3 VSOL 813/2014-B-34
KSOS 36 INS 12280/2010 3 VSOL 813/2014-B-34

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrbno pod Pradědem, Sadová 309, PSČ 793 26, korespondenční adresa: Vrbno pod Pradědem, Nové Doby 417, PSČ 793 26, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.4.2014, č.j. KSOS 36 INS 12280/2010-B-21,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zrušil schválené oddlužení formou splátkového kalendáře dlužníka Jana anonymizovano (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), s tím, že konkurs na majetek dlužníka bude veden jako nepatrný (výrok III.), a dále uvedl, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením insolvenčního soudu bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem. Ze zprávy č. 2 insolvenčního správce ze dne 16.2.2012 bylo zjištěno, že oddlužení má co do splácené částky klesající tendenci . Ve zprávě č. 3 ze dne 1.8.2012 správce konkursní podstaty uvedl, že již není plněn předpokládaný rozsah splátek pro zjištěné věřitele, s tím, že se negativně projevuje zejména ta skutečnost, že dlouhodobě není hrazen přislíbený dar ve výši 2.100 Kč měsíčně, jako zdroj, předpokládající realizaci oddlužení v zákonem požadovaném rozsahu. Jak soud prvního stupně dále uvedl, s ohledem na neplacení daru a z důvodu absence vlastního dostatečného příjmu jsou hrazeny splátky věřitelům pouze v nepatrném rozsahu, aktuálně lze odhadovat uspokojení nezajištěných pohledávek věřitelů dlužníka ve výši 18 %. Dlužník situaci neřeší a stav se dlouhodobě nemění. Za tohoto stavu soud prvního stupně uzavřel, že dlužník není schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) insolvenčního zákona, neboť není schopen uhradit 30 % zjištěných pohledávek po dobu splátek. Z uvedených důvodů odvolací soud schválené oddlužení zrušil, s tím, že důsledkem zrušení oddlužení je podle ustanovení § 418 insolvenčního zákona konkurs, vedený na majetek dlužníka, přičemž podle ustanovení § 314 odst. 1, písm. a) insolvenčního zákona bude konkurs veden jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení, proti výrokům I. a II., podal dlužník odvolání. Odvolatel potvrdil, že dar ve výši 2.100 Kč měsíčně mu skutečně není vyplácen, neboť jeho dárce není zaměstnán, namítal však, že není pravdou, že svou situaci neřeší, neboť se snaží najít nového dárce. Poukazoval rovněž na to, že mu zemřela matka, která mu předtím slíbila platit dary, v současné době si však našel nového dárce, který po výpočtu insolvenčního správce mu bude zasílat dar ve výši 3.000 Kč měsíčně, což ovlivní míru uspokojení jeho věřitelů. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Insolvenční správce se k podanému odvolání nevyjádřil.

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II.-přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že na základě insolvenčního návrhu dlužníka, spojeného s návrhem na povolení oddlužení, došlým soudu dne 20.10.2010, Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 1.11.2010, č.j. KSOS 36 INS 12280/2010-A-4 zjistil úpadek dlužníka Jana anonymizovano , insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Ing. Evu Hepperovou a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 10.1.2011, č.j. KSOS 36 INS 12280/2010-B-7 pak schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, a-mimo jiné-uložil dlužníkovi, aby každý měsíc po doručení tohoto usnesení počínaje měsícem únorem 2011 vyplácel dar ve výši 2.100 Kč od dárce Ladislava anonymizovano , nar. 1.8.1956, neprodleně po jeho obdržení insolvenčnímu správci bez zřetele k právní moci tohoto usnesení, a dále insolvenčnímu správci, aby každý měsíc k částce sražené dlužníkovi podle výroku II. tohoto usnesení (jímž bylo uloženo plátci České správě sociálního zabezpečení, aby po doručení tohoto usnesení po dobu trvání účinků schváleného oddlužení prováděla počínaje měsícem únorem 2011 ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, a sražené částky nevyplácela dlužníkovi, nýbrž je zasílala insolvenčnímu správci bez zřetele k právní moci tohoto usnesení) připočetl uvedený dar a z takto získané sumy si ponechal částku 900 Kč jako zálohu na odměny a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je povinen odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, je-li jejím plátcem, dále aby uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou, a aby zbývající částku vyplatil nejpozději do konce měsíce nezajištěným věřitelům v poměru, v tomto výroku, ve znění následně vydaného usnesení ze dne 14.4.2011, č.j. KSOS 36 INS 12280/2010-B-8, usnesení ze dne 16.11.2011, č.j. KSOS 36 INS 12280/2010-B-10 a usnesení ze dne 21.3.2012, č.j. KSOS 36 INS 12280/2010-B-13, stanoveném, s tím, že oddlužení splátkovým kalendářem bude probíhat od února 2011 do ledna 2016, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů.

Podle ustanovení § 412 odst. 1, písm. a) IZ, po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat.

Podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. V přezkoumávané věci ze zprávy insolvenčního správce již ze dne 31.7.2011 (zpráva o plnění oddlužení za období od února 2011 do července 2011) vyplývá, že v měsících květnu a červenci 2011 nepřišly dary, na což byl dlužník upozorněn, s tím, že předpokládané uspokojení věřitelů za pět let činí 45 %. Podle zprávy insolvenčního správce ze dne 16.2.2012 (plnění oddlužení za období od srpna 2011 do ledna 2012), vyplývá, že i přes upozornění dárce nadále neplatil dary, tyto dary nebyly vypláceny, jak vyplývá i z dalších zpráv ze dne 1.8.2012 a ze dne 4.12.2013, ani za následující období, takže podle zprávy ze dne 1.8.2012 činila očekávaná míra uspokojení k lednu 2012 30,62 %, a podle zprávy ze dne 1.8.2012 k červenci 2012 23,74 %, podle aktualizované zprávy insolvenčního správce ze dne 4.2.2013 dar nadále není placen a očekávaná míra uspokojení věřitelů za pět let činí 19 %. Soud prvního stupně nařídil k projednání plnění podmínek schváleného oddlužení jednání na den 28.3.2013, k němuž se však dlužník, ač řádně předvolán, nedostavil, u tohoto jednání insolvenční správkyně soudu sdělila, že dlužník byl poučen o nutnosti doplnit příjem, což přislíbil formou daru od jiné osoby. Dne 20.2.2013 pak došla soudu další zpráva o plnění oddlužení (č. 5 za období od února 2013 do července 2013), v níž insolvenční správkyně sdělila, že byť byl dlužník upozorněn na skutečnost, že základní podmínky svého dlužení nesplňuje, a že je nezbytné, aby byl dar řádně placen, dar nadále vyplácen není a předpokládaná míra uspokojení věřitelů za pět let činí 17,84 %. Další zpráva o plnění oddlužení je ze dne 13.2.2014 s tím, že podle obsahu této zprávy o plnění oddlužení za období od srpna 2013 do ledna 2014 nedošlo k žádné změně, a předpokládaná míra uspokojení činí již jen 18,13 %.

Za této situace soud prvního stupně správně uzavřel, že je dán důvod pro zrušení oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) IZ, neboť je zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Odvolatel nezpochybňoval, že dar, který mu měl být poskytován na základě darovací smlouvy, uzavřené s dárcem Ladislavem anonymizovano mu skutečně poskytován nebyl, namítal však, že dojde ke zlepšení jeho situace, neboť uzavřel novou darovací smlouvu s Vojtěchem Hubáčkem. Nicméně, jak bylo zjištěno z aktualizované zprávy insolvenční správkyně ze dne 8.9.2014, ke zlepšení situace nedošlo, naopak očekávaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů nyní činí pouze 16,8 %.

Nutno uvést, že dar podle darovací smlouvy uzavřené s Ladislavem anonymizovano není plněn již od května roku 2011. Za tuto dobu se dlužník nesnažil zvýšit si příjem jiným způsobem, a teprve poté, co soud prvního stupně usnesením ze dne 4.4.2014 rozhodl o zrušení schváleného oddlužení, uzavřel novou darovací smlouvu ze dne 6.5.2014 s jinou osobou, Vojtěchem Hubáčkem. Tato skutečnost je však již bez významu. Čím je totiž delší doba neplnění splátkového kalendáře, tím samozřejmě větší by v pozbývající dobu trvání účinků schváleného oddlužení musel být čistý příjem dlužníka, a to proto, aby bylo možno uhradit splátky i za období, kdy splátkový kalendář neplnil. Za tohoto stavu proto soudu prvního stupně rozhodl správně, jestliže zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurs.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadeném rozsahu jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 9. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová , v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu