3 VSOL 83/2015-A-53
KSBR 47 INS 24418/2013 3 VSOL 83/2015-A-53

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Věrou Vyhlídalovou v insolvenční věci dlužníka S-INVEST, s.r.o., se sídlem Strání, Květná 186, PSČ 687 66, identifikační číslo: 60748656, zastoupeného JUDr. Josefem Čejkou, advokátem se sídlem Otrokovice, nám. 3. května 1606, PSČ 765 02, o insolvenčním návrhu věřitele Kociánka REALITY, a.s., se sídlem Brno, Rašínova 2, PSČ 602 00, identifikační číslo: 26919231, o odvolání věřitele Kociánka REALITY, a.s. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.9.2014, č.j. KSBR 47 INS 24418/2013-A-29, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.10.2014, č.j. KSBR 47 INS 24418/2013-A-32,

takto:

I. Odvolací řízení se zastavuje.

II. Věřitel Kociánka REALITY, a.s. je povinen zaplatit dlužníkovi k rukám jeho advokáta náklady odvolacího řízení ve výši 3.400 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zamítl insolvenční návrh věřitele.

Proti tomuto usnesení podal věřitel nejprve tzv. blanketní odvolání (podání ze dne 8.10.2014), které následně doplnil podáním ze dne 18.12.2014, došlým soudu dne 22.12.2014, jímž soudu prvního stupně, s argumentací podrobně rozvedenou, vytýká, že učinil nesprávná skutková zjištění, a že jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

K odvolání věřitele se dlužník prostřednictvím svého advokáta vyjádřil písemně podáním ze dne 26.1.2015, došlým soudu dne 3.2.2015, v němž navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Dříve, než odvolací soud o podaném odvolání rozhodl, vzal odvolatel podáním ze dne 19.6.2015, došlým soudu dne 23.6.2015, své odvolání v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Vzhledem k tomu, že insolvenční navrhovatel-věřitel Kociánka REALITY, a.s., vzal své včas podané odvolání dříve, než o něm bylo rozhodnuto, v plném rozsahu zpět, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., a předsedkyní senátu rozhodl o zastavení odvolacího řízení (ustanovení § 218c o.s.ř.).

O náhradě nákladů odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 146 odst. 2 ve spojení s § 224 odst. 1 o.s.ř. Vzhledem k tomu, že to byl insolvenční navrhovatel, který zavinil, že odvolací řízení muselo být s ohledem na jeho dispozitivní úkon-zpětvzetí odvolání, zastaveno, je povinen zaplatit dlužníkovi náklady této fáze soudního řízení. Dlužník byl v odvolacím řízení zastoupen advokátem (na základě plné moci ze dne 26.1.2015), jemuž přísluší odměna za zastupování účastníka advokátem podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif ). Advokát dlužníka učinil v odvolacím řízení jeden úkon právní služby (písemné vyjádření k podanému odvolání), za který mu přísluší odměna ve výši 3.100 Kč (§ 9 odst. 4, písm. c/, ve spojení s § 7, bod 5 advokátního tarifu). Spolu s náhradou hotových výdajů za tento jeden úkon právní služby ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu), tak činí náklady odvolacího řízení 3.400 Kč. K zaplacení takto vyčíslené částky dlužníkovi zavázal soud insolvenčního navrhovatele-věřitele ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že soud prvního stupně opomněl rozhodnout současně o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně (§ 151 odst. 1 o.s.ř.). Odvolací soud z důvodu procesní ekonomie nicméně věc soudu prvního stupně k vydání doplňujícího usnesení (§ 164 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.) nevracel, neboť dlužník v řízení před soudem prvního stupně nebyl zastoupen advokátem a podle obsahu spisu mu v řízení před soudem prvního stupně žádné náklady nevznikly.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku za podané odvolání rozhodne (ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) soud prvního stupně.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 16. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu