3 VSOL 827/2015-B-54
KSOS 22 INS 6257/2010 3 VSOL 827/2015-B-54

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužnice Ireny anonymizovano , anonymizovano , bytem Orlová-Poruba, Spojenců 876, PSČ: 735 14, o zrušení oddlužení a prohlášení konkursu, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.7.2015, č.j. KSOS 22 INS 6257/2010-B-39,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zrušil oddlužení dlužnice (výrok I.) a na její majetek prohlásil konkurs (výrok II.) s tím, že konkurs bude veden jako nepatrný (výrok III.). Na odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 14.10.2010, č.j. KSOS 22 INS 6257/2010-B-8 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, dlužnice měla v době schválení oddlužení čistý příjem 12.000 Kč měsíčně a z darovací smlouvy 200 Kč měsíčně. Podle zprávy insolvenčního správce ze dne 13.5.2013 došlo ke snížení příjmu dlužnice a měl být navýšen dar o částku 1.000 Kč, k čemuž nedošlo. Dlužnici vznikl dluh na zálohách na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce a očekávané uspokojení nezajištěných věřitelů dosahovalo pouze 28,54 %. Proto byla dlužnice předvolána k jednání konanému dne 15.10.2014 (správně 2013) a byla poučena o nutnosti navýšení příjmu o 1.000 Kč i o možnosti zrušení schváleného oddlužení. Dle následujících zpráv, podaných do května 2015, dluh na odměně a náhradě hotových výdajů správce nadále narůstal, po 54 měsících trvání účinků oddlužení splátkovým kalendářem činilo aktuální uspokojení nezajištěných věřitelů jen 14,27 % a jejich uspokojení minimálně ze 30 % nelze očekávat. Proto soud dospěl k závěru, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možno splnit a v souladu s ustanovením § 418 odst. 1, písm. b) insolvenčního zákona zrušil schválené oddlužení a rozhodl o řešení

úpadku dlužnice konkursem, který vzhledem k tomu, že dlužnice není činným podnikatelem, bude řešen jako konkurs nepatrný.

Proti usnesení soudu prvního stupně podala dlužnice včasné odvolání, které směřovala výslovně proti výrokům I. a II. V odvolání uvedla, že v červnu 2015, kdy byla podepsat zprávu o plnění oddlužení, se dohodla s insolvenčním správcem, že uhradí splátku 15.000 Kč z prostředků vrácených dlužnici ze zrušené pojistné smlouvy. Částku má k dispozici, avšak vzhledem k vydání napadeného usnesení si nebyla vědoma, zda ji má správci zaslat. Dále uvedla, že insolvenčnímu správci sdělila důvod, proč nemůže své pohledávky splácet. S manželem společně nehospodaří a na nájmu vůči společnosti RPG vznikly dluhy, které musela splácet, jinak by s dětmi byla nucena vyklidit byt. Nyní již má dluhy vůči společnosti RPG uhrazeny, a proto může hradit své jiné závazky a s platbami splátek do oddlužení jí vypomůže rodina. Odvolatelka dále popsala situaci svých dětí, které studují, a uvedla, že s výjimkou vybavení bytu nemá žádný majetek a vždy řádně pracovala, proto žádá, aby nadále mohla pokračovat v plnění splátkového kalendáře .

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, v odvoláním napadené části přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), doplnil dokazování, a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Odvolací soud se ztotožňuje se zjištěními soudu prvního stupně o dosavadním průběhu insolvenčního řízení, uvedenými v odůvodnění napadeného usnesení, která odpovídají obsahu insolvenčního spisu a nejsou odvolatelkou v odvolání ani zpochybňována, a z těchto zjištění vychází.

Odvolací soud dále zjistil ze zprávy insolvenčního správce č. 10 ze dne 17.8.2015 za období květen až srpen 2015, že v srpnu 2015, tedy v 58. měsíci trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře, činí míra uspokojení pohledávek věřitelů, zařazených do splátkového kalendáře, 14,27 % a očekávaná míra uspokojení 14,76 %. Dluh na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce včetně měsíce června 2015 činí 28.837 Kč a za dobu od 2.7.2015, kdy bylo vydáno napadené rozhodnutí, byla na příslušný účet připsána částka 70 Kč z příjmu dlužnice za měsíc srpen 2015.

V podání, doručeném odvolacímu soudu dne 12.8.2015, odvolatelka k výzvě odvolacího soudu doplnila, že pronajímatelem bytu, který užívá, je společnost RPG byty, s.r.o. K doplnění připojila první stranu smlouvy o nájmu bytu, uzavřené mezi pronajímatelem RPG byty, s.r.o. a nájemci Markem Makulou a dlužnicí, která byla podle otisku prezentačního razítka doručena pronajímateli dne 1.12.2010. Rovněž uvedla, že další smlouva bude uzavřena až po půl roce řádného splácení , a že jí nevznikl nárok na další příjem.

Z podání insolvenčního správce ze dne 16.9.2015 (kterým se také omluvil z jednání odvolacího soudu), vyplývá, že pracovní poměr dlužnice se zaměstnavatelem Město Orlová nadále trvá, avšak její příjmy nepostačují k provádění srážek pro účely oddlužení. Správce v současné době eviduje pohledávku RWE ve výši 790 Kč, která vznikla po vydání napadeného usnesení, kterou dlužnice přislíbila urychleně uhradit (k tomuto svému sdělení insolvenční správce současně doložil mailovou zprávu odeslanou z adresy petra.andrisova@rwe.cz).

Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužnice dle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b/ IZ, neboť po padesáti čtyřech měsících trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře činilo uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů dlužnice, zařazených do splátkového kalendáře, pouhých 14,27% a nelze předpokládat jejich uspokojení nejméně ve výši 30%.

Námitky odvolatelky, koncentrující se do tvrzení, že bude schopna uhradit dluh na zálohách na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce a rovněž bude schopna doplatit splátky do oddlužení tak, aby její oddlužení plněním splátkového kalendáře mohlo nadále probíhat, odvolací soud neshledal jako opodstatněné. Nutno uvést, že oddlužení odvolatelky splátkovým kalendářem probíhá od listopadu 2010, a trval by mělo do října 2015 (jak rozhodl insolvenční soud ve výroku V. usnesení ze dne 14.10.2010, č.j. KSOS 22 INS 6257/2010-B-8). Odvolatelka přitom za padesát osm měsíců trvání účinků schváleného oddlužení uhradila na splátky pohledávek svých věřitelů necelých 15 %, takže k dosažení minimální hranice 30 % jejich uspokojení by musela za dobu zbývajících dvou měsíců (září a října 2015) uhradit na splátkách do oddlužení, mimo dluhu na zálohách na odměně a hotových výdajích insolvenčního správce 28.837 Kč, nejméně částku 15.230 Kč (zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů činí 96.994,66 Kč). Celkem by tudíž musela v průběhu dvou měsíců uhradit 44.067 Kč. Po vydání napadeného usnesení odvolatelka do majetkové podstaty uhradila jen částku 70 Kč, kterou jí bylo možno srazit z jejího příjmu, přičemž nárok na další příjem jí nevznikl, jak sdělila odvolacímu soudu. Za daného stavu proto není reálné, že odvolatelka bude schopna dorovnat výpadek v platbách do oddlužení a splnit minimální 30% limit uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů (ust. § 395 odst. 1, písm. b/ IZ), i kdyby do oddlužení poskytla jako mimořádnou splátku částku 15.000 Kč, kterou má údajně k dispozici.

Závěr soudu prvního stupně, že oddlužení splátkovým kalendářem je třeba podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) IZ zrušit, protože se ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, a současně rozhodnout o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem, je tedy správný. Vzhledem k tomu se odvolací soud dále nezabýval tvrzením insolvenčního správce o vzniku splatné pohledávky za dlužnicí věřiteli RWE (které dokládal jen předloženou kopií mailového sdělení). Pro úplnost odvolací soud uvádí, že argumentace dlužnice tím, že již uhradila dluhy na nájemném, že nevěděla, zda má zaslat částku 15.000 Kč insolvenčnímu správci (která by, jak uvedeno shora, stejně na doplacení dlužných splátek do oddlužení nepostačovala), ani její sociální a osobní situací, není právně významná.

Odvolací soud z výše uvedených důvodů napadené usnesení soudu prvního stupně v napadených výrocích I. a II. podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u če n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů), insolvenčnímu správci a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 22. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu