3 VSOL 805/2013-P53-7
KSOS 34 INS 18924/2012 3 VSOL 805/2013-P53-7

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Radka anonymizovano , anonymizovano , bytem Janovice 379, PSČ: 739 01, o přihlášce pohledávky č. P 53 věřitele č. 47 RNDr. Jaroslava Brillanta, bytem Pod Školou 124, Frýdek-Místek, PSČ: 738 01, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.7.2013, č.j. KSOS 34 INS 18924/2012-P53/2,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se po tv rz u je .

Odův odně ní:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 47 RNDr. Jaroslava Brillanta, evidovanou pod č. přihlášky P 53 (výrok I.), s tím, že právní moci tohoto rozhodnutí končí jeho účast v insolvenčním řízení (výrok II.).

V odůvodnění uvedl, že podáním ze dne 31.5.2013 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení dlužníka svou vykonatelnou pohledávku ve výši 14.043,-Kč. Výrokem III. usnesení o zjištění úpadku , vydaného Krajským soudem v Ostravě dne 25.4.2013, soud vyzval věřitele, kteří do jeho vydání nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Usnesení bylo zveřejněno dne 25.4.2013 a lhůta k podání přihlášek pohledávek uplynula dne

27.5.2013. Z těchto skutečností je zřejmé, že přihláška věřitele č. 47 RNDr. Jaroslava Brillanta evidovaná pod č. 53 byla podána po uplynutí stanovené lhůty. Soud proto podle § 185 insolvenčního zákona pozdě přihlášenou pohledávku odmítl.

Proti tomuto usnesení podal včasné odvolání věřitel č. 47 RNDr. Jaroslav Brillant. V odvolání učinil nesporným skutečnosti o podání přihlášky, avšak podle jeho názoru mu lhůta k jejímu podání začala běžet až dne 11.5.2013. Uvedl, že Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 11.2.2013 sp. zn. 31 E 14/2013 nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí dlužníka jako povinného ve věci jeho pohledávky. Dne 7.5.2013 okresní soud věřiteli sdělil, že mu zasílá usnesení o zjištění úpadku dlužníka a sděluje, že řízení o výkon rozhodnutí se přerušuje. Toto sdělení vykonávacího soudu bylo věřiteli doručeno dne 10.5.2013, proto mu podle jeho názoru začala běžet lhůta k podání přihlášky pohledávky až dne 11.5.2013. Svá tvrzení věřitel dokládal příslušnými listinami a dovozoval, že ke dni 11.5.2013 bránila běhu lhůty k podání přihlášky objektivní překážka , kterou je nařízený výkon rozhodnutí, proto má důvodně zato, že třicetidenní lhůta k přihlášení pohledávky mu začala běžet až dne 11.5.2013 a přihláška byla dne 31.5.2013 podána ve lhůtě. V odvolacím řízení se věřitel domáhal zrušení napadeného usnesení a vrácení věci zpět soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání důvodné není.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že přihláška pohledávky věřitele RNDr. Jaroslava Brillanta, kterou uplatnil v insolvenčním řízení dlužníka uspokojení své vykonatelné pohledávky podle označeného pravomocného a vykonatelného směnečného platebního rozkazu ve výši 14.043 Kč, byla Krajskému soudu v Ostravě doručena dne 31.5.2013, je datována dnem 29.5.2013 a podle údajů na zásilce obálky, ve které byla Krajskému soudu v Ostravě doručována, byla podána k poštovní přepravě dne 29.5.2013 doporučeným dopisem podaným na provozovně České pošty s.p. pod č. RR221501895CZ. Dále z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 25.4.2013, č.j. KSOS 34 INS 18924/2012-A34 rozhodl o zjištění úpadku dlužníka Radka anonymizovano (výrok I.), insolvenční správkyní ustanovil Ing. Hanu Sazovskou (výrok II.) a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.). Usnesení o zjištění úpadku dlužníka bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 25.4.2013.

Podle ustanovení § 136 odst. 2, písm. d) IZ, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší dvou měsíců.

Podle ustanovení § 173 odst. 1, 2 IZ ve znění účinném do 31.7.2013 (to je do účinnosti zákona č. 45/2013 Sb.) věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z výše uvedeného vyplývá, že dnem 25.4.2013, kdy bylo zveřejněno usnesení o zjištění úpadku dlužníka, obsahující výzvu dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ k podávání přihlášek pohledávek, nastala skutečnost, určující počátek běhu lhůty k přihlašování pohledávek věřitelů (§ 57 odst. 1 o.s.ř., § 89 odst. 1 IZ) a stanovená lhůta 30 dnů k jejich přihlášení uplynula dnem 27.5.2013 (pondělí), jak správně uvedl soud prvního stupně. Věřitel podal přihlášku evidovanou pod č. P 53 k poštovní přepravě až dne 29.5.2013 (soudu byla doručena dne 31.5.2013). Přihlášku pohledávky tak věřitel podal po soudem stanovené lhůtě a k takto opožděné přihlášce pohledávky nelze přihlížet (§ 173 odst. 1 IZ). Soud prvního stupně proto postupoval správně, když podle § 185 IZ uvedenou přihlášku pohledávky odmítl.

S názorem věřitele, že započetí běhu lhůty k podání přihlášky bránil nařízený výkon rozhodnutí, nelze souhlasit. Již probíhající výkon rozhodnutí nemá na běh lhůty k podávání přihlášek žádný vliv a jak vyplývá z odstavce druhého ustanovení

§ 173 IZ, je třeba přihlásit i pohledávky, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí a pro věřitele těchto pohledávek zákon žádná zvláštní práva nestanoví. Na běh lhůty k podávání přihlášek výkonem rozhodnutí vymáhaných pohledávek nemá dopad ani to, že po zahájení insolvenčního řízení nařízený výkon rozhodnutí nelze provést (§ 109 odst. 1, písm. c/ IZ). Proto nelze souhlasit s názorem věřitele, že běh lhůty k podání přihlášky pohledávky mu vzhledem k nařízenému výkonu rozhodnutí započal až dne 11.5.2013. Pro úplnost odvolací soud dodává, že pro tyto závěry nemá žádný právní význam skutečnost, že dne 16.7.2013 byl usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 34 INS 18924/2012-B8 na majetek dlužníka Radka anonymizovano prohlášen konkurs.

Z výše uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je věcně správné. Proto je podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučen í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřiteli a věřitelskému orgánu se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 31. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu