3 VSOL 787/2012-A-23
KSBR 44 INS 3620/2012 3 VSOL 787/2012-A-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníků a) Karla anonymizovano , anonymizovano a b) Květoslavy anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Okříšky, U Stadionu 463, PSČ 675 21, o insolvenčním návrhu dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.9.2012 č.j. KSBR 44 INS 3620/2012-A-18

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil dlužníkům, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000 Kč na blíže označený účet Krajského soudu v Brně nebo v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužníci jsou manželé, jejichž veškerý majetek a závazky spadají do společného jmění manželů. Dlužníci se domáhali spojení svých řízení a vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 21.8.2012 č.j. KSBR 44 INS 3620/2012-A-17 bylo rozhodnuto o spojení insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka Karla anonymizovano a insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužnice Květoslavy anonymizovano . Na základě údajů, uvedených v insolvenčních návrzích, v doplnění těchto návrhů a v listinách předložených dlužníky, soud prvního stupně dovodil, že v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře by dlužníci byli schopni za dobu pěti let uhradit cca 37,58 % pohledávek nezajištěným věřitelům, což za pět let činí 347.040 Kč. V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty by pohledávky nezajištěných věřitelů při prodeji nemovitostí za tržní cenu uvedenou ve znaleckém posudku (840.000 Kč) a movitých věcí za dlužníky odhadovanou cenu (50.000 Kč), po odečtení odměny insolvenčního správce včetně DPH, byly uspokojeny částkou 729.800 Kč, to je asi ve výši 79,04 %. Dlužníci tak splňují podmínky pro oddlužení plněním splátkového kalendáře i pro oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Je přitom pouze na přihlášených věřitelích, kteří se zúčastní schůze věřitelů, kterou z forem oddlužení posoudí jako pro sebe výhodnější a nakonec zvolí, byť dlužníci sami navrhují oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. S ohledem na to, že nelze předjímat, jaký způsob oddlužení dlužníků nezajištění věřitelé zvolí, postupoval soud podle ustanovení § 108 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), a stanovil zálohu na náklady insolvenčního řízení související se zpeněžením majetkové podstaty, neboť dlužníci sami (podle předložených seznamů majetku) nedisponují pohotovými finančními prostředky.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání. Namítali, že v rámci insolvenčního řízení budou veškeré náklady a odměna insolvenčního správce uhrazeny, neboť k tomu bude dostatek prostředků, a to i v tom případě, že se věřitelé rozhodnou pro formu oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Poukazovali na to, že jsou v současné době v tíživé finanční situaci, nemají dostatek prostředků k tomu, aby mohli vyhovět požadavku na složení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000 Kč. Navrhli, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se dlužníkům ukládá povinnost zaplatit společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000 Kč.

Podle ustanovení § 7 odst. 1IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníků není důvodné.

Podle ustanovení § 108 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích (odstavec 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč (odstavec 2).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužník Karel anonymizovano se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, doručeným soudu dne 16.2.2012, domáhá vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, přičemž jako způsob oddlužení navrhl oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedl, že společně s manželkou mají šest věřitelů a dvanáct peněžitých závazků (veškeré závazky jsou ve společném jmění manželů), které nejsou schopni splácet po dobu delší než tři měsíce. Výše těchto nezajištěných závazků činí 930.000 Kč. Dále uvedl, že je zaměstnán jako řidič u společnosti Dopravní zdravotnická služba IVO JAŠA, IČ: 65847679 a jeho příjem činí 12.000 Kč, manželka dlužníka pobírá starobní důchod ve výši 8.400 Kč a 15.000 Kč ročně z pojistné smlouvy. Dále pobírají důchod podle důchodové smlouvy ve výši 3.000 Kč, takže budou společně se svou manželkou schopni uhradit věřitelům více než 35 % svých závazků a uhradit i odměnu a náklady insolvenčního správce. V návrhu také uvedl, že insolvenční návrh podává i jeho manželka Květoslava anonymizovano a navrhl, aby tato řízení byla spojena. Z údajů, uvedených v seznamu závazků (opatřeného údajem o tom, že tento seznam je správný a úplný, a podpisem dlužníka a jeho manželky Květoslavy anonymizovano ), dlužník má šest věřitelů vůči nimž má závazky celkem ve výši 923.310,36 Kč. Podle seznamu majetku (rovněž opatřeného údajem o tom, že tento seznam je správný a úplný, a podpisem dlužníka a jeho manželky Květoslavy anonymizovano ) dlužník a jeho manželka vlastní obvyklé vybavení domácnosti v hodnotě 0 Kč, osobní automobil Škoda Octavia, rok výroby 1998- aktuální cena 50.000 Kč, a dále bytovou jednotku č. 463/34, nacházející se v bytovém domě č.p. 461, č.p. 462 a č.p. 463, spolu s blíže označeným spoluvlastnickým podílem v rozsahu podílu 547/18552 na společných částech budovy č.p. 461, č.p. 462 a č.p. 463 a pozemcích parc. č. st. 419/1, parc. č. st. 419/2 a parc. č. st. 419/3, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na LV č. 2255 a č. 2001 pro k.ú. Okříšky, obec Okříšky, s tím, že podle předloženého znaleckého posudku činí obvyklá cena těchto nemovitostí 833.760 Kč. Z insolvenčního rejstříku dále plyne, že téhož dne podala u Krajského soudu v Brně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení i manželka dlužníka Květoslava anonymizovano (věc vedena u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS 3621/2010), která ve vylíčení rozhodujících skutečností uvedla tytéž údaje, které uvedl ve svém insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení dlužník Karel anonymizovano , a k tomuto svému návrhu připojila seznamy závazků a majetku, obsahově totožné se seznamy, předloženými dlužníkem Karlem anonymizovano . Krajský soud v Brně usnesením ze dne 21.8.2012 č.j. KSBR 44 INS 3620/2012-A-17 spojil ke společnému řízení insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS 3620/2012 dlužníka Karla anonymizovano a insolvenční řízení vedené týmž soudem pod sp. zn. KSBR 44 INS 3621/2012 dlužnice Květoslavy anonymizovano , s tím, že insolvenční řízení bude nadále vedeno pod sp. zn. KSBR 44 INS 3620/2012. Poté, co soud prvního stupně spojil uvedená insolvenční řízení ke společnému řízení, na základě výzvy insolvenčního soudu k doplnění příjmů za měsíce leden až červenec 2012 dlužník předložil zápočtový list, z něhož plyne, že jeho průměrný čistý měsíční příjem činil do 30.6.2012 11.991 Kč, podle předloženého potvrzení zaměstnavatele o příjmu za červenec 2012 činil jeho příjem za tento měsíc 12.517 Kč. Dlužnice předložila oznámení České správy sociálního zabezpečení, z níž plyne, že jí náleží od lednové splátky 2012 starobní důchod ve výši 8.414 Kč.

Z údajů, uvedených dlužníky v insolvenčních návrzích lze předběžně uzavřít, že dlužníci se nacházejí v úpadku, protože mají závazky vůči více věřitelům déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti.

Podle ustanovení § 389 odst. 1 IZ platí, že dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením.

Jak soud prvního stupně správně dovodil, ve smyslu ustanovení § 395 odst. 1 IZ představuje základní podmínku oddlužení (spolu s požadavkem dlužníkova poctivého záměru) požadavek minimální 30% míry uspokojení pohledávek dlužníkových nezajištěných věřitelů.

V řízení dlužníci doložili, že dlužník Karel anonymizovano je v pracovním poměru a jeho průměrný čistý měsíční příjem činí minimálně 12.000 Kč, dlužnice Květoslava anonymizovano pobírá starobní důchod minimálně ve výši 8.400 Kč měsíčně, přičemž na základě smlouvy o důchodu ze dne 20.2.2012 se Alena Kafková zavázala poskytovat dlužníkům po dobu trvání oddlužení částku 3.000 Kč měsíčně. Dále dlužníci doložili, že jsou vlastníky nemovitostí, které nejsou předmětem zajištění, jejichž obvyklá (tržní) cena podle znaleckého posudku činí 840.000 Kč. Dlužníci mají pouze vzájemnou vyživovací povinnost.

Odvolací soud se ztotožňuje se soudem prvního stupně, že dlužníci splňují podmínky pro povolení oddlužení jak formou splátkového kalendáře, tak i zpeněžením majetkové podstaty (srov. § 398 odst. 1 IZ), neboť v obou případech by byli schopni splatit za pět let svým nezajištěným věřitelům více jak 30 % jejich pohledávek, a bude na vůli nezajištěných věřitelů, který způsob řešení úpadku zvolí. Za situace, kdy nelze vyloučit, že oddlužení bude řešeno zpeněžením majetkové podstaty, a za situace, kdy dlužníci sami v podaném odvolání potvrzují, že nemají žádné pohotové finanční prostředky, je nezbytné na činnost správce, u něhož lze předpokládat, mimo jiné, výdaje v souvislosti se zpeněžováním majetkové podstaty, složit zálohu, neboť nelze připustit, aby do doby, než bude majetek dlužníků zpeněžen, nesl veškeré náklady insolvenčního řízení insolvenční správce. Zálohu ve výši 15.000 Kč přitom soud považuje za zcela přiměřenou a neshledává důvodu pro její snížení, jak odvolatelé navrhovali.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však také doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu