3 VSOL 787/2016-B-40
KSOS 25 INS 14345/2010 3 VSOL 787/2016-B-40

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Helenou Krejčí v insolvenční věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Velký Újezd, Zákostelí 51, PSČ 783 55, o splnění oddlužení, o odvolání věřitelky Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, PSČ 225 08, identifikační číslo osoby: 00006963 (korespondenční adresa: Olomouc, tř. Kosmonautů 1151/6C, PSČ: 779 11), proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.4.2016, č.j. KSOS 25 INS 14345/2010-B-33,

t a k t o:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně vzal na vědomí splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužníkem (výrok I.), schválil odměnu insolvenčního správce JUDr. Viliama Vidoviče ve výši 45.000 Kč, jeho hotové výdaje ve výši 9.000 Kč a dále náhradu DPH ve výši 20% za měsíce únor 2011-prosinec 2012 v částce 4.140 Kč a ve výši 21% za měsíce leden 2013-leden 2016 v částce 6.993 Kč s tím, že celkem bylo insolvenčnímu správci vyplaceno 65.133 Kč (výrok II.), zprostil JUDr. Viliama Vidoviče funkce insolvenčního správce (výrok III.), osvobodil dlužníka od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny s tím, že osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit a s tím, že osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu (výroky IV. a V.), a deklaroval, že právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí (výrok VI.). Výroky IV. a V. soud odůvodnil tak, že podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 10.3.2016 dlužník požádal s ohledem na uhrazení více než 30 % pohledávek o osvobození, přičemž v insolvenčním řízení bylo osvědčeno, že dlužník splnil v rámci oddlužení své isir.justi ce.cz závazky v souladu se splátkovým kalendářem, když za 60 měsíců uhradil 30,04 % svých závazků.

Proti výroku IV. usnesení soudu prvního stupně podala včasné odvolání věřitelka Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, která namítla, že její pohledávka nebyla v insolvenčním řízení uspokojena ve výši 30 %, což je podmínkou pro přiznání osvobození dlužníku. Navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku změnil, případně zrušil a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 27.5.2016, vzala věřitelka své odvolání zpět, neboť jí byla dodatečně uhrazena částka 251,34 Kč a důvod podaného odvolání dodatečně odpadl.

Podle ustanovení § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzala věřitelka své včas podané odvolání účinně zpět dříve, než odvolací soud o jejím odvolání rozhodl. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku věřitelce se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 26. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Krejčí, v.r. Zuzana Žádníková pověřená členka senátu