3 VSOL 807/2016-B-45
KSBR 45 INS 4094/2015 3 VSOL 807/2016-B-45

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice PharmDr. Sylvy anonymizovano , anonymizovano , bytem v Pohořelicích, Lidická 10, PSČ: 691 23, zastoupené Mgr. Jiřím Hladíkem, advokátem se sídlem v Brně, nám. 28. října 1898/9, PSČ: 602 00, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.4.2016, č.j. KSBR 45 INS 4094/2015-B-30,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se po tv rz uje .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí insolvenční soud vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce Mgr. Radoslav Lavička vydal zajištěnému věřiteli č. 1 Reticulum Recovery, a.s., identifikační číslo osoby: 27923568, se sídlem Sokolovská 394/17, PSČ: 186 00 Praha 8 výtěžek zpeněžení z prodeje majetku sloužícího k zajištění pohledávky tohoto věřitele uvedeného v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 27.10.2015, specifikovaný v kategorii nemovitý, pod položkou č. 1, ve výši 4.122.571,26 Kč.

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitel Reticulum Recovery, a.s. přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku č. 1 v celkové výši 4.122.571,26 Kč jako pohledávku zajištěnou ve výši 4.122.571,26 Kč majetkem dlužníka. Tato pohledávka byla na přezkumném jednání konaném dne 6.11.2015 isir.justi ce.cz zjištěna ve výši 4.122.571,26 Kč jako pohledávka zajištěná ve výši 4.122.571,56 Kč. Od částky dosažené zpeněžením byly odečteny náklady spojené se správou a zpeněžením v celkové výši 83.969 Kč, z čehož 21.103 Kč tvořily náklady spojené se správou a 62.866 Kč náklady spojené se zpeněžením. Obě částky nepředstavují 5 % výtěžku zpeněžení (maximální výši nákladů spojených se zpeněžením) a 4 % výtěžku zpeněžení (maximální výši nákladů spojených se správou). Dále byla v souladu s ust. § 298 odst. 2 insolvenčního zákona ve spojení s ust. § 1 odst. 2 vyhl. č. 313/1007 Sb. odečtena odměna insolvenčního správce ve výši 260.032,45 Kč včetně 21% DPH. Částka připadající na věřitele Reticulum Recovery a.s. po odečtení všech nákladů a odměny insolvenčního správce činí 4.122.571,26 Kč, věřitel je tak uspokojen ve 100 % své přihlášené pohledávky. Insolvenční soud má za prokázané, že byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli a proto návrhu insolvenčního správce vyhověl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž především namítala to, že napadené usnesení nebylo řádně doručeno, neboť bylo doručováno přímo jí, a to na její adresu, přestože je v insolvenčním řízení zastoupena advokátem; plná moc ze dne 12.3.2015 je založena ve spise na č.l. A-11. Namítá, že probíhající insolvenční řízení je stiženo procesními vadami spočívajícími mimo jiné ve zbavení možnosti vyjádřit se k pohledávkám přihlášeným do insolvenčního řízení, tyto popírat a ovlivnit tak celkovou dlužnou částku. Tvrdí, že byla zbavena svého práva, když insolvenční správce ji zcela opomněl písemně vyrozumět o možnosti přihlášené pohledávky popírat. Převod nemovitosti se tak uskutečnil za situace, kdy celková výše pohledávek vůbec nemusela odpovídat skutečnosti. Dovozuje, že prodej nemovitosti insolvenčním správcem byl tak minimálně předčasný, když nebyla známa skutečná výše přihlášených pohledávek. Je přesvědčena o nestandardním postupu nového insolvenčního správce, který s ní vůbec nekomunikoval a řídil se bez dalšího pokyny zajištěného věřitele a nemovitost byla nevýhodně prodána. Poukazuje na to, že na nestandardní postup insolvenčního správce upozornil i původní insolvenční správce ve svém vyjádření ze dne 14.1.2016. Současný insolvenční správce Mgr. Radoslav Lavička prakticky splnil přání věřitele, když předmětnou nemovitost prodal. Rychlost, s jakou byla nemovitost prodána a okamžitá svémocná aktivita nových majitelů nemovitosti v kooperaci s realitním agentem při jejím násilném vystěhování svědčí o velmi dobré kooperaci mezi všemi zúčastněnými. Má za to, že faktická nemožnost ovlivnit průběh insolvenčního řízení, resultující v prodeji předmětné nemovitosti mimo dražbu, je tak procesní vadou insolvenčního řízení mající za následek neúčinnost právního jednání insolvenčního správce. Tvrdí, že ohledně vlastnictví předmětné nemovitosti jí tak nezbývá než podat žalobu na určení vlastnictví. Navrhuje, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Insolvenční správce ve svém vyjádření k odvolání dlužnice uvedl, že dlužnice měla možnost se vyjádřit k pohledávkám na přezkumném jednání konaném dne

6.11.2015, toho se však neúčastnila. Nadto v insolvenčním řízení, je-li způsobem řešení úpadku konkurs, nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění. Ke zpeněžení zajištěného majetku došlo po přezkoumání přihlášených pohledávek věřitelů, v době prodeje byla pohledávka zajištěného věřitele zjištěna a zcela uznána. Poukazuje na to, že je zcela v souladu se zákonem, pokud postupoval podle pokynů zajištěného věřitele, přičemž mezi zásady insolvenčního řízení patří vedení řízení tak, aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Zajištěný majetek byl znaleckým posudkem oceněn na 4.500.000 Kč, zpeněženo bylo za 4.990.000 Kč, tedy za cenu vyšší než zjištěnou znaleckým posudkem. Dlužnice po zpeněžení nemovitosti tuto nevyklidila, ač je k tomu ze zákona povinna, dále předložila po zpeněžení údajnou nájemní smlouvu z roku 2014 na prostory lékárny, nacházející se v prvním nadzemním podlaží, přičemž existence této smlouvy mu nebyla dříve prokázána a do majetkové podstaty nebyl plněn žádný nájem z této smlouvy. V odvolání dlužnice spatřuje další pokus o maření a ztěžování výkonu jeho funkce a ohrožování účelu insolvenčního řízení.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

V dané věci podáním z 22.3.2016 předložil insolvenční správce Mgr. Radoslav Lavička zprávu o zpeněžení majetku z majetkové podstaty dlužnice a uvedl, že došlo ke zpeněžení pozemku p.č. 955/1 o výměře 224 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 10 rodinný dům v Pohořelicích, vše zapsáno na LV č. 1540 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice. Uvedl, že tento majetek byl zpeněžen v souladu s pokynem zajištěného věřitele ze dne 22.1.2016 prodejem mimo dražbu, a to kupní smlouvou ze dne 10.3.2016 s tím, že kupujícími byla celá kupní cena ve výši 4.990.000 Kč uhrazena dne 21.3.2016. Součástí této zprávy je pokyn zajištěného věřitele Reticulum Recovery a.s. ke zpeněžení předmětu zajištění ze dne 22.1.2016, kterým v souladu s ust. § 293 IZ dává pokyn pro zpeněžení nemovitostí na LV č. 1540 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou s tím, nechť jsou nemovitosti prodány panu Jiřímu Havlínovi a paní Martě Havlínové za kupní cenu ve výši 4.990.000 Kč, což představuje nejvýhodnější nabídku. Z kupní smlouvy o převodu vlastnictví vyplývá, že byla uzavřena 10.3.2016 mezi insolvenčním správcem Mgr. Radoslavem Lavičkou, jako prodávajícím, a manželi Jiřím a Martinou Havlínovými, jako kupujícími, kteří předmět koupě, tj. pozemek p.č. 955/1 o výměře 224 m2, jehož součástí je rodinný dům čp. 10 v Pohořelicích, koupili za kupní cenu 4.990.000 Kč. Dne 29.3.2016 byl doručen insolvenčnímu soudu návrh insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli Reticulum Recovery, a.s. s odůvodněním, že tento věřitel má zjištěnou zajištěnou pohledávku ve výši 4.122.571,26 Kč. Zpeněžením nemovitosti pozemku p.č. 955/1, jehož součástí je rodinný dům čp. 10, vše zapsáno na LV č. 1540 pro k.ú. Pohořelice nad Jihlavou bylo získáno 4.990.000 Kč. Od této částky insolvenční správce odečetl náklady na správu a náklady související se zpeněžením v celkové výši 83.969 Kč a z této částky ještě odečetl svou odměnu ve výši 260.032,45 Kč včetně DPH s tím, že zajištěný věřitel bude uspokojen ve výši své zjištěné pohledávky částkou 4.122.571,26 Kč, přičemž na zapodstatové pohledávky a nezajištěné věřitele zbývá částka 523.427,29 Kč. Tento návrh insolvenčního správce byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 5.4.2016; proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení námitky podány nebyly.

Podle ust. § 298 IZ, zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odstavec 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odstavec 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odstavec 3). Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odstavec 4). Zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti (odstavec 5). Pro zpeněžení podle § 293 se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle § 230 odst. 3 (odstavec 6). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odstavec 7).

Podle ust. § 293 IZ, jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti (odstavec 1). Ustanovení § 230 odst. 3 až 5 platí obdobně. Ustanovení § 286 odst. 2, § 287 odst. 2 a § 289 odst. 1 se použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného věřitele (odstavec 2).

Odvolací soud se ztotožňuje se soudem prvního stupně, že jsou splněny předpoklady pro vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli.

Nelze přisvědčit odvolatelce, že kupní smlouvu, kterou byla převedena nemovitost, nelze považovat za platně a účinně uzavřenou, resp. že insolvenční řízení je stiženo procesními vadami.

Věřitel Reticulum Recovery, a.s. přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice pohledávku v celkové výši 4.122.571,26 Kč jako pohledávku zajištěnou majetkem dlužnice; tato pohledávka byla na přezkumném jednání konaném dne 6.11.2015 zjištěna včetně práva na uspokojení pohledávky ze zajištění. K námitce dlužnice, že výše pohledávek nemůže být zjištěna, když jí byla odňata možnost se vyjádřit k přihlášeným pohledávkám, odvolací soud uvádí, že dlužnice měla možnost se k přihlášeným pohledávkám vyjádřit na přezkumném jednání. Dlužnice se však přezkumného jednání nezúčastnila a kromě toho, i kdyby některé z přihlášených pohledávek popřela, její popření by nemělo vliv na zjištění pohledávek, neboť způsobem řešení úpadku je konkurs.

Pro zajištěné věřitele platí, že ti se v rozsahu zajištění uspokojují jen ze zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka zajištěna tak, jak vyplývá z ust. § 167 IZ. Věřitel Reticulum Recovery, a.s., který uplatnil nárok na uspokojení pohledávky ze zajištění, je tedy zajištěným věřitelem a má právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku předmětu zajištění. Odvolací námitka dlužnice, že insolvenční správce s ní nekomunikoval a řídil se jen pokyny zajištěného věřitele, postrádá jakékoliv opodstatnění, neboť takový postup insolvenčního správce je naopak zcela v souladu se zákonem-z ust. § 293 IZ vyplývá, že jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení. V dané věci pokyn zajištěného věřitele insolvenčnímu správci byl udělen dne 22.1.2016, podle tohoto pokynu měl insolvenční správce zpeněžit nemovitost prodejem mimo dražbu předem určeným zájemcům, a to za kupní cenu ve výši 4.990.000 Kč. Z ust. § 293 odst. 2 IZ vyplývá, že je-li zde pokyn zajištěného věřitele, nepotřebuje insolvenční správce při prodeji majetku mimo dražbu ani souhlas věřitelského výboru a ani souhlas insolvenčního soudu. Nelze proto přisvědčit odvolatelce, že při prodeji majetku bylo postupováno nestandardně, popřípadě, že by insolvenční správce porušil nějaká procesní pravidla. Nelze souhlasit s odvolatelkou ani v tom, že nemovitost byla prodána nevýhodně. Předložil-li insolvenční správce znalecký posudek, který ocenil nemovitost částkou 4.500.000 Kč, a nemovitost ve skutečnosti byla prodána za částku 4.990.000 Kč, pak nelze hovořit o jakémkoli v nevýhodném prodeji nemovitosti. Pokud dlužnice namítá, že bylo při prodeji nemovitosti postupováno rychle, tak k tomu nutno poukázat na zásady insolvenčního řízení-jednou z těchto zásad je i to, že insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů (§ 5, písm. a/ IZ). K námitce na násilné vystěhování z nemovitosti, odvolací soud odkazuje na příslušná ustanovení § 285 odst. 2 a 3 IZ, která upravují nároky dlužníka při zpeněžení nemovitosti, kterou dlužník užívá k bydlení své rodiny. K tvrzení dlužnice, že jí nezbývá, než podat žalobu na určení vlastnictví , odvolací soud uvádí, že i případné podání žaloby na určení vlastnictví ke zpeněžené nemovitosti není důvodem pro to, aby výtěžek zpeněžení nebyl vydán zajištěnému věřiteli.

K námitce o neúčinnosti doručení nutno uvést, že pokud insolvenční soud napadené usnesení nedoručoval advokátu dlužnice, pak postupoval nesprávně, nicméně tato nesprávnost při doručování nemá vliv na věcnou správnost napadeného rozhodnutí. Důsledkem nesprávného doručování je pouze to, že odvolání ze strany dlužnice bylo podáno ještě před tím, než došlo k řádnému doručení jejímu právnímu zástupci.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však také

doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 26. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu