3 VSOL 793/2012-A-30
KSBR 32 INS 396/2012 3 VSOL 793/2012-A-30

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Svatobořice-Mistřín, Hlavní 823/186, PSČ 696 04, o insolvenčním návrhu dlužnice a insolvenčním návrhu věřitele Lindoneo, s.r.o., se sídlem Brno-Černá Pole, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00, IČ: 28291492, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.8.2012 č.j. KSBR 32 INS 396/2012-A-23

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku III. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zjistil úpadek dlužnice Jany anonymizovano (výrok I.), povolil oddlužení dlužnice (výrok II.), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Ing. Onřeje anonymizovano , anonymizovano , Brno, Purkyňova 99, PSČ 612 00 (výrok III.), s tím, že účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok IV.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili v blíže stanovené lhůtě spolu s dalším potřebným poučením (výrok V.), vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužnici, aby napříště plnění neposkytovaly dlužnici, ale insolvenčnímu správci (výrok VI.), vyzval věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách spolu s poučením, že pokud tak neučiní, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo (výrok VII.), uložil insolvenčnímu správci, aby předložil soudu seznam přihlášených pohledávek nejpozději do 4.10.2012 tak, aby soud mohl zveřejnit tento seznam v insolvenčním rejstříku nejpozději tři dny přede dnem konání přezkumného jednání (výrok VIII.), nařídil první přezkumné jednání na den 10.10.2012 v 10 hod (výrok IX.), svolal první schůzi věřitelů na týž den spolu s uveřejněním programu schůze věřitelů (výrok X.) a uložil navrhovateli-věřiteli Lindoneo, s.r.o., aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na blíže označený účet Krajského soudu v Brně nebo kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000 Kč (výrok XI.).

Proti tomuto usnesení, výslovně proti výroku III. o ustanovení Mgr. Ing. Ondřeje anonymizovano insolvenčním správcem, podala dlužnice odvolání. Namítala, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky ustanovení tím, že jako právní zástupce zastupoval protistranu a je finančně zainteresován v běžící exekuci vedené proti její osobě. Podle názoru dlužnice jako takový nebude nepodjatý.

Mgr. Ing. Ondřej Malý se k odvolání dlužnice vyjádřil. Uvedl, že je pravda, že dlužnice zahájila v roce 2008 proti svému tehdejšímu manželovi několik civilních sporů, jednalo se o žalobu o výživné manželky, žalobu o zúžení společného jmění manželů a žalobu o rozvod manželství, kdy protistranu zastupoval advokát JUDr. Ing. Jan Kopřiva, jehož substitučně zastupoval. Řízení o výživné manželky skončilo v roce 2010 neúspěchem dlužnice, v ostatních dvou sporech byla dlužnice úspěšná. Tvrzení dlužnice o existenci údajné pohledávky vůči dlužnici není opodstatněné. JUDr. Ing. Jan Kopřiva ani insolvenční správce nemají vůči dlužnici žádných předchozích pohledávek. Dlužnice zřejmě vycházela ze své povinnosti uhradit náklady řízení k rukám advokáta, nicméně věřitelem této pohledávky je pan Průša-takto dlužnice uvedla svůj závazek i ve svém návrhu na povolení oddlužení. Dále insolvenční správce uvedl, že vůči dlužnici žádnou podjatost necítí .

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle ustanovení § 24 odst. 1 IZ, insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle ustanovení § 26 IZ, proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není podjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Ze shora citovaného ustanovení § 26 IZ vyplývá, že rozhodnutí insolvenčního soudu o ustanovení správce je možno napadnout odvoláním, přičemž odvolací důvody jsou omezeny způsobem, který brání tomu, aby se odvolací soud musel zabývat skutečnostmi, které nastaly až po ustanovení správce do jeho funkce. Odvolacím důvodem přitom může být pouze námitka, že ustanovený správce nesplňuje podmínky pro ustanovení do funkce insolvenčního správce, nebo že není nepodjatý.

V přezkoumávané věci dlužnice v podaném odvolání nesplnění podmínek pro ustanovení insolvenčního správce, čímž se rozumí nesplnění podmínky v případě fyzické osoby podle ustanovení § 21 odst. 2, písm. a/ IZ, netvrdila, (nesplnění této podmínky se ani z obsahu spisu nepodává), namítala však, že insolvenční správce není nepodjatý.

Podmínky, kdy je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení, stanoví § 24 IZ. Podmínky pro vyloučení správce jsou shodné s podmínkami stanovenými pro podjatost soudce a přísedících podle ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. Insolvenční správce je tak z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo osobám účastníků lze pochybovat o jeho nepodjatosti. Pokud se týká poměru insolvenčního správce k věci, ten může vyplývat především z přímého právního zájmu správce na projednávané věci, jak je tomu bezpochyby v případě, kdyby insolvenční správce vlastnil pohledávku za dlužníkem nebo je dlužníkem dlužníka, jehož majetek je podroben režimu insolvenčního řízení. Poměr insolvenčního správce k účastníkům pak může být založen především příbuzenským nebo obdobným vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak zjevně nepřátelský, a v úvahu přichází i vztah ekonomické závislosti, kdy například způsob podnikání správce dopadá do majetkových poměrů některého z účastníků řízení.

V posuzovaném případě žádné okolnosti, z nichž by bylo možno dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenčního správce Mgr. Ing. Ondřeje anonymizovano , zjištěny nebyly. Jak plyne z vyjádření insolvenčního správce, on sám žádný poměr k dlužnici nemá. Skutečnost, že jako advokát zastupoval na základě tzv. substituční plné moci advokáta, který zastupoval bývalého manžela dlužnice ve sporu, přitom není takovou skutečností, jež by naplňovala některý z důvodů, daných ustanovením § 24 IZ.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že za situace, kdy případně má správce poměr k některému z dlužníkových věřitelů nebo k zástupci dlužníkova věřitele, a kdy se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele není důvod pochybovat, že tento vztah ovlivní celkový způsob práv a povinností insolvenčního správce, může soud pro ty úkony, z nichž je insolvenční správce vyloučen, ustanovit odděleného správce podle ustanovení § 34 IZ.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, to je ve výroku III., jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu navrhovateli- věřiteli Lindoneo, s.r.o. a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu