3 VSOL 818/2014-A-24
KSBR 45 INS 17396/2014 3 VSOL 818/2014-A-24

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Radkou Panáčkovou v insolvenční věci dlužníka WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem v Brně, Štýřice, Kamenná 835/13, PSČ 639 00, identifikační číslo 25780450, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.6.2014, č.j. KSBR 45 INS 17396/2014-A-14,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení podle ustanovení § 104 odst. 1 věty první o.s.ř.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, kterým se domáhal změny napadeného usnesení tak, že řízení se nezastavuje.

Podáním ze dne 10.7.2014 vzal dlužník podané odvolání zpět.

Podle ustanovení § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Jelikož dlužník vzal své odvolání proti usnesení o zastavení řízení zpět dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, postupoval odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a rozhodl o zastavení odvolacího řízení (ustanovení § 218c o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 21. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Petra Šlajsová předsedkyně senátu