3 VSOL 809/2015-B-16
KSBR 27 INS 10551/2014 3 VSOL 809/2015-B-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Petera anonymizovano , anonymizovano , bytem Brumov--Bylnice, Sidonie 35, PSČ 763 34, o způsobu řešení úpadku dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 4. 2015, č.j. KSBR 27 INS 10551/2014-B-7,

takto:

Odvolání dlužníka se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, neschválil oddlužení dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), s tím, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (výrok III.), a vyslovil, že účinky rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok IV.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 24. 4. 2014, č. j. KSBR 27 INS 10551/2014-A-6, jež nabylo právní moci dne 14. 5. 2014, povolil oddlužení dlužníka. Podle zprávy insolvenčního správce Insolvency Project, v.o.s., ze dne 7. 7. 2014 má dlužník dostatečný příjem z pracovního poměru ve výši 14.500 Kč měsíčně, do insolvenčního řízení se přihlásilo celkem šest věřitelů a výše pohledávek těchto věřitelů činí 142.786,03 Kč. Dlužník je ženatý a má dva syny, přičemž insolvenční správce nezjistil žádné okolnosti k neschválení oddlužení , uvedl však, že dlužník nehradil zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 1.089 Kč měsíčně a na výzvy k úhradě tohoto dluhu nereagoval. Dne 29. 7. 2014 proběhlo přezkumné jednání, u něhož byly přihlášené pohledávky přezkoumány a uznány dlužníkem a správcem, tedy byly zjištěny. Soud prvního stupně dále uvedl, že projednal podmínky pro schválení oddlužení tak, že toto oddlužení však bude schváleno poté, co dlužník uhradí insolvenčnímu správci jeho nároky . Podle sdělení insolvenčního správce ze dne 4. 9. 2014 dlužník ani přes opakované výzvy svou povinnost uhradit zálohy za měsíc duben až srpen nesplnil. Dne 18. 9. 2014 proto soud vyzval dlužníka ke splnění povinností v oddlužení a k doplacení záloh v celkové výši 6.534 Kč. Podle sdělení insolvenčního správce ze dne 9. 4. 2015 však dlužník z částky celkem ve výši 13.068 Kč uhradil pouze 4.000 Kč, takže aktuální dluh, pokud se týká nároků správce, činí 9.068 Kč. Soud prvního stupně citoval ustanovení § 395 odst. 1 a odst. 2, § 402, § 403 a § 405 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) a uzavřel, že po povolení oddlužení vyšly najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly neschválení oddlužení, neboť dlužník neplní svoje základní povinnosti v oddlužení, a to platit insolvenčnímu správci jeho nároky . Dlužník nereaguje na výzvy správce ani na výzvy soudu, a za tohoto stavu projevuje svůj lehkomyslný a nedbalý přístup k plnění povinností v oddlužení. Soud proto podle ustanovení § 405 odst. 1 a odst. 2 IZ oddlužení dlužníka neschválil a na majetek dlužníka prohlásil konkurs.

Proti tomuto usnesení brojí dlužník podáním, adresovaným Vrchnímu soudu v Olomouci a došlým tomuto soudu dne 29. 5. 2015, označeným jako Žádost , v němž navrhuje, aby vrchní soud obnovil insolvenci , kterou měl schválenou Krajským soudem v Brně. Dále namítá, že platil pouze tolik, kolik mohl, vzhledem k tomu, že má dvě děti, mu to nevycházelo . Přislíbil, že by pravidelně platil . Soud prvního stupně posoudil toto podání správně jako odvolání a usnesením zde dne 29. 6. 2015, č.j. KSBR 27 INS 10551/2014-B-10 vyzval dlužníka, aby ve stanovené lhůtě doplnil svoje odvolání tak, že uvede, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu, tedy odvolací důvod, dále uvede, čeho se odvoláním domáhá a označí důkazy k prokázání svých tvrzení a označené důkazy předloží. Současně byl dlužník poučen o tom, že nebude-li odvolání doplněno, rozhodne odvolací soud o odmítnutí odvolání. Na výzvu soudu reagoval dlužník podáním, jež došlo soudu dne 9. 7. 2015, v němž pouze uvedl, že zasílá výpisy ohledně jeho měsíčního příjmu, a opětovně poukázal na to, že vzhledem k tomu, že mají dvě děti, nešlo splácet insolvenci .

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje

Podle ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř., odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle ustanovení § 218a o.s.ř., nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 208 odst. 1, ačkoliv odvolání bylo podáno opožděně, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud. Je-li to třeba, provede potřebná šetření buď sám, nebo prostřednictvím soudu prvního stupně, anebo soudu dožádaného.

Odvolací soud se především zabýval tím, zda (byť neúplné) odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 4. 2015, č.j. KSBR 27 INS 10551/2014-B-7 bylo podáno včas.

Z doručenky, ve spise založené, vyplývá, že usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 4. 2015, č.j. KSBR 27 INS 10551/2014-B-7 bylo dlužníkovi doručováno na adresu Brumov-Bylnice, Sidonie 35, PSČ: 763 34. Podle údajů, uvedených na doručence, protože adresát nebyl zastižen, byla zásilka uložena a připravena k vyzvednutí dne 27. 4. 2015, a adresátu byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Protože si adresát zásilku nevyzvedl v úložní době, byla vložena do domovní schránky užívané adresátem, to je dlužníkem, dne 11. 5. 2015.

Podle ustanovení § 49 odst. 4 o.s.ř. platí, že nevyzvedne-li si adresát písemnost dne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu.

Vzhledem k tomu, že dlužník si písemnost, to je usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 4. 2015, č. j. KSBR 27 INS 10551/2014-B-7, jež byla připravena k vyzvednutí dne 27. 4. 2015, ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se usnesení Krajského soudu v Brně ve smyslu shora citovaného ustanovení § 49 odst. 4 o.s.ř. za doručené ve čtvrtek dne 7. 5. 2015. Podle ustanovení § 57 odst. 1 o.s.ř. tak patnáctidenní lhůta k podání odvolání začala běžet ode dne následujícího, to je od 8. 5. 2015, a skončila v pátek dne 22. 5. 2015. Odvolání dlužníka však bylo podle údajů, uvedených na obálce, v níž byla písemnost zaslána přímo odvolacímu soudu-Vrchnímu soudu v Olomouci, předáno poště k přepravě až dne 27. 5. 2015, to je po uplynutí odvolací lhůty. Odvolání dlužníka tedy bylo podáno opožděně.

Vrchní soud v Olomouci proto odvolání dlužníka podle ustanovení § 218a o.s.ř. pro opožděnost odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 27. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu