3 VSOL 796/2013-A-20
KSOS 38 INS 10201/2013 3 VSOL 796/2013-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Ing. Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Rychvaldská 18, 735 53 Dolní Lutyně, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.8.2013 č.j. KSOS 38 INS 10201/2013-A-15,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení dlužníka. V důvodech usnesení uvedl, že insolvenčním návrhem dlužníka, spojeným s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, doručeným soudu dne 11.4.2013, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 30.4.2013 soud dlužníkovi uložil, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, současně byl dlužník poučen, že nebude-li záloha zaplacena, může soud řízení zastavit. Dlužník proti usnesení o uložení zálohy podal odvolání, odvolací soud usnesení potvrdil a to nabylo právní moci dne 28.6.2013, přičemž lhůta k zaplacení zálohy uplynula dnem 5.7.2013. Záloha na náklady insolvenčního řízení však zaplacena nebyla. Soud prvního stupně proto postupoval dle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Podle jeho názoru je vydané rozhodnutí nesprávné a navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ustanovení § 108 odst. 1 IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka, a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Dle odstavce 2, výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč. Dle odstavce 3, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V přezkoumávané věci se dlužník insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 10.4.2013 domáhal vydání rozhodnutí o hrozícím úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Dále se ze spisu podává, že soud prvního stupně usnesením č.j. KSOS 38 INS 10201/2013-A-4 ze dne 30.4.2013 uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Dlužníka poučil, že nezaplatí-li zálohu ve stanovené lhůtě, může soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Z podnětu dlužníkem podaného odvolání přezkoumal usnesení o uložení povinnosti k úhradě zálohy Vrchní soud v Olomouci, který je svým usnesením č. j. KSOS 38 INS 10201/2013, 3 VSOL 527/2013-A-11 ze dne 28.6.2013 potvrdil, když dospěl k závěru, že úpadek dlužníka nelze řešit oddlužením plněním splátkového kalendáře, ani zpeněžením majetkové podstaty a jediným v úvahu přicházejícím řešením dlužníkova úpadku je konkurs. Usnesení soudu prvního stupně nabylo právní moci dne 28.6.2013 (zveřejněním potvrzujícího usnesení odvolacího soudu) a lhůta k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč uplynula dne 5.7.2013.

Za situace, kdy dlužník nesplnil soudem pravomocně uloženou povinnost a zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč v určené lhůtě nezaplatil, soud prvního stupně nepochybil, když v souladu s obsahem poučení, kterého se dlužníkovi dostalo v usnesení ze dne 30.4.2013, řízení podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ zastavil.

Nutno doplnit, že dlužník stanovenou zálohu ve výši 50.000 Kč nezaplatil nejen v určené sedmidenní lhůtě, počítané od právní moci usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, ale neučinil tak ani do vydání napadeného usnesení, ani v průběhu odvolacího řízení.

Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je totiž rozhodné pouze to, zda dlužník jako insolvenční navrhovatel zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil, či nezaplatil.

Z výše uvedených důvodů je napadené usnesení soudu prvního stupně věcně správné a odvolací soud jej proto podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 22. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu