3 VSOL 823/2016-A-34
KSBR 52 INS 15628/2015 3 VSOL 823/2016-A-34

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem v Moravské Nové Vsi, U Dráhy 416, PSČ: 691 55, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26.4.2016, č.j. KSBR 52 INS 15628/2015-A-23, o zpětvzetí insolvenčního návrhu,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se zrušuje a řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužníku, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet soudu prvního stupně specifikovaný ve výroku rozhodnutí nebo v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, kterým se domáhal podle obsahu změny napadeného usnesení tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení mu uložena nebude.

Dříve, než odvolací soud rozhodl o podaném odvolání dlužníka, byla doručena Krajskému soudu v Brně dne 22.9.2016 žádost dlužníka, v níž dlužník žádá o zrušení insolvenčního řízení bez uvedení důvodu . Odvolací soud podle obsahu tohoto podání (ust. § 41 odst. 2 o.s.ř.) vyhodnotil podání dlužníka jako zpětvzetí insolvenčního návrhu, které bylo učiněno za odvolacího řízení. isir.justi ce.cz

Podle ust. § 222a odst. 1 o.s.ř., vezme-li žalobce (navrhovatel) za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví; to neplatí, bylo-li odvolání podáno opožděně nebo někým, kdo k odvolání nebyl oprávněn, anebo proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

Jelikož dlužník za odvolacího řízení vzal zpět insolvenční návrh, postupoval odvolací soud podle shora citovaného usnesení a zrušil napadené usnesení soudu prvního stupně a řízení zastavil. Zpětvzetím insolvenčního návrhu je též vyřízeno podané odvolání dlužníka, o kterém odvolací soud proto již nerozhodoval.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 21. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu