3 VSOL 790/2012-A-8
KSBR 38 INS 21920/2012 3 VSOL 790/2012-A-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Ing. Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem v Třebíči, Javorová 1022, PSČ 674 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.9.2012 č.j. KSBR 38 INS 21920/2012-A-3

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech rozhodnutí uvedl, že v rámci zkoumání podmínek řízení zjistil ze spisu vedeného u soudu pod sp. zn. KSBR 38 INS 16110/2012, že dne 2.7.2012 podal dlužník u soudu prvního stupně insolvenční návrh, který byl usnesením ze dne 9.7.2012 č.j. KSBR 38 INS 16110/2012-A-3 odmítnut. Usnesení o odmítnutí návrhu dosud nenabylo právní moci, protože dlužník podal proti tomuto usnesení odvolání, o kterém nebylo dosud rozhodnuto. Soud proto řízení o dalším návrhu téhož navrhovatele ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, ve kterém uvedl, že podle jeho názoru podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení je úplné a dostačující k zahájení insolvenčního řízení.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka důvodné není.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno u Krajského soudu v Brně insolvenčním návrhem dlužníka, a to dne 7.9.2012. Ze spisu Krajského soudu v Brně, sp. zn. KSBR 38 INS 16110/2012, vyplývá, že stejný dlužník podal u soudu insolvenční návrh již dne 2.7.2012. V této věci byl jeho insolvenční návrh usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9.7.2012 odmítnut pod č.j. KSBR 38 INS 16110/2012-A-3. Dlužník podal proti tomuto usnesení odvolání, o podaném odvolání nebylo doposud účinně rozhodnuto.

Podle ustanovení § 83 odst. 1 o.s.ř. zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

Podle ustanovení § 103 o.s.ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Podle ustanovení § 104 odst. 1 věty první o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

Překážka litispendence je jednou z podmínek řízení, v níž je vyjádřen zákaz, aby současně probíhalo více řízení o téže věci. Nastala-li překážka litispendence, brání tomu, aby se pokračovalo v řízení, které bylo zahájeno později; projednání a rozhodnutí věci v dříve zahájeném řízení jí nemůže být dotčeno.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že pokračování v řízení v této věci brání již dříve zahájené řízení u Krajského soudu v Brně vedené u tohoto soudu pod sp. zn. KSBR 38 INS 16110/2012, které bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka již dne 2.7.2012 a které nebylo dosud pravomocně skončeno, protože nebylo zatím rozhodnuto o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.7.2012 č.j. KSBR 38 INS 16110/2012-A-3, kterým byl odmítnut insolvenční návrh dlužníka. Překážka litispendence, to je překážka dříve zahájeného řízení, je neodstranitelný nedostatek podmínky řízení pro který nezbývá, než řízení v později zahájené věci zastavit, tak, jak správně uzavřel soud prvního stupně.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná dlužníku běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 11. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu