3 VSOL 799/2014-A-19
KSBR 24 INS 544/2014 3 VSOL 799/2014-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Vlasty Beránkové, nar. 2. října 1942, bytem Strání, Slavkovská 620, PSČ 687 65, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. června 2014, č.j. KSBR 24 INS 544/2014-A-12,

t a k t o:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně odmítl insolvenční návrh dlužnice ze dne 10. ledna 2014 . Na odůvodnění uvedl, že téhož dne byl u nepříslušného Krajského soudu v Ostravě podán insolvenční návrh, kterým dlužnice žádala zjištění svého úpadku a jeho řešení povolením oddlužení. Poté, co byla věc pravomocně postoupena místně příslušnému soudu, vyzval ten dlužnici usnesením ze dne 20. května 2014, č.j. KSBR 24 INS 544/2014-A-11, aby (mimo jiné) doplnila přílohy insolvenčního návrhu tak, že předloží doplněný seznam svých závazků, v němž bude opraveno označení věřitele PPF B1 B.V., Nizozemsko, registrační číslo 34192873 , jelikož společnost pod takovým názvem v současnosti neexistuje. Dále měla dlužnice uvést aktuální celkovou výši jednotlivých závazků, jelikož z listin dokládajících její úpadek připojených k návrhu vyplývá, že v seznamu uvedla pouze výši jejich jistin a nevyčíslila příslušenství. Současně soud poučil dlužnici o náležitostech seznamu závazků a o následcích, které bude mít nevyhovění výzvě soudu. Dlužnici byla výzva doručena dne 22.5.2014, ta však nereagovala. S odkazem na ustanovení § 104 a § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen IZ ) soud prvního stupně insolvenční návrh odmítl.

Proti usnesení soudu prvního stupně podala včasné odvolání dlužnice, podle níž k návrhu připojila veškeré potřebné doklady, a to seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců. Tyto seznamy podle dlužnice obsahovaly zákonné náležitosti, uvedla údaje o výši závazku a údaj o poslední splátce vůči věřitelům, protože skutečnou splatnost jednotlivých závazků nezná, neboť vzhledem k její špatné platební morálce byly lhůty splatnosti závazků prodlužovány. Podle dlužnice, která v závěru odvolání opakovala, že splatnost svých jednotlivých závazků bohužel už neznám , je však její insolvenční návrh úplný, nevykazuje žádné nedostatky, proto dlužnice žádá, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že soud bude dále v řízení o něm pokračovat.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu, mimo skutečností o průběhu insolvenčního řízení a údajů o obsahu insolvenčního návrhu dlužnice a seznamu závazků, uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, vyplývá, že dlužnice v bodě 06 návrhu datovaného dne 17.12.2013, který byl (místně nepříslušnému) Krajskému soudu v Ostravě doručen dne 10.1.2014, uvedla s odkazem na ustanovení § 3 odst. 1 IZ, že v průběhu posledních dvou let přestala řádně a včas plnit své závazky. V současné době má dva věřitele, kteří vůči ní mají dvě pohledávky v objemu 223.163 Kč, tyto jsou nevykonatelné a nezajištěné. Pohledávky jsou již delší dobu po splatnosti a navyšují se o příslušenství . Jedná se o nesplacený úvěr vůči společnosti Česká spořitelna, a.s. ve výši 194.489 Kč, kdy splatnost poslední splátky byla 31.8.2012 a nesplacený úvěr vůči společnosti PPF B1 B.V. soukromá polečnost s ručením omezeným, se sídlem Strawinski Laan 933, Amsterdam, PSČ 1077XX, IČ 34192873 kdy splatnost poslední splátky byla 31.8.2012 . V bodě 20 návrhu dlužnice označila své závazky exekutorským úřadem, jehož prostřednictvím jsou vykonávány, číslem příslušného exekučního rozhodnutí a výší. V seznamu závazků (označeném jako výčet mých závazků ) uvedla k oběma svým závazkům shodné údaje jako v insolvenčním návrhu, včetně toho, že splatnost poslední splátky byla 31.8.2012 . Seznam závazků opatřila doložkou správnosti a úplnosti a svým podpisem.

Z usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. května 2014, č.j. 24 INS 544/2014-A-11 vyplývá (mimo jiné), že soud vyzval dlužnici k opravě názvu věřitele označeného jako PPF B1 B.V. , Nizozemsko, registrační č. 34192873, a uvedl, že z Upozornění exekutora ze dne 8. února 2012 připojeného k insolvenčnímu návrhu vyplývá, že výše závazku vůči věřiteli PPF B1 B.V. (nyní AB 5 B.V.), Nizozemsko, registrační číslo 34192873 , činila k tomuto dni 85.960,93 Kč. Dále uvedl, že z listiny označené jako Výzva k úhradě dlužného plnění před provedením exekuce ze dne 6.února 2012 vyplývá, že výše závazku vůči věřiteli Česká spořitelna, a.s. činila k tomuto dni 249.437,90 Kč.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 IZ, musí insolvenční návrh kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Podle § 103 odst. 2 IZ musí být v insolvenčním návrhu podávaném dlužníkem dále uvedeny rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek a označeny důkazy, kterých se dovolává. Dále musí být z návrhu patrno, čeho se dlužník domáhá.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, je dlužník v úpadku jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po době splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. Podle odstavce 2, se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu insolvenční soud uložil. Podle odstavce 4, o hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti, nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení. Učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Dle ust. § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Dle ust. § 104 odst. 4 IZ nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Dle ust. § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, soud jej odmítne.

Po zhodnocení obsahu předloženého spisu se odvolací soud neztotožnil se soudem prvního stupně v závěru, že insolvenční návrh dlužnice je třeba odmítnout proto, že seznam závazků neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 104 odst. 2 IZ. Je pravdou, že dlužnicí obchodní firmou PPF B1 B.V. označený věřitel ke dni podání návrhu měl jinou obchodní firmu (název, pod kterým byl zapsán v příslušném rejstříku), avšak dlužnice věřitele označila i adresou jeho sídla a registračním číslem. Z těchto údajů nepochybně vyplývá, koho jako svého věřitele označila, což bylo zřejmé i soudu prvního stupně, který ve výzvě k opravě seznamu závazků výslovně uvedl, že správná obchodní firma tohoto věřitele je AB 5 B.V. . Podle názoru odvolacího soudu jen z této zjevné nesprávnosti, kdy z návrhu vyplývá, kdo má být věřitelem dlužnice, nelze dovozovat nedostatek náležitosti seznamu závazků.

Druhý důvod pro postup podle § 128 odst. 2 IZ shledal soud prvního stupně v tom, že výše závazků uvedená dlužnicí v seznamu neodpovídá výši, kterou dlužnice dokládá k insolvenčnímu návrhu připojenými listinami. Podle názoru odvolacího soudu však ve fázi, kdy soud posuzuje projednatelnost insolvenčního návrhu, nelze zkoumat pravdivost tvrzení dlužníka v seznamu závazků a to, zda v něm uvedená výše závazků je osvědčena k návrhu připojenými listinami (tomu je vyhrazeno věcné posuzování návrhu). Při hodnocení projednatelnosti insolvenčního návrhu se lze zabývat tím, zda z insolvenčního návrhu (v případě návrhu dlužníka ve spojení se seznamem závazků) vyplývají skutečnosti, z nichž insolvenční soud, shledá-li je pravdivými, bude moci uzavřít, že dlužník, který není podnikatelem, má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky) jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (srv. závěry formulované Nejvyšším soudem v usnesení ze dne 27.1.2010, sen. zn. 29 NSČR 1/2008, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 88/2010).

Jak vyplývá ze shora uvedené rekapitulace obsahu seznamu závazků, dlužnice v něm neuvedla nic o splatnosti žádného ze svých dvou závazků. Tvrdila kdy byla poslední splátka , aniž by uvedla výši splátek a to, zda se jednalo o splátky měsíční či jiné. Z ust. § 104 odst. 3 IZ přitom vyplývá, že dlužník mimo jiné uvede v seznamu závazků údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků. Protože dlužnice neuvedla v seznamu závazků nic o splatnosti svých závazků, je správný závěr,

že seznam závazků neobsahuje zákonné náležitosti, ovšem tento nedostatek spočívá v neuvedení splatnosti závazků, k jehož odstranění dlužnice nebyla soudem vyzvána postupem dle § 128 odst. 2 IZ.

Jak vyplývá ze shora uvedené rekapitulace obsahu bodu 06 insolvenčního návrhu, dlužnice nic konkrétního o splatnosti svých závazků neuvedla ani v insolvenčním návrhu. Protože z insolvenčního návrhu dlužnice (ve spojení se seznamem závazků) nevyplývají konkrétní údaje o tom, kdy nastala splatnost závazků dlužnice, návrh neobsahuje řádné vylíčení rozhodujících skutečností o úpadku pro platební neschopnost dle § 3 odst. 1 IZ, neboť z něj nelze dovodit, že dlužnice má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1 písm. b/ IZ). Z toho důvodu v řízení o insolvenčním návrhu dlužnice nelze pokračovat (nevyplývají z něj skutečnosti, kterými by se měl soud pro posouzení úpadku dlužnice věcně zabývat) a její návrh je třeba odmítnout podle § 128 odst. 1 IZ.

Odvolací soud proto dospěl k závěru, že napadené usnesení soudu prvního stupně je ve výroku věcně správné a přezkoumávané usnesení podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 25. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu