3 VSOL 815/2015-P18-7
KSBR 52 INS 5088/2015 3 VSOL 815/2015-P18-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníků a) Milana anonymizovano , anonymizovano , a b) Moniky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Brno, Zahradníkova 502/16, PSČ 602 00, o přihlášce pohledávky č. 18 věřitele č. 13 MVDr. Jiřího Nejezchleba, nar. 24.9.1960, bytem Brno-Černovice, Zvěřinova 161/5, PSČ 618 00, rozhodl o odvolání věřitele č. 13 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26.6.2015, č.j. KSBR 52 INS 5088/2015-P18-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 18 věřitele č. 13 MVDr. Jiřího Nejezchleba (výrok I.) a současně uvědomil věřitele, že jeho účast v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení (výrok II.).

V důvodech usnesení uvedl, že dne 26.2.2015 bylo usnesením č.j. KSBR 52 INS 5088/2015-A-2 zahájeno insolvenční řízení v insolvenční věci dlužníků. Usnesením ze dne 5.5.2015, č.j. KSBR 52 INS 5088/2015-A-14 byl zjištěn úpadek dlužníků a výrokem tohoto usnesení byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky. Věřitelé byli současně poučeni o skutečnosti, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 5.5.2015, lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 4.6.2015. Věřitel MVDr. Jiří Nejezchleb podal přihlášku pohledávky pro částku 275.000 Kč dne

17.6.2015 osobně na Krajský soud v Brně. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že přihláška pohledávky věřitele č. 13 byla podána po uplynutí lhůty stanovené soudem prvního stupně pro podání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení dlužníků. Proto postupoval dle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) a přihlášku pohledávky věřitele č. 13 pro opožděnost odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 13 včasné odvolání. V něm namítl, že se o probíhajícím insolvenčním řízení dozvěděl až po návratu ze zahraničí dne 14.6.2015, a to od samotné dlužnice. Následně pak osobně podal přihlášku pohledávky na Krajský soud v Brně. Do té doby neměl žádné informace o zjištěném úpadku dlužníků ani o třicetidenní lhůtě pro přihlašování pohledávek. Nepředpokládá, že by český právní řád upřednostňoval oproti obyčejným lidem ty subjekty, které půjčují peníze jako zdroj svého zisku a mají zkušenosti a zaměstnance, a proto podává odvolání. Podle obsahu podaného odvolání lze dovodit, že se domáhá změny napadeného usnesení.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Podle ustanovení § 136 odst. 3 IZ je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Brně usnesením ze dne 5.5.2015, č.j. KSBR 52 INS 5088/2015-A-14 zjistil úpadek dlužníků (výrok I.), povolil řešení úpadku oddlužením (výrok III.) a výrokem V. vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Současně byli věřitelé poučeni, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním rejstříku uspokojeny.

Podle ustanovení § 89 odst. 1 IZ účinky rozhodnutí o úpadku nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, tj. dnem 5.5.2015. V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 o.s.ř. počala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 6.5.2015 a posledním třicátým dnem pro včasné podání přihlášky byl čtvrtek 4.6.2015. Věřitel podal svou přihlášku pohledávky osobně na Krajský soud v Brně dne 17.6.2015, tedy po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, pročež dle ustanovení § 173 odst. 1 IZ nelze k takto opožděné přihlášce pohledávky přihlížet. Insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, tedy ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 3, § 173 IZ), včetně pohledávek podmíněných, s výjimkou případů ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 IZ, tj. věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ), což však není případ odvolatele. Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když opožděně podanou přihlášku pohledávky věřitele dle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Odvolací soud dále podotýká, že věřitel byl o zahájení insolvenčního řízení, jakož i o rozhodnutí o úpadku dlužníků vyrozuměn zveřejněním příslušných listin (vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku) v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 IZ), který je veřejně přístupným informačním systémem veřejné správy (srovnej § 419 odst. 1 a 2 IZ). Tímto způsobem byla také všem věřitelům (bez ohledu na to, zda peníze půjčují jako zdroj svého zisku či nikoliv) dlužníků doručena i výzva k podávání přihlášek pohledávek, která byla součástí rozhodnutí o úpadku. Jiný způsob vyrozumívání věřitelů insolvenční zákon nepředpokládá a insolvenčnímu soudu neukládá, pokud se nejedná o známé věřitele, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z jiných členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ). Není tedy povinností insolvenčního soudu oznamovat věřitelům rozhodnutí o úpadku zasláním písemného vyhotovení usnesení (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008, sen.zn. 29 NSČR 4/2008, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 25/2009). Zvlášť se rozhodnutí o úpadku doručuje pouze dlužníkovi, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily do řízení (§ 138 odst. 1 IZ).

Z výše uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je věcně správné. Proto je postupem podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, věřiteli, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 23. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu