3 VSOL 808/2012-A-20
KSOS 33 INS 14676/2012 3 VSOL 808/2012-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka PhDr. Sergeje anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Moravská Ostrava, 30. dubna 3128/2b, PSČ 702 00, IČ: 60050497, zastoupeného Mgr. Petrou Faldynovou, advokátkou se sídlem Lichnov u Nového Jičína 019, PSČ 742 75, o insolvenčním návrhu věřitele Společenství Nedbalova 2667/25, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nedbalova 2667/25, PSČ 702 00, IČ: 29394333, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.9.2012 č.j. KSOS 33 INS 14676/2012-A-14

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl návrh na povolení oddlužení dlužníka PhDr. Sergeje anonymizovano .

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu věřitele-navrhovatele ze dne 15.6.2012. Usnesením ze dne 17.8.2012 č.j. KSOS 33 INS 14676/2012-A-5 soud, mimo jiné, podle ustanovení § 390 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) poučil dlužníka o možnosti podat návrh na povolení oddlužení nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen insolvenční návrh navrhovatele. Toto usnesení spolu s insolvenčním návrhem bylo dlužníkovi doručeno dne 20.7.2012, lhůta k podání návrhu na povolení oddlužení uplynula dne 20.8.2012, dlužník však podal návrh na povolení oddlužení osobně u Krajského soudu v Ostravě až dne 31.8.2012. Soud proto návrh na povolení oddlužení jako pozdě podaný podle ustanovení § 390 odst. 3 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že písemným podáním ze dne 27.7.2012, doručeným soudu dne 31.7.2012, požádal o prodloužení stanovené lhůty do 30.8.2012. K této žádosti dlužník neobdržel žádnou odpověď, tedy ani vyrozumění, že mu lhůta nemůže být prominuta. Pokud by byla lhůta striktní 30 denní, mohl soud bez prodlení na tuto žádost odpovědět, sdělit dlužníkovi, že lhůtu nelze prodloužit, a dlužník by ještě stihl svůj návrh na povolení oddlužení ve lhůtě podat. Protože soud byl nečinný, dlužník své podání učinil ve lhůtě, o jejíž prodloužení žádal. Podle názoru odvolatele tak byl návrh na povolení oddlužení podán včas. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 1, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ustanovení § 390 IZ, návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen (odstavec 1). Návrh na povolení oddlužení podaný opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne rozhodnutím, které doručí dlužníku, osobě, která takový návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání může podat pouze osoba, která takový návrh podala (odstavec 3).

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenčním návrhem ze dne 15.6.2012, doručeným insolvenčnímu soudu téhož dne, se navrhovatel-věřitel Společenství Nedbalova 2667/25, IČ: 29394333 domáhá zjištění úpadku dlužníka PhDr. Sergeje anonymizovano a prohlášení konkursu na jeho majetek. Poté, co soudu došel insolvenční návrh uvedeného věřitele, Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 17.7.2012 č.j. KSOS 33 INS 14676/2012-A-5, mimo jiné, poučil dlužníka o tom, že má-li za to, že splňuje podmínky pro podání návrhu na povolení oddlužení dle ustanovení § 389 a násl. insolvenčního zákona, může takový návrh podat, návrh na povolení oddlužení však musí u soudu podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu, který je dlužníkovi zasílán spolu s tímto usnesením s tím, že opožděně podaný návrh na oddlužení soud odmítne. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.7.2012 č.j. KSOS 33 INS 14676/2012-A-5 bylo spolu s insolvenčním návrhem doručeno dlužníkovi, a ten si písemnost převzal, jak vyplývá z doručenky ve spise založené, dne 20.7.2012. Návrh na povolení oddlužení ze dne 30.8.2012 podal dlužník u Krajského soudu v Ostravě dne 31.8.2012.

Námitka odvolatele, že návrh na povolení oddlužení podal u soudu včas, důvodná není.

V přezkoumávané věci není pochybnosti o tom, že insolvenční návrh věřitele spolu s poučením soudu o tom, v jaké lhůtě nejpozději je nutno návrh na povolení oddlužení podat, byl dlužníkovi doručen dne 20.7.2012. Lhůta k podání návrhu na povolení oddlužení tak začala plynout dne 21.7.2012 (§ 57 odst. 1 o.s.ř.), její konec připadl na neděli 19.8.2012, takže posledním dnem uvedené lhůty je nejblíže následující pracovní den, to je pondělí 20.8.2012.

Za situace, kdy dlužník návrh na povolení oddlužení ze dne 30.8.2012 podal u Krajského soudu v Ostravě až dne 31.8.2012, tudíž soud prvního stupně nepochybil, pokud návrh na povolení oddlužení jako opožděně podaný podle ustanovení § 390 odst. 3 IZ odmítl.

Dlužník sice požádal o prodloužení lhůty k podání návrhu na povolení oddlužení podáním ze dne 27.7.2012, na které soud prvního stupně nereagoval, nicméně tato skutečnost je v posuzované věci bez významu.

Nutno zdůraznit, že v § 390 odst. 1, větě druhé, IZ stanovená 30 denní lhůta k podání návrhu na povolení oddlužení v případě, podá-li insolvenční návrh jiná osoba, než dlužník, je tzv. lhůtou zákonnou, kterou soud není oprávněn prodloužit. Jestliže dlužník, ač byl řádně o lhůtě k podání návrhu na povolení oddlužení poučen, přesto požádal o prodloužení této lhůty, nebylo již povinností soudu dlužníka v tomto směru dále poučovat.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že podle ustanovení § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná dlužníkovi běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí

V Olomouci dne 23. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu