3 VSOL 793/2014-A-13
KSBR 47 INS 33973/2013 3 VSOL 793/2014-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Renáty Ilinské anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Zlíně, Krátká 5993, PSČ: 760 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.5.2014, č.j. KSBR 47 INS 33973/2013-A-7,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že dlužnici se n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužnici, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci usnesení zaplatila na účet Krajského soudu v Brně nebo v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Soud se zabýval návrhem dlužnice na povolení oddlužení a dospěl k závěru, že dlužnice by nebyla schopna za dobu pěti let trvání oddlužení splátkovým kalendářem uspokojit své věřitele minimálně v rozsahu 30 % výše jejich pohledávek. Vyšel z toho, že příjmy dlužnice, z nichž je možné provádět srážky je rodičovský příspěvek 7.600 Kč, a dále pobírá invalidní důchod ve výši 7.378 Kč. Celkem příjmy dlužnice činí 14.978 Kč, po odečtení základní nezabavitelné částky pro dlužnici a 4 vyživované osoby (manžela a 3 děti ve společné domácnosti) je možné srážet na úhradu závazků dlužnice 1.733 Kč, což činí po odečtení odměny a nákladů insolvenčního správce ve výši 1.089 Kč, částku pro věřitele 644 Kč měsíčně, to je 38.640 Kč za 5 let, což představuje 11,91 % nezajištěných závazků dlužnice. Jediným možným způsobem řešení úpadku dlužnice je proto prohlášení konkursu. Vzhledem k tomu, že dlužnice nemá k dispozici pohotové finanční prostředky, uložil soud dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, ve kterém uvedla, že v mezidobí od podání návrhu na povolení oddlužení se podstatně změnily okolnosti uvedené v návrhu na povolení oddlužení. Uvedla, že je ukončena vyživovací povinnost vůči jednomu dítěti, synovi Františku anonymizovano , který je již zaměstnán, a dále došlo k ukončení vyživovací povinnosti vůči manželovi Aleksandarovi Stalinovovi Ilinskému, neboť 23.5.2014 byl doručen na Okresní soud ve Zlíně návrh na zahájení řízení o rozvod manželství. Dlužnice dále uvedla, že již nepobírá rodičovský příspěvek ve výši 7.600 Kč, protože od 1.4.2014 je zaměstnána u společnosti BILLA, spol. s r.o. a očekává průměrný příjem ze zaměstnání ve výši 10.325 Kč a nadále pobírá invalidní důchod ve výši 7.378 Kč. Tvrdí, že její celkové příjmy jsou 17.703 Kč a částku, kterou je možné použít pro oddlužení činí 5.613 Kč; takže za dobu 5 let uhradí při řešení svého úpadku splátkovým kalendářem částku 336.780 Kč, což znamená, že za dobu 5 let trvání oddlužení splátkovým kalendářem by byla schopna uspokojit své věřitele minimálně ve výši 83 % jejich nezajištěných pohledávek. Splňuje předpoklady pro povolení oddlužení, a proto nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že jediným možným způsobem úpadku je konkurs, v důsledku čehož je povinna zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

V dané věci bylo insolvenční řízení zahájeno 27.11.2013. S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon změně zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II zákona č. 294/2013 Sb. platí zákon č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) ve znění účinném od nabytí účinnosti tohoto zákona i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. V této věci je třeba proto postupovat podle insolvenčního zákona ve znění účinném od 1.1.2014.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení, v němž dlužnice uvedla, že má 7 věřitelů a 7 nezajištěných závazků v celkové výši 324.394 Kč, a dále uvedla, že má 1 zajištěný závazek ve výši 725.540 Kč, který je zesplatněn. Tvrdí, že všechny nezajištěné závazky včetně zajištěného jsou po splatnosti déle než 30 dnů, a tyto není schopna plnit; zastavila platby podstatné části svých peněžitých závazků. Ke svým osobním poměrům dlužnice uvedla, že je vdaná, pobírá rodičovský příspěvek ve výši 7.600 Kč, a dále pobírá invalidní důchod ve výši 7.378 Kč. Má založenou vyživovací povinnost ke svému manželovi, a dále ke svým třem dětem. Tvrdí, že je schopna ze svých příjmů za 5 let trvání oddlužení uspokojit své věřitele v rozsahu 35 % výše jejich pohledávek.

Z listin, které předložila dlužnice v rámci podaného odvolání vyplývá, že dne 23.5.2014 byl doručen Okresnímu soudu ve Zlíně návrh dlužnice, coby navrhovatelky, na zahájení řízení o rozvod jejího manželství s odpůrcem Aleksandarem Stalinovem Ilinskim. Z pracovní smlouvy uzavřené se společností BILLA, spol. s r.o. se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, že dlužnice dne 1.4.2014 sjednala se společností BILLA, spol. s r.o. pracovní smlouvu, na základě které nastoupila do práce dnem 1.4.2014 na pozici prodavačky čerstvého servisu s místem výkonu práce ve Zlíně, s tím, že smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30.9.2014. Z mzdového výměru z 1.4.2014 vyplývá, že mzda dlužnice je určena v celkové měsíční výši 12.000 Kč. Z výplatního lístku za období duben 2014 vyplývá, že dlužnici na její účet byla poukázána čistá mzda ve výši 10.325 Kč.

Podle ust. § 108 odst. 1 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle ust. § 395 odst. 1 IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat a), že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Z tvrzení dlužnice a listin předložených dlužnicí v rámci odvolacího řízení vyplývá, že závěr soudu prvního stupně, že dlužnice by nebyla schopna uspokojit své věřitele v rozsahu alespoň 30 % jejich pohledávek po dobu 5 let trvání oddlužení, správný není.

Podle ust. § 398 odst. 3, věty první IZ, při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu pěti let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Dlužnice má nezajištěné závazky ve výši celkem 324.394 Kč. Dlužnice pobírá invalidní důchod ve výši 7.378 Kč a od 1.4.2014 je zaměstnána u společnosti BILLA, spol. s r.o.; její příjem u tohoto zaměstnavatele je zhruba 10.325 Kč. Celkem příjmy dlužnice tak činí 17.703 Kč měsíčně, tuto částku lze použít pro účely splátek oddlužení. Dlužnice má dále vyživovací povinnost ke dvěma dětem a stále i vyživovací povinnost ke svému manželovi, neboť doposud nebyl předložen pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, takže vzájemná vyživovací povinnost manželů doposud trvá (ust. § 697 obč. zák.). I při zohlednění vyživovací povinnosti dlužnice vůči manželovi, lze použít pro účely splátek v oddlužení celkem částku 4.580 Kč, což znamená, že za dobu trvání 5 let oddlužení byl dlužnice zaplatila částku 274.800 Kč. Po zohlednění nároku insolvenčního správce na odměnu a hotové výdaje, který by byl plátcem DPH, by tak dlužnice za 5 let trvání oddlužení splátkovým kalendářem byla schopna zaplatit svým věřitelům částku 209.460 Kč, což představuje 64,57 % výše pohledávek jejich věřitelů.

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně proto dospívá k závěru, že dlužnice splňuje předpoklady pro povolení oddlužení, a tudíž není důvodu, aby jí byla ukládána povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, tak, jak vyplývá z ust. § 108 odst. 1, věty třetí IZ.

Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a rozhodl o neuložení povinnosti dlužnice zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 25. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu