3 VSOL 806/2014-A-48
KSOS 36 INS 11600/2014 3 VSOL 806/2014-A-48

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka V.I.T. GROUP, s.r.o., se sídlem Třinec-Lyžbice, Lidická 1264, PSČ: 739 61, identifikační číslo: 25888188, o insolvenčním návrhu věřitele Moravský Peněžní Ústav-spořitelní družstvo, se sídlem Praha-Nové Město, Senovážné nám. 1375/19, PSČ: 110 00, identifikační číslo: 25307835, zastoupeného Mgr. Tomášem Kravčíkem, advokátem se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Občanská 1115/16, PSČ: 710 00, o návrhu na vydání předběžného opatření, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.5.2014, KSOS 36 INS 11600/2014-A-15,

takto:

Odvolací řízení o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.5.2014, č.j. KSOS 36 INS 11600/2014-A-15 se zastavuje .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, vyhověl návrhu insolvenčního navrhovatele na nařízení předběžného opatření a ustanovil předběžného insolvenčního správce Mgr. Romana Krakovku, se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 1249/18, PSČ: 710 00, identifikační číslo: 70312303 (výrok I.), a zamítl návrh insolvenčního navrhovatele na omezení dispozičních práv dlužníka (výrok II.).

Proti tomuto usnesení podal dlužník včas odvolání podáním ze dne 13.6.2014 bez bližšího odůvodnění.

Z obsahu spisu vyplývá, že poté, co dlužník podal odvolání proti usnesení o nařízení předběžného opatření, jímž byl ustanoven předběžný insolvenční správce, Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 1.8.2014, č.j. KSOS 36 INS 11600/2014-A-39 zjistil úpadek dlužníka V.I.T. GROUP, s.r.o., na majetek dlužníka prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Romana Krakovku, se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 1249/18, PSČ: 710 00, identifikační číslo: 70312303. Podle obsahu spisu proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ostravě odvolání podáno nebylo, a rozhodnutí nabylo právní moci.

Z ustanovení § 27 odst. 1 a 2, § 82 odst. 2, písm. a) zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále je IZ ), plyne, že insolvenční soud může v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu předběžným opatřením ustanovit předběžného správce, který vykonává před rozhodnutím o úpadku činnosti stanovené v tomto zákoně a uložené mu insolvenčním soudem a má práva a povinnosti, které mu tento soud vymezí.

V daném případě poté, co dlužník podal proti rozhodnutí o nařízení tohoto předběžného opatření odvolání, však bylo rozhodnuto o úpadku, s tím, že předběžným opatřením ustanovený předběžný insolvenční správce byl ustanoven insolvenčním správcem, v důsledku čehož rozhodnutí soudu prvního stupně o nařízení předběžného opatření pozbylo svých účinků, takže odvolání dlužníka proti tomuto rozhodnutí se stalo bezpředmětným.

S ohledem na to, že v průběhu odvolacího řízení tak nastala neodstranitelná překážka bránící věcnému projednání odvolání, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 211 o.s.ř. a ustanovením § 7 IZ, a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o.s.ř.).

Olomouc 29. srpna 2014

JUDr. Věra Vyhlídalová předsedkyně senátu