3 VSOL 825/2016-A-18
KSBR 31 INS 10762/2016 3 VSOL 825/2016-A-18

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Cyrila anonymizovano , anonymizovano , bytem Mutěnice, Slovácká 7, PSČ: 696 11, identifikační číslo osoby: 13680072, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.5.2016, č.j. KSBR 31 INS 10762/2016-A-11,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na blíže označený účet Krajského soudu v Brně nebo v hotovosti zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním, doručeným soudu dne 5.5.2016, se dlužník domáhá vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu. Poté, co citoval ustanovení § 108 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), dále uvedl, že z insolvenčního návrhu je ohledně majetku dlužníka zřejmé, že je vlastníkem obchodního podílu ve společnosti RESTAURACE MUTĚNKA, spol. s r.o., identifikační číslo osoby: 25555936, a je věřitelem dvou pohledávek-pohledávky z titulu nároku na náhradu mzdy vůči dlužníku RESTAURACE MUTĚNKA, spol. s r.o. a pohledávky z titulu náhrady škody vůči dlužníku Radku Kratochvílovi, tato pohledávka je podle tvrzení dlužníka obtížně isir.justi ce.cz vymahatelná. Z insolvenčního návrhu a ze seznamu majetku je zřejmé, že dlužník nevlastní žádné hotové finanční prostředky, nemovitosti, cenné papíry ani jiné ocenitelné hodnoty, je tedy zřejmé, že nedisponuje finančními prostředky, z nichž by bylo možno pokrýt náklady na činnost insolvenčního správce v případě, bude-li shledán úpadek dlužníka, rozhodnuto o úpadku dlužníka a ustanoven insolvenční správce. Zálohu určil soud ve výši 50.000 Kč s přihlédnutím k tomu, že minimální odměna insolvenčního správce dle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. činí při konkursu (bez hotových výdajů) a bez DPH 45.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Odvolatel namítl, že jeho současná majetková situace neodůvodňuje úhradu částky ve výši 50.000 Kč. Poukázal na to, že jsou u něho podmínky pro prohlášení konkursu z důvodu předlužení, neboť je v úpadku, když má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. V podaném odvolání současně označil jednotlivé své věřitele, uvedl výši jednotlivých závazků a jejich splatnost. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil a zálohu snížil, neboť jsou u něho dány podmínky pro osvobození od zálohy s ohledem na mnohost věřitelů, celkové předlužení dlužníka.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužník podal u soudu dne 5.5.2016 insolvenční návrh, jímž se domáhá zjištění svého úpadku a prohlášení konkursu. V návrhu uvedl, že má oprávnění k provozování podnikatelské činnosti, v současné době podnikatelskou činnost nevykonává a má příjem pouze ze závislé činnosti. Je v úpadku, neboť má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Celková výše jeho závazků činí 14.486.606,04 Kč, jedná se o závazky nezajištěné. V návrhu dlužník označil celkem dvacet věřitelů, uvedl právní důvod, výši a splatnost jednotlivých závazků, s tím, že tyto závazky nepopírá. K návrhu dlužník připojil seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců, opatřené podepsaným prohlášením o jejich úplnosti a správnosti. V seznamu závazků označil své věřitele, uvedl právní důvod vzniku jednotlivých závazků, jejich výši a splatnost. Podle údajů uvedených v seznamu majetku je dlužník vlastníkem obchodního podílu ve společnosti RESTAURACE

MUTĚNKA, spol. s r.o., se sídlem Mutěnice, Hodonínská 27, identifikační číslo osoby: 25555936-obchodní podíl ve výši 50 %, představující vklad 50.000 Kč na základním kapitálu této společnosti ve výši 100.000 Kč, dále je věřitelem pohledávky z titulu náhrady mzdy ve výši 8.500 Kč hrubého vůči dlužníku RESTAURACE MUTĚNKA, spol. s r.o., identifikační číslo osoby: 25555936, a věřitelem pohledávky z titulu náhrady škody ve výši 42.000 Kč vůči dlužníku Radku Kratochvílovi, pohledávka byla přiznána rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 5.2.2013, č.j. 3 T 109/2012-103-k této pohledávce dlužník uvedl údaj, že je obtížně exekučně vymáhána z důvodu nemajetnosti Radka Kratochvíla. Podle údajů uvedených v seznamu zaměstnanců nemá dlužník žádné zaměstnance.

Podle ustanovení § 108 odst. 1 a odst. 2 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Na základě údajů uvedených v návrhu lze uzavřít, že dlužník je v úpadku ve formě platební neschopnosti, neboť z jeho tvrzení v insolvenčním návrhu a z údajů uvedených v seznamu závazků vyplývá, že má více věřitelů, vůči nimž má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit, neboť (s ohledem na uvedená data splatnosti jednotlivých závazků) je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1 a odst. 2, písm. b/ IZ). Je také zřejmé, že jediným způsobem řešení dlužníkova úpadku je konkurs, jak sám navrhuje.

Za tohoto stavu, kdy z údajů, uvedených v insolvenčním návrhu a v seznamu majetku dále vyplývá, že dlužník nevlastní žádný hodnotný majetek (ve vztahu k obchodnímu podílu ve společnosti RESTAURACE MUTĚNKA, spol. s r.o. dlužník v podaném odvolání uvedl, že jeho hodnota je nula Kč , ohledně pohledávky z titulu náhrady škody pak uvedl, že je obtížně vymahatelná, a pokud se týká pohledávky z titulu náhrady mzdy, jedná se o pohledávku ve výši 8.500 Kč), je správný závěr soudu prvního stupně o tom, že složení zálohy na náklady insolvenčního řízení je nezbytné, neboť prostředky na úhradu těchto nákladů nelze zajistit jinak.

Účelem zálohy na náklady insolvenčního řízení je zejména zajištění řádného výkonu činnosti insolvenčního správce od počátku, a tím překlenutí prvotního nedostatku peněžních prostředků na krytí nákladů insolvenčního řízení. Záloha slouží také jako záruka úhrady celkových nákladů insolvenčního řízení, včetně hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Záloha je opodstatněna dokonce i v případě, kdy sice lze počítat s výtěžkem ze zpeněžení majetkové podstaty postačujícím k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není tu však pro období následující po rozhodnutí o úpadku (do zpeněžení majetkové podstaty) dostatek volných finančních prostředků dlužníka, z nichž by bylo možno uhradit prvotní náklady, jež si insolvenční řízení (aby mohlo zákonem stanoveným způsobem pokračovat) nutně vyžádá.

Námitka odvolatele koncentrující se do tvrzení, že z finančních důvodů není schopen zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč uhradit, neobstojí. Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 1 IZ je dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Nutno také zdůraznit, že nedostatek finančních prostředků (majetku) nepředstavuje podle ustanovení § 108 odst. 1 IZ překážku pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Nedůvodná je i námitka odvolatele, že jsou u něho dány podmínky pro osvobození od zálohy . Záloha na náklady insolvenčního řízení není soudním poplatkem, její zaplacení tudíž nelze prominout, případně její výši snížit. Při rozhodování o povinnosti zaplatit zálohu soud nezvažuje majetkové poměry insolvenčního navrhovatele, nýbrž pouze to, zda je záloha v konkrétní věci nezbytná.

Soud prvního stupně pak správně stanovil i výši požadované zálohy na náklady insolvenčního řízení. Při způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem totiž činí pouze odměna insolvenčního správce minimálně 45.000 Kč podle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. Insolvenčnímu správci také náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti náhrada jeho hotových výdajů, tj. cestovních nákladů, poštovného, telekomunikačních poplatků a ostatních hotových výdajů (§ 7 téže vyhlášky).

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 19. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu