3 VSOL 815/2014-P23-11
KSOS 25 INS 21401/2013 3 VSOL 815/2014-P23-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka O.K.D.C. mont s.r.o., se sídlem v Ostravě, Štramberská 515/45, Hulváky, PSČ 703 00, IČ: 25385747, o přihlášce pohledávky věřitele č. 23 Prostřední dvůr s.r.o., se sídlem v Ostravě-Zábřehu, Pavlovova 3059/40, PSČ 700 30, identifikační číslo: 28580826, zastoupeného Mgr. Markem Urbišem, advokátem se sídlem v Opavě, Partyzánská 18, PSČ 747 05, o odvolání věřitele č. 23 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.6.2014, č.j. KSOS 25 INS 21401/2013-P23-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku věřitele č. 23 (P23) Prostřední dvůr s.r.o., se sídlem v Ostravě-Zábřehu, Pavlovova 3059/40, PSČ 700 30, identifikační číslo: 28580826 (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním doručeným soudu 21.11.2013 přihlásil věřitel Prostřední dvůr s.r.o. pohledávku vůči dlužníku v celkové výši 1.749.155 Kč. Přihláška byla podána v elektronické podobě a doručena do elektronické podatelny soudu dne 21.11.2013. Jak vyplývá ze záznamu o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu

Krajského soudu v Ostravě, přihláška byla doručena s elektronickým podpisem, který není uznávaný a není kvalifikovaný, certifikát je neplatný. Insolvenční správkyně navrhla odmítnutí přihlášky pohledávky s odůvodněním, že podání, které bylo doručeno bez zaručeného elektronického podpisu, je třeba doplnit ve lhůtě tří dnů originálem, případně písemným podáním shodného znění. Věřitel svou přihlášku pohledávky takto nedoplnil. Na základě porovnání věřitelem doloženého protokolu o vydání certifikátu (kvalifikovaný osobní certifikát) s údaji uvedenými v záznamu o ověření elektronického podání soud shodně se stanoviskem insolvenční správkyně dospěl k závěru, že základní údaje o certifikátu se v obou těchto dokumentech významně liší. Certifikát, na jehož základě byl připojen elektronický podpis k přihlášce, má zcela jiné sériové číslo než věřitelem doložený kvalifikovaný osobní certifikát, rovněž datum platnosti je odlišné a stejně tak i autorita, která certifikát vystavila. Pokud by přihláška věřitele byla skutečně podepsána uznávaným elektronickým podpisem, pak by se základní údaje o certifikátu uvedené v záznamu o ověření elektronického podání musely shodovat s údaji uvedenými v protokolu o vydání certifikátu, který věřitel doložil k výzvě soudu. V takovém případě by v záznamu o ověření elektronického podání bylo kromě jiného uvedeno, že elektronický podpis je platný, a nikoliv, že elektronický podpis není kvalifikovaný, jak je tomu v dané věci. Podání s neuznávaným, nekvalifikovaným podpisem má povahu běžného podání v elektronické podobě. Aby takové podání mělo procesní účinky podání přihlášky u soudu, bylo povinností věřitele dle ustanovení § 42 odst. 3 o.s.ř. doplnit elektronické podání předložením písemného podání shodného znění nejpozději do tří dnů, jinak k takovému podání není možné přihlédnout. Věřitel soudu ve stanovené třídenní lhůtě písemné podání shodného znění nepředložil, nelze tedy k podání učiněnému v elektronické podobě dne 21.11.2013 přihlížet. Soud proto postupoval podle ustanovení § 185 insolvenčního zákona, když přihlášku pohledávky odmítl a vyslovil, že právní mocí usnesení věřitelova účast v insolvenčním řízení končí, na čemž nic nemění skutečnost, že věřitel doručil soudu přihlášku v listinné podobě dne 3.3.2014, na kterou nutno hledět jako na opožděnou, podanou po uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání, ve kterém namítal, že výklad soudu prvního stupně je příliš formalistický a poškozuje právo na spravedlivý proces. Tvrdí, že byl předložen protokol o certifikátu, který byl vystaven jejich právnímu zástupci, a z tohoto protokolu je zřejmé, že tento certifikát je platný a certifikovaný. Nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že přihláška doručená soudu dne 21.11.2013 měla být obligatorně doplněna ve smyslu ustanovení § 42 odst. 3 o.s.ř. ve lhůtě tří dnů. Argumentuje tím, že smyslem této zákonné povinnosti je totiž doplnit chybějící náležitosti telegrafického, telefaxového nebo elektronického podání tak, aby byla zajištěna autenticita těchto podání. Namítá, že z jeho elektronického podání ze dne 21.11.2013 jednoznačně vyplývá, kdo toto podání činí i čeho se účastník řízení domáhá. Nadto poukazuje na to, že povinnost doplnit podání ve smyslu ustanovení § 42 odst. 2 o.s.ř. se vztahuje na ta podání, která obsahují návrh ve věci samé. Tvrdí, že pokud na straně soudu či na straně insolvenčního správce vznikly pochybnosti o přihlášce pohledávky a tyto nebylo možné pro vady či neúplnost přezkoumat, mělo být dle jeho názoru postupováno dle ustanovení § 188 odst. 2 insolvenčního zákona a měl být vyzván k opravě či doplnění předmětné přihlášky. Navrhuje proto, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29.11.2013, č.j. KSOS 25 INS 21401/2013-A-35 zjistil úpadek dlužníka, přičemž ve výroku III. usnesení vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky s poučením, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nebude přihlížet a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 29.11.2013.

Podle ustanovení § 173 odst. 1, věty první a druhé IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 42 o.s.ř. ve znění účinném do 31.12.2013, podání je možno učinit písemně nebo ústně. Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, telegraficky nebo telefaxem.

Ústní podání se činí do protokolu. Ústně do protokolu je možno podání učinit, jde-li o návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství, o určení a popření rodičovství, o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, o osvojení a řízení, které lze zahájit bez návrhu, a návrhy na výkon rozhodnutí v těchto řízeních vydaných (odstavec 1). Podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, je-li písemné podání učiněno telefaxem nebo v elektronické podobě, je třeba v téže lhůtě jej doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Stanoví-li to předseda senátu, je účastník povinen soudu předložit originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání učiněných telefaxem (odstavec 3). V případě podání v elektronické podobě opatřeného zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odstavce 3 (odstavec 5).

V přezkoumávané věci podal věřitel zastoupený na základě plné moci ze dne 1.10.2013 advokátem Mgr. Markem Urbišem v elektronické podobě doručené do elektronické podatelny Krajského soudu v Ostravě přihlášku pohledávky, a to dne 21.11.2013, kterou přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka O.K.D.C. mont s.r.o. pohledávku ve výši 1.749.155 Kč z titulu uzavřené smlouvy o dílo ze dne 20.4.2009. Ze záznamu o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu Krajského soudu v Ostravě vyplývá, že přihláška pohledávky doručená v elektronické podobě není opatřena uznávaným elektronickým podpisem, certifikát je neplatný. Podáním ze dne 20.2.2014 insolvenční soud vyzval zástupce věřitele, aby sdělil a doložil soudu, zda podpis na elektronickém podání doručeném na elektronickou podatelnu Krajského soudu v Ostravě dne 21.11.2013 (přihláška pohledávky věřitele Prostřední dvůr s.r.o.) je kvalifikovaný, certifikovaný a uznávaný elektronický podpis. Na výzvu soudu reagoval zástupce věřitele a sdělil, že připojený podpis je kvalifikovaným, certifikovaným a uznávaným elektronickým podpisem, který byl k dokumentu připojen na základě kvalifikovaného osobního certifikátu vydaného Post Signum QCA ze dne 30.10.2013, který přiložil v příloze k podání. Věřitel dále sdělil, že z opatrnosti raději připojuje insolvenční přihlášku svého klienta, společnosti Prostřední dvůr s.r.o. ve dvojím vyhotovení se svým originálním podpisem, a to včetně plné moci předložené dříve soudu. Dne 3.3.2014 byla tedy insolvenčnímu soudu doručena přihláška pohledávky věřitele Prostřední dvůr s.r.o., kterou přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 1.749.155 Kč z titulu smlouvy o dílo. Přihláška pohledávky je podána v listinné podobě a obsahuje podpis zástupce věřitele advokáta Mgr. Marka Urbiše, k čemuž je předložena též plná moc udělená věřitelem Prostřední dvůr s.r.o. Mgr. Marku Urbišovi dne 1.10.2013. Soud prvního stupně poté k návrhu insolvenční správkyně rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že jsou dány důvody pro odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele Prostřední dvůr s.r.o., který přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 1.749.155 Kč. Přihláška pohledávky, která byla doručena insolvenčnímu soudu dne 21.11.2013, není opatřena uznávaným elektronickým podpisem zástupce věřitele Mgr. Marka Urbiše, který na základě udělené plné moci přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku věřitele Prostřední dvůr s.r.o. Tato skutečnost vyplývá ze záznamu o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu Krajského soudu v Ostravě, z něhož vyplývá, že podpis Mgr. Marka Urbiše, který přihlášku pohledávky digitálně podepsal, není kvalifikovaný a certifikát je neplatný. K námitce odvolatele, že předložil protokol o certifikátu, který byl jeho právnímu zástupci vystaven a který je dle jeho tvrzení platný a certifikovaný, nutno uvést, že údaje, které jsou uvedeny v záznamu o ověření, se odlišují, a to minimálně pokud jde o uvedení sériového čísla certifikátu a jeho platnosti, od údajů uvedených v protokolu o vydání certifikátu, který právní zástupce věřitele předložil na výzvu insolvenčního soudu (podle záznamu o ověření elektronického podání platnost certifikátu je uvedena od 5.9.2013 do 5.9.2014, kdežto v protokolu o vydání certifikátu, který předložil zástupce věřitele, je platnost certifikátu uvedena od 30.10.2013 do 19.11.2014). Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že pokud by se mělo jednat o uznávaný kvalifikovaný podpis, pak údaje uvedené v záznamu o ověření elektronického podání by musely být shodné s údaji uvedenými v protokolu o vydání certifikátu.

Nebyla-li přihláška pohledávky, která byla podána v elektronické podobě, opatřena zaručeným elektronickým podpisem, bylo třeba tuto přihlášku pohledávky ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jejího originálu, popřípadě písemným podáním shodného znění. K námitce odvolatele, že povinnost doplnit podání se vztahuje pouze na ta podání, která obsahují návrh ve věci samé, odvolací soud uvádí, že ačkoliv přihláška pohledávky není podáním, jímž se zahajuje insolvenční řízení, lze přihlášku pohledávky považovat za žalobu, respektive za podání, kterým se ohledně věřitele zahajuje řízení o uspokojení tímto podáním přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení. Podle přesvědčení odvolacího soudu přihláška pohledávky je tedy podáním obsahujícím návrh ve věci samé, a proto nebyla-li přihláška pohledávky opatřena zaručeným elektronickým podpisem, je nutno na takovou přihlášku pohledávky vztáhnout ustanovení § 42 o.s.ř. odst. 5 s tím, že takovou přihlášku pohledávky bylo třeba ve lhůtě tří dnů doplnit písemným podáním shodného znění, jinak se k takové přihlášce pohledávky nepřihlíží. Odvolací soud proto nepřisvědčuje odvolateli, že mělo být postupováno dle ust. § 188 odst. 2 IZ, na základě kterého měl být vyzván k doplnění přihlášky pohledávky s tím, že teprve po marném uplynutí lhůty k doplnění bylo možno rozhodnout o odmítnutí přihlášky pohledávky.

V přezkoumávané věci přihláška pohledávky doručená insolvenčnímu soudu dne 21.11.2013 bez zaručeného elektronického podpisu ve lhůtě do tří dnů nebyla doplněna předložením písemného podání shodného znění, takže k takové přihlášce pohledávky nelze přihlížet. K přihlášce pohledávky předložené insolvenčnímu soudu 3.3.2014 nelze také přihlížet; jedná se o pozdě podanou přihlášku pohledávky, protože 30denní lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v usnesení o úpadku skončila dne 30.12.2013. K opožděně podané přihlášce pohledávky se nepřihlíží, tudíž soud prvního stupně postupoval správně, jestliže rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky a o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 30. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu