3 VSOL 827/2014-P18-8
KSOS 39 INS 2980/2014 3 VSOL 827/2014-P18-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Bolatice, Květinová 939/14, PSČ 747 23, identifikační číslo: 63711354, o přihlášce pohledávky věřitele č. 14 Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, se sídlem Ostrava--Moravská Ostrava, Na Jízdárně 3162/3, PSČ 709 00, identifikační číslo: 72080043, o odvolání věřitele č. 14 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.7.2014, č.j. KSOS 39 INS 2980/2014-P18-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky evidovaná pod č. P18 věřitele č. 14 Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Opavě s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl jako pozdě podanou přihlášku pohledávky P18 věřitele č. 14-Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, se sídlem Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 72080043, týká se Územního pracoviště v Opavě (výrok I.), s tím, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 14 v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 14.4.2014 č.j. KSOS 39 INS 2980/2014-A-16 rozhodl o úpadku dlužníka a prohlásil na majetek dlužníka konkurs. Z výroku V. uvedeného usnesení vyplývá,

že věřitelé, kteří do jeho vydání nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, usnesení bylo zveřejněno dne 14.4.2014 ve 12.02 hod. Lhůta k podání přihlášek tedy uplynula v pondělí 16.6.2014. Přihláška pohledávky P18 věřitele č. 14 Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj však byla insolvenčnímu soudu doručena prostřednictvím datové schránky dne 26.6.2014, to je po uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek. Soud prvního stupně proto postupoval podle ustanovení § 185 insolvenčního zákona a přihlášku pohledávky odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 14 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj odvolání. Odvolatel poukázal na to, že svým podáním č.j. 2036112/14/3216-25202-802475, doručeným do datové schránky Krajského soudu v Ostravě dne 19.5.2014, přihlásil v soudem stanovené lhůtě v souladu s ustanovením § 175 insolvenčního zákona pohledávku, jejíž výši odhadl za dosud nevyměřenou daňovou povinnost na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012 částkou 93.855 Kč. Dne 26.6.2014 před konáním přezkumného jednání doručil doplnění přihlášky pohledávek, v němž upřesnil v souladu s ustanovením § 192 odst. 4 insolvenčního zákona takto přihlášenou pohledávku na základě platebního výměru č.j. 2207417/14/3216-24804-802611 ze dne 17.6.2014 na částku 93.855 Kč. Uvedené podání je sice označeno jako přihláška pohledávky, v bodě 07 této přihlášky je však uvedeno, že se jedná o upřesnění pohledávky, přihlášené v zákonné lhůtě dne 19.5.2014. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele č. 14 je důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že po zahájení insolvenčního řízení na základě návrhu věřitele Credit Broker s.r.o., se sídlem Klimkovice, Husova 291, identifikační číslo: 26792079 (dne 6.2.2014), Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 14.4.2014, č.j. KSOS 39 INS 2980/2014-A-16 rozhodl o úpadku dlužníka Pavla anonymizovano , na majetek dlužníka prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil Indra-Šebesta v.o.s., se sídlem Brno, Čechyňská 361/16. Věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, soud prvního stupně vyzval, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Současně nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 29.7.2014 v 9.30 hod. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.4.2014. Dne 19.5.2014 ve 13:30:06 byla do datové schránky Krajského soudu v Ostravě doručena přihláška pohledávky věřitele Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, jíž uvedený věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky celkem ve výši 172.166 Kč. Podle údajů uvedených v záznamu o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu Krajského soudu v Ostravě byla písemnost odeslána Krajskému soudu v Ostravě do datové schránky pod č.j. odesílatele 2036111/14/3216-25202-802475. Tato přihláška pohledávek je evidována pod č. P14. Dne 19.5.2014 v 13:33:32 byla do datové schránky Krajského soudu v Ostravě doručena přihláška pohledávky téhož věřitele, jíž přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 93.855 Kč, ve vztahu k níž jako právní důvod vzniku uvedl, že se jedná o dosud nevyměřenou daňovou povinnost na DPFO za zdaňovací období roku 2012. Z údajů, uvedených v záznamu o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu Krajského soudu v Ostravě plyne, že tato písemnost byla odeslána do datové schránky pod č.j. odesílatele 2036112/14/3216-25202-802475. Dne 26.6.2014 ve 13:14:11 byla doručena do datové schránky Krajského soudu v Ostravě přihláška pohledávky věřitele Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, jíž uvedený věřitel přihlásil pohledávku ve výši 93.855 Kč. Ve vztahu k právnímu důvodu vzniku této pohledávky označil platební výměr ze dne 17.6.2014 a dále údaj daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání č.j. 2207417/14/3216-24804-802611 , k dalším okolnostem uvedl, že podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů přihlásil pod č.j. 2036112/14/3216-25202-802475 ze dne 19.5.2014 do insolvenčního řízení pohledávku, kterou v souladu s ustanovením § 192 odst. 4 a § 175 insolvenčního zákona upřesňuje podle níže uvedeného rozpisu . Tato přihláška pohledávky je evidována pod č. P18. Dne 29.7.2014 proběhlo u insolvenčního soudu přezkumné jednání a schůze věřitelů. Při tomto jednání byla, mimo jiné, zjištěna pohledávka věřitele č. 14 Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, ve výši 93.855 Kč, evidovaná pod číslem přihlášky 15.

Podle ustanovení § 136 odst. 2, písm. d) IZ, rozhodnutí o úpadku musí obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě dvou měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání.

Podle ustanovení § 192 odst. 4 IZ, věřitel může až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky. Jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.

V přezkoumávané věci věřitel Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj dne 19.5.2014, to je včas, přihlásil své pohledávky, mimo jiné pohledávku ve výši 93.855 Kč, přičemž v této přihlášce uvedl, že se jedná o dosud nevyměřenou daňovou povinnost na dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období roku 2012. Nutno přisvědčit námitkám odvolatele, že soud prvního stupně nesprávně posoudil podání došlé soudu dne 26.6.2014 jako novou , to je další přihlášku pohledávky věřitele Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Jak se z odůvodnění odvoláním napadeného usnesení podává, soud prvního stupně vycházel pouze z přihlášky pohledávky na standardizovaném formuláři, zcela však pominul údaj, uvedený v této přihlášce pohledávek , z něhož vyplývá, že se jedná o upřesnění přihlášky pohledávky, jež soudu došla dne 19.5.2014.

Není přitom pochybnosti o tom, že věřitel Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj pohledávku z titulu nezaplacené daně z příjmů fyzických osob ve výši 93.855 Kč uplatnil přihláškou pohledávky ve lhůtě, stanovené v rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku, to je včas, v následující přihlášce pohledávky , jež soudu došla dne 26.6.2014, toliko upřesnil, že daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání ve výši 93.855 Kč byla vyměřena platebním výměrem ze dne 17.6.2014, č.j. 2207417/14/3216-24804-802611.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu navrhovateli, insolvenčnímu správci a věřiteli Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 17. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová , v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu