 Kč. Očekávané uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů představovalo v době rozhodování soudu prvního stupně 2,10 %, v současné době 1,87 %.

Neplní-li dlužnice splátkový kalendář, je tak zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, což plně opodstatňuje postup podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) IZ (srov. závěry v usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28.2.2013, sen. zn. 29 NSČR 12/2013, uveřejněném v časopise Soudní judikatura pod č. 61/2014).

Dlužnice sice namítala, že nyní již pracuje jako realitní makléř ve společnosti RSH-Realitní společnost hypocentra Modré pyramidy a že by byla schopna splácet větší částky pro účely oddlužení, tato svá tvrzení však ani přes výzvu soudu neosvědčila a nedoložila výši svých příjmů.

Podle zpráv insolvenčního správce o plnění oddlužení je dlužnice od 6.5.2013 rovněž nekontaktní, přes výzvy insolvenčního správce se nedostavuje k podepsání zpráv o plnění oddlužení, nepředkládá přehledy svých příjmů za uplynulá období a neoznamuje správci změnu zaměstnání, z jakých důvodů nevykonává přiměřenou výdělečnou činnost, ani zda, případně proč je nezaměstnaná. Tímto dlužnice porušuje své povinnosti po schválení oddlužení (§ 412 odst. 1, písm. c) a písm. d) IZ).

Za tohoto stavu odvolací soud uzavírá, že je dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) a písm. b) IZ.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně v odvoláním napadené části podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 30. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová , v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu