3 VSOL 802/2013-A-14
KSOL 16 INS 16662/2013 3 VSOL 802/2013-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Mohelnice, Na příkopech 232, PSČ 783 56, adresa pro doručování: Doloplazy 232, PSČ 783 56, identifikační číslo: 71621695, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 9.7.2013, č.j. KSOL 16 INS 16662/2013-A-4

t a k t o:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že soudu byl dne 13.6.2013 doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, v němž dlužník v popisu rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek uvedl, že má sedm nezajištěných vykonatelných závazků a že všechny závazky jsou více než 30 dní po splatnosti, a proto je v úpadku. Z obsahu tohoto návrhu soud zjistil , že dlužník neosvědčil úpadek ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního zákona. K tomu, aby situace dlužníka mohla být posouzena jako úpadek, musí být naplněny podmínky podle ustanovení § 3 odst. 1 insolvenčního zákona a některá z vyvratitelných domněnek podle odstavce 2 téhož ustanovení. Soud však nemá z podaného insolvenčního návrhu osvědčenu mnohost věřitelů, neboť z insolvenčního návrhu, jakož i ze seznamu závazků vyplývá, že dlužník má pouze jednoho věřitele, Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost, identifikační číslo: 00005886. Podle soudu prvního stupně tak dlužník porušil ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního zákona, nelze tudíž osvědčit úpadek dlužníka a soud má za to, že se jedná o takovou vadu, pro kterou nelze pokračovat v řízení. Proto insolvenční návrh dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítl. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Poukázal na to, že insolvenční návrh si nechal zpracovat insolvenční poradnou , a teprve nyní zjistil, že tento návrh je částečně zmatečný. Z výpisu z katastru nemovitostí zjistil, že nemá pouze jednoho věřitele, nýbrž že má věřitelů více. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a oddlužení povolil. Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné. V přezkoumávané věci podal dlužník insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. V návrhu uvedl, že má sedm nezajištěných vykonatelných závazků u společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, identifikační číslo: 00005886 Kč ve výši 11.878 Kč, 11.704 Kč, 11 504 Kč, 11.171 Kč, 12.224 Kč, 12.139 Kč a ve výši 21.729 Kč, všechny tyto závazky jsou více než 30 dnů po splatnosti. Dále uvedl, že není podnikatelem, nemá zaměstnance, má vyživovací povinnost ke své manželce Adéle Kárníkové a vůči nezletilým dcerám Valentýně a Vanese Kárníkovým, narozeným dne 15.5.2012. Je zaměstnán u společnosti FEA s.r.o. se sídlem Slušovice, Dlouhá 108, identifikační číslo: 46976591 s průměrným měsíčním příjmem ve výši 16.230 Kč. Celková výše závazků představuje 92.349 Kč. S přihlédnutím k doloženému příjmu je zřejmé, že je schopen uhradit formou splátkového kalendáře 100 % svých závazků. K návrhu dlužník připojil seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců, jež jsou opatřeny prohlášením o jejich úplnosti a správnosti a podpisem dlužníka. Podle údajů, uvedených v seznamu závazků má dlužník celkem sedm závazků vůči témuž věřiteli Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo: 00005886, jež byly splatné dne 31.12.2009 (šest z těchto sedmi závazků) a dne 31.12.2005, celková výše těchto závazků představuje 92.349 Kč. Podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící

úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost"). Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Ze shora citovaného ustanovení § 3 odst. 1 IZ vyplývá, že stav úpadku pro platební neschopnost je definován třemi znaky, a to mnohostí věřitelů (nejméně dvou), existencí závazků, které jsou více jak 30 dnů po splatnosti a objektivní neschopností dlužníka své závazky splácet, s tím, že čtyři vyvratitelné domněnky dlužníkovy platební neschopnosti jsou konstruovány v ustanovení § 3 odst. 2 IZ. Nejvyšší soud České republiky ve svém usnesení ze dne 27.1.2012 sen. zn. 29 NSČR 1/2008 (jež je uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 88/2010) formuloval o odůvodnil závěr, podle kterého v poměrech insolvenčního návrhu podaného dlužníkem se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (§ 3 odst. 1 IZ). Přitom v otázce (ne)schopnosti dlužníka plnit uvedené závazky (§ 3 odst. 1, písm. c/ IZ) může být konkrétní dlužníkovo tvrzení v insolvenčním návrhu, z nějž takový úsudek plyne, nahrazeno tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 2, písm. a/ IZ), nebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník tyto závazky neplní po dobu tří měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 2, písm. b/ IZ), a nebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku není možné dosáhnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí (§ 3 odst. 2, písm. c/ IZ). Za způsobilý zdroj v tomto směru, jehož se může dlužník dovolávat pro účely posouzení, zda splnil povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, pak může být i dlužníkem předložený seznam závazků, opatřený podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.5.2010 sen. zn.

29 NSČR 22/2009, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod poř. č. 26/2011). Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že insolvenční návrh dlužníka rozhodující skutečnosti, které by byly způsobilé osvědčit úpadek dlužníka, neobsahuje. Jak vyplývá ze shora citovaného usnesení Nejvyššího soudu, za rozhodující skutečnosti, které by byly schopny osvědčit úpadek dlužníka, se rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud, pokud je shledá pravdivými, bude moci uzavřít, že jsou naplněny všechny znaky úpadku ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 IZ. V přezkoumávané věci dlužník sice tvrdí, že má více závazků, tyto závazky však má vůči jedinému věřiteli. Na základě těchto skutkových tvrzení by proto nebylo možno uzavřít, že by byl naplněn již první znak úpadku pro platební neschopnost ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 IZ, to je mnohost věřitelů. Za tohoto stavu proto soud prvního stupně nepochybil, pokud insolvenční návrh dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ odmítl. Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučen í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 29. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu