3 VSOL 785/2015-A-10
KSBR 31 INS 14683/2015 3VSOL 785/2015-A-10

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Lukáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolní Věstonice 67, PSČ: 691 29, zastoupeného obecným zmocněncem JUDr. Jaroslavem Barákem, bytem Návrší 591, Blučina, PSČ 664 56, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.6.2015, č.j. KSBR 31 INS 14683/2015-A-4,

tak to:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odův odně ní:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka proto, že v něm nejsou vylíčeny rozhodující skutečnosti o jeho úpadku.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník odvolání, kterým se podle jeho obsahu domáhal změny napadeného usnesení tak, aby v insolvenčním řízení bylo dále pokračováno.

Podáním doručeným soudu dne 24.8.2015, vzal dlužník své odvolání zpět, neboť zjistil, že jsou vůči němu uplatňovány další závazky, které je třeba do insolvence znovu zahrnout .

Podle ustanovení § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení 3VSOL 785/2015-A-10 týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzal dlužník své včas podané odvolání účinně zpět dříve, než odvolací soud o jeho odvolání rozhodl. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučen í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 21. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu